Dag­lig leder i me­nig­het dømt for båt-pro­mil­le

Dag­lig leder i en stør­re me­nig­het er dømt for fylle­kjø­ring med båt etter at han i som­mer kjør­te på et skja­er i Galte­sund uten­for Aren­dal.

Agderposten - - NYHETER - ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Ar­ne Ing­mar Eg­gen [email protected]­der­pos­ten.no

PÅ SKJAERET: Det ble satt i gang en stør­re red­nings­ak­sjon etter at en 12 fot stor rib natt til 18. au­gust i fjor gikk på et skja­er og fø­re­ren og even­tu­el­le pas­sa­sje­rer ikke var å fin­ne.

Etter hvert vis­te det seg at vit­ner til grunn­stø­tin­gen had­de kom­met man­nen til unn­set­ning og at han var på vei i de­res båt til hyt­ta som han dis­po­ner­te uten­for Aren­dal.

Men så langt kom han ikke før po­li­ti­et fikk vite hvor han var og hvem det drei­de seg om.

Føl­te meg ikke på­vir­ket

Fre­dag star­tet retts­sa­ken mot dag­lig leder i en stør­re me­nig­het som inn­røm­mer at han kjør­te i fyl­la med 1,54 i pro­mil­le.

Iføl­ge man­nen had­de han på sis­te kveld av Aren­dal­s­uka tatt noen øl med gode ven­ner men føl­te seg ikke på­vir­ket da han ved etti­den på nat­ten sat­te seg i ribben for å kjø­re hjem til hyt­ta.

På vei ut Galte­sund skal han iføl­ge sin egen for­kla­ring ha møtt to bå­ter som kom imot.

– Jeg end­ret da kur­sen for å kom­me på rik­tig side av de to bå­te­ne, men var ikke til­strek­ke­lig opp­merk­som på hvor na­ert jeg var land. Det var kom­bi­na­sjo­nen av dis­se to fak­to­re­ne som var år­sa­ken til at jeg kjør­te på land – ikke pro­mil­len, hev­det man­nen i Aust-Ag­der ting­rett.

Slip­per å gå i feng­sel

Man­nen som tid­li­ge­re er ustraf­fet fryk­ter for hva som vil skje hvis ar­beids­gi­ve­ren hans – sty­ret i me­nig­he­ten han er til­satt – får rede fylle­kjø­rin­gen han har gjort seg skyl­dig i.

Al­le­re­de fre­dag etter­mid­dag fore­lå dom­men som iføl­ge ting­retts­dom­mer Jan At­le Han­sen og hans to med­dom­me­re lig­ger i grense­lan­det mel­lom be­tin­get og ube­tin­get feng­sel.

Et­ter­som kjø­rin­gen ikke ba­erer preg av å va­ere hen­syns­løs, som dom­me­ren skri­ver, slip­per man­nen med en be­tin­get feng­sels­straff og unn­går å hav­ne i feng­sel.

18 da­ger be­tin­get feng­sel og 8.000 kro­ner i bot, kon­klu­de­rer Aust-Ag­der ting­rett.

Får ikke len­ger føre båt

Det som kan­skje svir like mye, er at han nå mis­ter ret­ten til å føre båt.

Selv om han i kraft av sin al­der ikke had­de noen plikt til å skaf­fe seg båt­fø­rer­be­vis, gjor­de han i sin tid det. For å va­ere en an­svar­lig kap­tein på sjø­en. Nå mis­ter han det­te båt­fø­rer­be­vi­set for ett år og må av­legg ny be­stått prø­ve for å få det til­ba­ke.

Ad­va­rer alle

Ulas­te­lig an­truk­ket i pen dress og skjor­te var det fre­dag for­mid­dag en sva­ert ang­ren­de mann som stil­te opp i vitne­bok­sen i sal 4 i Aust-Ag­der ting­rett med ting­retts­dom­mer Jan At­le Han­sen som ret­tens ad­mi­ni­stra­tor.

I ret­ten for­tal­te han om hvor­dan det føl­tes å måt­te for­tel­le ten­årings­søn­nen om at han var blitt tatt for båt­kjø­ring med pro­mil­le.

– Jeg ad­va­rer nå alle jeg mø­ter

I Nor­ge har vi to ulike pro­mille­gren­ser for båt.

For bå­ter un­der 15 me­ter kan du mak­si­malt ha en pro­mil­le på 0,8.

For stør­re bå­ter og skip er promillegrensen på 0,2.’

Brudd­på promillegrensen straf­fes med bø­ter el­ler feng­sel i inn­til ett år. mot å gjø­re det sam­me som jeg har gjort, sier han.

Her lå bå­ten på skjaeret lør­dag mor­gen før fø­re­ren – som i mel­lom­ti­den var blitt sik­tet for pro­mille­kjø­ring med båt – fikk hen­tet den og kjørt den hjem til hyt­ta. FOTO: TIPSER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.