FO­RUM på Sløy­den o

På vår­en 2017 drev jeg på med litt opp­ryd­ding i ga­ra­sjen her hjem­me på Ut­sia på Trom­øya. Da fant jeg ei gam­mel fi­ner­pla­te, hvit­malt og med en mas­se skrib­le­ri­er på. Den har jeg res­tau­rert litt og spik­ret fast in­ne i en ny le­vegg jeg har satt opp ved hønseh

Agderposten - - HELG -

Blant skrib­le­ri­ene fin­ner jeg auto­gra­fer og hil­se­ner fra Dex­ter Gor­don, Ka­rin Krog, Jan Gar­barek, Ole Paus, Ke­til Bjørn­stad, Alf Cran­ner, Jan Erik Vold, Lars Klev­strand, Gun­nar Bull Gun­der­sen, Ha­rald Sverd­rup, Rad­ka Ton­eff, Alf Ham­be, Fred Åker­strøm, Arild An­der­sen og man­ge and­re kjen­te og mind­re kjen­te ar­tis­ter.

Fi­ner­pla­ta er, som man skjøn­ner, litt av et klenodium. Den stam­mer fra «Sløy­den» og ble brukt som minne­vegg der på be­gyn­nel­sen av 70-tal­let.

I fjor høst, på Aren­dal Histo­rie­lags mar­ke­ring av kul­tur­minne­da­gen 2017, var jeg til­ba­ke på Sløy­den og for­mid­let for en en­ge­re for­sam­ling no­en av opp­le­vel­se­ne rundt den om­tal­te fi­ner­pla­ta. Min­ne­ne vak­te ty­de­lig­vis stor in­ter­es­se, og jeg ble bedt om å «skri­ve litt» til his­to­rie­la­gets år­bok om ak­ti­vi­te­te­ne på «Sløy­den».

Det gjør jeg i de føl­gen­de lin­je­ne, - og det er blitt litt mer enn bare om kul­tur­ak­ti­vi­tet i et gam­melt og he­ders­kront hus på top­pen av Ty­hol­men….

Ut­gangs­punk­tet.

Aren­dals Sløy­den- og fes­ti­val­his­to­rie vil måt­te ta sitt ut­gangs­punkt i de så­kal­te FO­RUM-grup­pe­ne, etab­lert på slut­ten av 60-tal­let:

Aren­dal Film­klubb, Aren­dal Fo­to­klubb, vise­klub­ben Acant­hus, ly­rikk­grup­pe og tea­ter­grup­pa ved Aren­dal Gym­nas. På man­ge vis var FORUM­grup­pe­ne en slags sub-kul­tur-virk­som­het i Aren­dal; et al­ter­na­tiv til det be­stå­en­de i byen.

Grup­pe­ne, og FO­RUM-fes­ti­va­len, opp­sto av nød­ven­dig­het og som et opp­gjør med «det for­stei­na Aren­dals­sam­fun­net». Lo­kalt miljø­vern og by­be­va­ring med spe­si­elt fo­kus på be­va­ring og re­ha­bi­li­te­ring av de fire gam­le tre­byg­nin­ge­ne på Ned­re Ty­hol­men, var vik­ti­ge ele­men­ter. Det sis­te hang også sam­men med FO­RUM-grup­pe­nes in­ter­es­se og be­hov for et sted å va­ere.

Be­ho­vet ble drøf­tet på et styre­møte som ble holdt på gam­le Flo­ris Kafe i fe­bru­ar 1970 og der ho­ved­sa­ken var plan­leg­ging av de så­kal­te FORUMs 10 da­ger, med kul­tur­ak­ti­vi­te­ter og di­ver­se ak­sjo­ner spredt rundt i hele by­sent­ret. Og jeg sy­nes det er på sin plass å nev­ne hvem som var til­ste­de på det­te litt grense­spren­gen­de mø­tet:

Han­ne Ege­berg, Half­dan Naerø, John Saug­stad, Stein Du­us, Lars Røs­holm, Wil­helm Danne­vig, Ot­tar Jo­han­sen, El­len Eners­tvedt, Ar­ne Christensen, Anders Birke­land, Kir­sten Brå­ten (Berg), Bjørg Nil­sen (Rose), Øystein Ek­tun, Ute de Lan­ge Nil­sen (Scharff), Svein Lade­gård og un­der­teg­ne­de.

