Fire per­soner ut­vist fra Nor­ge etter ty­ve­ri-for­søk på Stoa den­ne uken

Agderposten - - NYHETER - ▶ DE

fire som ble på­gre­pet på El­kjøp på Stoa ons­dag, ble ilagt bø­ter og ut­vist fra Nor­ge. Ons­dag kveld ble to kvin­ner og to menn på­gre­pet for ty­veri­for­søk på Stoa In­ne på El­kjøp skal de ha for­søkt å ta med seg elek­tro­nis­ke ar­tik­ler, blant an­net en PC. De ble tatt på fers­ken og holdt igjen i bu­tik­ken mens po­li­ti­et ble til­kalt. En pa­trul­je ryk­ket ut til ste­det og på­grep de fire, som alle var godt voks­ne per­soner fra ØstEuro­pa. De fire ble satt i ar­rest i Aren­dal ons­dag og av­hørt tors­dag. - Det ble gjen­nom­ført på­føl­gen­de etter­forsk­nings­skritt og de fire ble ilagt fore­legg som de ved­tok, for­tel­ler sek­sjons­le­der for etter­forsk­ning, Wig­dis Ire­ne Songe­dal. I på­ven­te av den tak­tis­ke etter­forsk­nin­gen, som blant an­net skal av­dek­ke om per­sone­ne har va­ert in­volvert i lig­nen­de for­hold, ble de fire per­sone­ne ut­vist fra Nor­ge tors­dag. Songe­dal opp­ly­ser at det ikke ble fun­net tyv­gods fra and­re bu­tik­ker på de på­grep­ne. - Po­li­ti­et har gjort un­der­sø­kel­ser for å av­dek­ke om de kan ha va­ert in­volvert i and­re kri­mi­nel­le hand­ler, noe vi ikke har av­dek­ket at de har. Det­te er nye per­soner for po­li­ti­et her, be­kref­ter Songe­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.