Om­kom­ne i Tamok­da­len hen­tes ut tid­ligst man­dag

Agderposten - - NYHETER -

med å hen­te ut de fire om­kom­ne ski­lø­per­ne i Tamok­da­len kan tid­ligst skje man­dag ba­sert på vaer­pro­gno­se­ne, opp­ly­ser Troms po­liti­dis­trikt. – Alle til­tak er av­hen­gi­ge av va­e­ret og skred­for­hol­de­ne. Det er der­for ikke mu­lig å si noe sik­kert om tids­punkt for de ulike til­ta­ke­ne, skri­ver po­li­ti­et i en presse­mel­ding fre­dag. Det vi­de­re ar­bei­det er plan­lagt i tre fa­ser: Lo­ka­li­se­ring og po­si­sjo­ne­ring av de sav­ne­de, sik­ring av skred­om­rå­det og ut­hen­ting av de om­kom­ne. Gra­vin­gen skal etter pla­nen gjø­res for hånd. – Det­te er den mest ri­siko­fyl­te de­len av ope­ra­sjo­nen, og vi vil der­for lø­pen­de fore­ta en sik­ker­hets­mes­sig vur­de­ring. Mann­ska­per må set­tes inn i skred­om­rå­det med he­li­kop­ter, og de må også kun­ne hen­tes ut med he­li­kop­ter, mel­der po­li­ti­et. Slik vaer­pro­gno­sen var fre­dag etter­mid­dag, kan ar­bei­det med lo­ka­li­se­ring star­te søn­dag og sik­ring og ut­hen­ting tid­ligst man­dag. – Sam­men med fri­vil­li­ge mann­ska­per og med he­li­kop­ter­støt­te fra For­sva­ret har vi res­sur­ser til å job­be dag og natt, og vi vil prio­ri­te­re god fram­drift når ope­ra­sjo­nen set­tes i gang, skri­ver po­li­ti­et. De fins­ke ski­lø­per­ne Mi­kael Sten (29), Ni­klas Ny­man (36), André Sten­fors (32) og svens­ke Di­sa Bäck­ström (29) er an­tatt om­kom­met i skre­det, som gikk ons­dag 2. ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.