Hyl­ler Andreas Ha­gen

Agderposten - - SPORT SPORT - ▶ Øystein Bjerke­strand oy­[email protected]­der­pos­ten.no FOT­BALL ▶ Alex­an­der Nu­pen [email protected]­der­pos­ten.no

– Andreas Ha­gen er ti­de­nes Jerv-spil­ler, me­ner Knut Ug­land som var sva­ert del­ak­tig i å få ven­nen til klub­ben.

Fle­re sen­tra­le spil­le­re har for­svun­net ut dø­re­ne på Le­ver­myr si­den se­song­slutt. Én av dem, Andreas Ha­gen, har va­ert sva­ert tone­an­gi­ven­de for 1.-di­vi­sjons­klub­ben i en år­rek­ke.

Ha­gen kom til Jerv i 2007 og var umid­del­bart med å red­de klub­ben fra ned­rykk til 4. di­vi­sjon. Si­den den gang har pi­len stort sett pekt opp­over. Etter to år i Su­per­liga-klub­ben Vi­borg fra 2012 til 2014, vend­te han til­ba­ke til Sør­lan­det og Jerv. Si­den den gang har han va­ert en av Jervs ab­so­lutt bes­te spil­le­re – noe både NTB-bør­sen og kå­rin­gen av årets spil­ler i 2017 vi­ser.

Ro­ser hver­and­re

Knut Ug­land går imid­ler­tid enda litt leng­re i sin hyl­lest av spil­le­ren og ven­nen.

– Han er ti­de­nes størs­te Jervs­pil­ler, både i sin be­tyd­ning for klub­ben og fer­dig­he­te­ne. Topp­ni­vå­et er me­get høyt, sam­ti­dig som han er en smart spil­ler, ro­ser Ug­land.

I sitt av­skjeds­brev til Jerv på klub­bens nett­side tak­ket Ha­gen nett­opp Ug­land.

– Sist, men ikke minst, vil jeg tak­ke min venn Knut Ug­land. Had­de ikke vi be­gynt på NTG sam­men i første­klas­se på vi­dere­gå­en­de, så er det ikke sik­kert jeg had­de va­ert i FK Jerv i det hele tatt. Det du, og fa­mi­li­en din, har bi­dratt med i den­ne klub­ben ta­ler for seg selv, så det be­hø­ver jeg ikke gå mer inn­på. ▶ Ilir Kuk­leci har skre­vet un­der på en to­års­kon­trakt med 2. di­vi­sjons­klub­ben, mel­der arendal­fot­ball.no.

Den 194 cen­ti­men­ter jøye 20-årin­gen har spilt midt­stop­per i Frigg som tap­te opp­rykks­du­el­len mot Sen­ja i 3. di­vi­sjon på mål­stre­ken den­ne se­son­gen.

Man­ge eks-spil­le­re

– Jeg øns­ker å bli best mu­lig. Der­for ser jeg frem til å kom­me til Aren­dal, ut­ta­ler Kuk­leci til nett­ste­det til sin nye klubb.

Kuk­leci spil­te 26 kam­per og sco­ret fem mål i se­rie og cup i 2018-se­son­gen.

En rek­ke tid­li­ge­re Aren­dal­s­pil­le­re er i Frigg, der­iblant Chris Sa­fa­ri, Jostein Lunde­moen og Sond­re Kol­len.

Emil Grønn Pe­der­sen, søn­nen til Aren­dal-tre­ner Steinar Pe­der­sen, spil­ler også i Frigg.

– Jeg har na­tur­lig­vis snak­ket med lag­ka­me­ra­te­ne som kjen­ner Aren­dal fra før, og alle har bare gode ting å si om både klub­ben og byen. Der­for ser jeg frem til å flyt­te til Aren­dal i ja­nu­ar, ut­ta­ler Kuk­leci

– En spen­nen­de spil­ler som er sva­ert mo­den for al­de­ren. Det gode inn­tryk­ket jeg had­de av ham fra før ble bare for­ster­ket da han var i Aren­dal på prøve­spill, sier Steinar Pe­der­sen som skal ha hatt kamp om sig­na­tu­ren til ny­kom­me­ren.

nd Sta­dion – Le­ver­myr som er opp­kalt etter hans beste­far Jo­han Jør­gen. FOTO: SYN­NØ­VE SKEIE FOS­SE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.