Slik skal ØIF skju­le spil­ler

Agderposten - - SPORT SPORT - HÅND­BALL ▶ Alexander Nu­pen [email protected]­der­pos­ten.no

ØIF Aren­dal-le­del­sen har klek­ket ut en hem­me­lig før­juls­plan som tro­lig mang­ler side­styk­ke i norsk hånd­ball. ▶ Se­rie­le­de­ren i norsk herre­hånd­ball har sig­nert en 5,5 år lang av­ta­le med en ny spil­ler.

– Det­te er en spil­ler i lands­lags­klas­se. Jeg vil ikke tro at ØIF tid­li­ge­re har sig­nert en slik spil­ler, sier dag­lig le­der i ØIF Aren­dal Eli­te, Bjørn-Gun­nar Bruun Han­sen, til Ag­der­pos­ten – vel vi­ten­de om at André Lind­boe ble kalt for en stjerne­sig­ne­ring tid­li­ge­re i høst.

Mu­lig de­but ons­dag

Den nye spil­le­ren vil tid­ligst bli «av­slørt» og pre­sen­tert i Sør Amfi rett før av­kast i opp­gjø­ret mel­lom ØIF og Naer­bø ons­dag.

Før den mu­li­ge de­bu­ten vil det va­ere hem­me­li­ge tre­nin­ger med la­get i dis­trik­tet.

Bruun Han­sen er spent på hva ho­ved­tre­ner Marin­ko Kurtovic vil ak­sep­te­re i kamp­for­be­re­del­se­ne.

– Den kom­mer­si­el­le de­len av klub­ben øns­ker at den nye spil­le­ren var­mer opp med nisse­mas­ke. Men det er ikke sik­kert vi får gjen­nom­slag for det av Kurtovic, sier Bru­unHan­sen.

– Vi må be­ta­le et over­gangs­be­løp for spil­le­ren, og DAG­LIG LE­DER: vi øns­ker at pub­li­kum blir med på fi­nan­sie­rin­gen ved å kjø­pe bil­lett mot Naer­bø. Får vi inn rundt 150.000 kro­ner fra bil­lett­inn­tek­ter og spon­so­rer, så blir det en rest­del for klub­ben som er OK. Det­te er et stort over­gangs­be­løp i norsk sam­men­heng, hev­der Bruun Han­sen. – Hvor­for så hem­me­lig?

– Vi øns­ker å trig­ge folk og få full hall.

– Så du tror ikke dere vil få fle­re i hal­len hvis per­sonen var kjent på for­hånd?

– Det vet man ald­ri. Men jeg tror det­te vil ska­pe blest og nys­gjer­rig­het. Det­te er en ny måte å gjø­re det på. Og så er det ar­tig at Naer­bø ikke vet hvem de mø­ter, sva­rer Bjørn-Gun­nar Bruun Han­sen.

Bruun Han­sen. Bjørn-Gun­nar

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.