«FORUMs 10 da­ger».

FORUMs 10 da­ger ble en vold­som af­fa­ere med film­fore­stil­lin­ger, danse­opp­vis­ning, ta­lent­kon­kur­ran­se, foto­ut­stil­ling, de­batt om by­be­va­ring, vise­klubb­kon­sert og tea­ter­grup­pas fram­fø­ring av «Sand­kas­sen». Men det skul­le ta minst ett år til før man fikk seg et fast sted å va­ere. Og FO­RUM-grup­pe­ne had­de også et ar­ran­ge­ment på Odds Kafe (Tab­ben) der man had­de konsert med et sam­men­satt band be­stå­en­de av da­va­eren­de le­der av vise­grup­pa Acant­hus, Dag Røyse­land, brød­re­ne Wil­fred og Au­dun Ol­sen, Bengt Mart­hi­ni­us­sen, Ole An­dre­as­sen og Claus Kjel­strup, i til­legg til lo­kal ly­rikk med folk som Svein Lade­gård og (kris­tian­san­de­ren) Bjørn Amund­sen. Ut av det­te ar­ran­ge­men­tet kom det, så vidt jeg hus­ker, en ung­doms­ak­sjon med ca. 200 del­ta­ke­re, og sei­ne­re en søk­nad til kom­mu­nen om å få til et ung­dom­mens ak­ti­vi­tets­hus.

Det re­sul­ter­te i en for­holds­vis opp­he­tet de­batt i Aren­dal by­sty­re der både den gam­le toll­bod­byg­nin­gen på Ned­re Ty­hol­men, San­ger­hal­len, og det så­kal­te hvi­te hus ved Cen­trum­sta­sjo­nen ble nevnt som mu­li­ge ste­der, - sam­ti­dig som det ble ved­tatt, etter inn­stil­ling fra ung­doms- og idretts­ut­val­get, å be­vil­ge 50 000 kro­ner til for­må­let.

Hvor det ble av de pen­ge­ne, vet ikke jeg. Men et el­ler an­net sted el­ler til et el­ler an­net for­mål må de vel ha blitt brukt…

Uan­sett, med ufor­trø­dent styr­ke fort­sat­te DEN UNGE OG DEN LITT ELD­RE SØRSDAL:

dis­ku­sjo­nen om et sted å va­ere, pa­ral­lelt med sva­ert hyp­pi­ge ak­ti­vi­te­ter i de for­skjel­li­ge FO­RUM-grup­pe­ne og på for­skjel­li­ge ste­der i byen. Jeg nev­ner «Stal­len» i den gam­le mø­bel­fab­rik­ken ved Sky­de­ba­nen, Aust-Ag­der-Mu­se­et på Langsae, res­tau­ran­ten «Ter­je Vi­gen» på Lang­bryg­ga, «Kafe Rolf» på Ty­hol­men, - og også en­kel­te gan­ger med et litt hal­ten­de sam­ar­beid med kino­sjef Per Sjeg­ge­stad på Sa­ga Kino. Og apro­pos sam­ar­beid: Kon­ser­va­tor­pa­ret Ulf og Rut Ham­ran på Aust-Ag­der-Mu­se­et var im­po­ne­ren­de sam­ar­beids­vil­li­ge og til­syne­la­ten­de le­ven­de in­ter­es­sert i alt vi i FO­RUM-grup­pe­ne fore­tok oss. Had­de det ikke va­ert for dem, tror jeg mye had­de va­ert an­ner­le­des i Aren­dal. Jeg nev­ner bl.a. kam­pen for re­ha­bi­li­te­ring av de fire es­sen­si­el­le tre­byg­nin­ge­ne på Ned­re Ty-

Fo­to­gra­fert un­der Fo­rum­fes­ti­va­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.