Nå er den etter­leng­te­de vei­en i Lil­le­sand åp­net igjen

Agderposten - - NYHETER - ▶ ENTREPRENØREN

har nå fått satt opp skil­ter og sik­ret Jern­bane­gata. Fra og med fre­dag 11. ja­nu­ar er der­med ho­ved­inn­farts­åren til Lil­le­sand sen­trum igjen åpen for tra­fikk. Fre­dag ble Jern­bane­gata åp­net for tra­fikk. Vei­en vil imid­ler­tid bli stengt på vår­par­ten, slik at Sta­tens veg­ve­sen får slutt­ført as­falt­ar­bei­de­ne og øv­ri­ge ar­bei­der som må gjø­res når va­e­ret til­la­ter det. Even­tu­el­le ska­der blir også ret­tet opp. Pla­nen er å ut­fø­re slutt­ar­bei­de­ne i april slik at det er fer­dig i star­ten av mai - Det­te er selv­føl­ge­lig av­hen­gig av at det ikke blir kul­de og snø langt ut i april, mel­der Lil­le­sand kom­mu­ne på egne nett­si­der. Ar­bei­de­ne med ny Over­vanns­led­ning og VA i Jern­bane­gata ble fer­di­ge til jul. Veg­ve­se­net fikk i til­legg lagt på et lag med as­falt. År­sa­ken til at gata ikke ble åp­net i uka før jul, var at skil­tin­gen ikke var kom­met på plass, samt at øv­ri­ge sik­rings­til­tak hel­ler ikke var ut­ført.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.