DA­GENS BIBELORD

Agderposten - - FOLK -

Luk 21,25-36

Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjer­ner, og på jor­den skal fol­ke­ne bli gre­pet av angst og råd­løs­het i lar­men fra hav og bren­nin­ger. Men­nes­ker skal for­gå av red­sel og gru for det som kom­mer over jor­den. For him­me­lens kref­ter skal rok­kes. Da skal de se Men­neske­søn­nen kom­me i sky­en med stor makt og her­lig­het. Men når det­te be­gyn­ner å skje, da rett dere opp og løft ho­det! For da skal dere snart bli satt fri.» Han for­tal­te dem en lig­nel­se: «Se på fi­ken­tre­et og alle and­re tra­er! Når dere ser at de sprin­ger ut, vet dere av dere selv at nå er som­mer­en na­er. Slik skal også dere vite, når dere ser det­te skje, at Guds rike er na­er. San­ne­lig, jeg sier dere: Den­ne slek­ten skal ikke for­gå før alt det­te skjer. Himmel og jord skal for­gå, men mine ord skal ald­ri for­gå. Va­er på vakt og la ikke hjer­tet bli slø­vet av ran­gel og drikk og dag­lig­li­vets be­kym­rin­ger, så den da­gen plut­se­lig kom­mer over dere som en sna­re. For den da­gen skal kom­me over alle som bor over hele jor­den. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å kom­me vel­ber­get fra alt det som skal hen­de, og bli stå­en­de for Men­neske­søn­nen.» din.

Hipp hur­ra for prin­ses­sa vår, Lin­nea Skripe­la­nd, som fyl­ler 4 år idag. Man­ge burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Madelei­ne, Adri­an, Tom­my, Jo­nas, Ma­ri­us, Se­bas­ti­an, My, far, mor og far.

Hipp hur­ra for vår go’gut­ten vår Fred­rik, som fyl­ler 5 år i dag. Du er god som gull og vi er kjempe­glad i deg. Burs­dags­klem fra beste­far, beste­mor og on­kel Chris­tof­fer.

«På seks da­ger skap­te Her­ren him­me­len og jor­den og alle un­der­ver­ke­ne deri. Det er noen av oss som fø­ler at Han kan­skje bur­de tatt seg litt bed­re tid.»

Hipp hur­ra for vår skjøn­ne gutt. Nicolai Wal­le Dy­be­dok­ken fyl­ler 3 år den 9. de­sem­ber. Kjempe­glad i deg. Klem fra beste­mor og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.