Det er man­ge mør­ke

Etter 40 år med bo­plikt står na­er 600 bo­li­ger tom­me de­ler av året. Kom­mu­nen er­kjen­ner at lite skjer når bo­plik­ten bry­tes.

Agderposten - - HELG -

Det er bare halv­an­net år si­den by­sty­ret had­de sin sis­te sto­re bo­plikt­de­batt. Da var det et klart fler­tall for å vi­dere­føre ord­nin­gen i den form den har nå.

Det er ikke Ri­sør ale­ne om. Na­er 50 kom­mu­ner har bo­plikt i hele el­ler de­ler av kom­mu­nen.

I for­kant av av­gjø­rel­sen i mai 2017, ble det ut­ar­bei­det en rap­port om hvor­dan si­tua­sjo­nen er i kom­mu­nen. Den vis­te at 561 ei­en­dom­mer had­de ei­ere som ikke er folke­re­gist­rert i kom­mu­nen.

Det sto­re fler­tal­let er over­tatt ved arv, og det er fort­satt noen som også ble er­ver­vet før bo­plik­ten ble inn­ført i 1978.

Arv fra na­er fa­mi­lie gir unn­tak fra bo­plik­ten.

Etter gjen­nom­gan­gen i 2017, sto det igjen 67 sa­ker hvor det var tvil om opp­fyl­lel­se av bo­plikt.

Jord­bruks­sjef i Ri­sør og Gjer­stad, Liv Kir­sten Eide, for­tel­ler at årets kon­troll knyt­ter seg til ei­en­doms­over­dra­gel­ser fra 2016, da det må gå noe tid før en kan på­pe­ke even­tu­elt ve­sent­lig mis­lig­hold.

Må sjek­ke 450 over­dra­gel­ser i året

Jord­bruks­sje­fen, som i ho­ved­sak skal ar­bei­de med sa­ker knyt­tet opp mot pri­maer­na­e­rin­ge­ne i de to kom­mu­ne­ne, sam­men med skog­bruks­sje­fen som sit­ter i Gjer­stad, leg­ger ikke skjul på at opp­føl­ging av bo­plik­ten er ar­beids­kre­ven­de.

Det er gjen­nom­snitt­lig 450 ei­en­doms­over­dra­gel­ser i Ri­sør hvert år. Alle over­dra­gel­se­ne må sjek­kes opp mot fle­re re­gist­re og det må gås inn på hver en­kelt sak.

Po­li­ti­ker­ne i mil­jø- og tek­nisk ko­mi­té er ori­en­tert om årets kon­troll, og var eni­ge i at nye sa­ker skal prio­ri­te­res, frem­for at de be­gren­sen­de res­sur­se­ne be­nyt­tes til sa­ker langt til­ba­ke i tid.

– Nå har vi blitt noe styr­ket på det­te, ved at en saks­be­hand­ler også tar dis­se sa­ke­ne i til­legg til meg, men det er klart vi har be­gren­set ka­pa­si­tet, for­tel­ler jord­bruks­sje­fen.

Tørke­som­mer­en med fôr­kri­se, av­lings­ska­der og en stor bun­ke med er­stat­nings­sa­ker har gjør høs­ten sva­ert ar­beids­in­ten­siv.

Hva så, om det til slutt vi­ser seg at en eien­dom som det skul­le va­ert fast bo­set­ting på, li­ke­vel ikke har det?

– Det er en lang­dryg pro­sess. Vi skul­le gjer­ne hatt mer ju­ri­disk kom­pe­tan­se knyt­tet til ad­mi­ni­stra­sjo­nen. I yt­ters­te kon­se­kvens kan bo­li­gen gå til tvangs­salg. Det tror jeg knapt har skjedd de åre­ne jeg har va­ert her, og det er si­den 1994, for­tel­ler jord­bruks­sjef Liv Kir­sten Eide.

Det er dess­uten fle­re må­ter en kan tre­ne­re el­ler blok­ke­re et tvangs­salg på.

Sen­der ikke ut «in­spek­tø­rer»

Fra and­re kom­mu­ner har en fra tid til an­nen hørt om «in­spek­tø­rer» som sjek­ker fy­sisk at hu­se­ne er i bruk. Om det er lys i stua, må­ket vei og av­fall i rest­av­falls­dun­ken.

– Slik har vi ald­ri gjort det i Ri­sør, og det kom­mer vi ikke til gjø­re hel­ler. Jeg sjek­ker ma­trik­ke­len opp mot folke­re­gis­te­ret. All kon­troll fore­tas her­fra, sier jord­bruks­sjef Eide.

Ri­sør har en lang his­to­rie med bo­plikt, og den er mer om­fat­ten­de i Ri­sør enn de fles­te and­re by­ene i Aust-Ag­der.

Rik­tig nok har nabo­byen i øst, Kra­gerø, bo­plikt over hele kom­mu­nen. Tvede­strand deri­mot har grad­vis fjer­net den, til nå kun å om­fat­te øy­ene.

I Ri­sør om­fat­tes ikke de to nye ut­byg­gings­om­rå­de­ne i Flis­vi­ka og på Hol­men av bo­plik­ten. Det skjed­de etter en lang og om­fat­ten­de de­batt.

Nå blus­ser den opp igjen. Aust Ag­der Blad (AAB) har tatt tak i tal­le­ne bak bo­plik­ten. Med in­ter­ak­tivt kart over kom­mu­nen, brutt ned på grunn­kret­se­ne, kan en se an­de­len tom­me hus i hver krets.

Kar­tet vi­ser at den størs­te an­de­len tom­me hus er i sen­trum. En av kret­se­ne er Sol­si­den, som strek­ker seg fra Tor­vet, via Hol­men og over sto­re de­ler av Ura. Iføl­ge den un­der­sø­kel­sen som ble ut­ført i 2016/2017, står 36,8 pro­sent av hu­se­ne ube­bod­de. I kret­sen Kam­per­haug, er det 34,4 pro­sent, mens Stein­ram­la har 31,2 pro­sent og Tan­gen har 26,1 pro­sent.

Aust Ag­der Blads re­dak­tør Lars Erik Ta­rald­sen, som for øv­rig tid­li­ge­re den­ne uken vars­let sin av­gang, for­tel­ler til Ag­der­pos­ten at de har fått stor re­spons på re­por­ta­sje­ne om tom­me hus og bo­plikt.

Le­ser­brev­spal­te­ne fyl­les sta­dig opp, og de­bat­ten går på so­sia­le medi­er.

– Vi har nok bi­dratt til de­bat­ten, men det er fle­re år­sa­ker til at vi får den nå.

▶ BO­PLIKT MED MAN­GE UNN­TAK:

De al­ler fles­te bo­li­ge­ne som ikke be­nyt­tes hele året, har helt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.