Vil kjem­pe om

Fra 1. ja­nu­ar ek­sis­ter­te ikke len­ger G-Max på Stoa, men alle de an­sat­te ble med over i ei­er­nes nye sat­sing, Sports­hu­set Out­let.

Agderposten - - NYHETER - ▶ NAERINGSLIV ▶ Frank Jo­hann­es­sen [email protected]­der­pos­ten.no ▶ PRO­FES­SOR

Kon­kur­ran­sen fra bil­li­ge sports­bu­tik­ker ble for stor. Nå er G-Max his­to­rie på Stoa.

– Det­te er ett av fle­re grep vi gjør for å ska­pe lønn­som­me – og der­med tryg­ge og gode ar­beids­plas­ser, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Gres­vig, Lars Kristian Lind­berg i en presse­mel­ding.

De an­sat­te fort­set­ter

Alle de an­sat­te skal ha blitt over­ført og det sier at om­pro­fi­le­rin­gen ikke vil på­vir­ke be­man­nin­gen.

– Du vil møte de sam­me an­sat­te. Vi me­ner at bu­tik­ken vil kun­ne fun­ge­re me­get godt som Sports­hu­set Out­let, og at vi med det­te kon­sep­tet kan til­by kun­de­ne gode pro­duk­ter fra kjen­te merke­va­rer til lave pri­ser. Vi ser at det er man­ge for­bru­ke­re som øns­ker å hand­le i out­let, og øns­ker å va­ere med på det­te, skri­ver kje­de­sjef Sti­an Bre­en i en e-post til Ag­der­pos­ten.

To­tal­for­and­ret

In­ne i bu­tik­ken er kon­ver­te­rin­gen godt i gang, men det vil ta noe mer tid før bu­tik­ken også ut­ven­dig frem­står i nye far­ger.

Kjede­sje­fen vil ikke sva­re på om det er kon­kur­ran­sen lo­kalt som har ført til end­rin­gen. Men i den ori­gi­na­le presse­mel­din­gen fra ei­er­kon­ser­net Gres­vig, skri­ver de at bu­tik­ke­ne som får ny pro­fil, er valgt ut for­di man me­ner de pas­ser bed­re inn i out­let-ka­te­go­ri­en.

Først ut på Stoa

G-Max var den førs­te sto­re sports­kje­den til å etab­le­re seg på Stoa i Aren­dal i 2011 og fikk dri­ve med bare lo­ka­le Brek­ke Sport og Jakt & Fri­luft som kon­kur­ren­ter i sju år, frem til XXL og Sport Out­let åp­net dø­re­ne bare et stein­kast unna 15. mars i fjor.

Sunni­va Whitta­ker er den and­re kan­di­da­ten som har meldt seg i kam­pen om rek­tor­stil­lin­gen. Frank Reichert stil­ler ikke til gjen­valg un­der rek­tor­val­get vår­en 2019. Det vars­let han i en mel­ding til kol­le­ger og stu­den­ter som han pub­li­ser­te på Uni­ver­si­te­tet i Ag­ders egen hjemme­side i ok­to­ber i fjor. «Jeg blir 62 år nes­te år, noe som be­tyr at jeg har 8 år igjen som kol­le­ga og pro­fes­sor. Jeg vil vel­dig gjer­ne full­fø­re drøm­men min og igjen bli en nys­gjer­rig fors­ker. Etter 12 år i topp­le­der­po­si­sjo­ner må jeg nok bru­ke litt tid for å opp­nå et ak­sep­ta­belt nivå igjen» skrev Reichert i mel­din­gen. Han har va­ert rek­tor på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der si­den 2016. Valg­sty­ret ved UiA har nå ut­lyst til valg av rek­tor for pe­rio­den 1. au­gust 2019–31. juli 2023. Den førs­te kan­di­da­ten som ble frem­met til stil­lin­gen, var Step­hen Sei­ler, vise­rek­tor for forsk­ning og pro­fes­sor.

BLIR MED VI­DE­RE: Vare­hus­sjef Svein Mon­sen hos G Max er med vi­de­re til Sports­hu­set out­let. Her fo­to­gra­fert ved en tid­li­ge­re an­led­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.