Agderposten - - HELG -

AT­TRAK­TIV IDYLL:

lov­lig unn­tak fra bo­plik­ten. Hu­se­ne på bil­det har in­gen til­knyt­ning til sa­ken. FOTO: THOR­VALD KNUD­SEN

Tre­hus­byen Ri­sør er at­trak­tiv for som­mer­gjes­ter og man­ge øns­ker seg gjer­ne et fri­tids­hus her. Hu­se­ne på bil­det har in­gen til­knyt­ning til sa­ken.

HAR DRATT OPP DE­BATT: Aust Ag­der Blad og re­dak­tør Lars Erik Ta­rald­sen har vist hvor man­ge hus som står tom­me og fått i gang bo­plikt­de­bat­ten igjen.

OM­FAT­TEN­DE AR­BEID: Jord­bruks­sjef Liv Kir­sten Ei­de må sjek­ke 450 ei­en­doms­over­dra­gel­ser i året, og alle bo­plikt­sa­ker skal gjen­nom­gås etter halv­an­net år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.