En god vin­ter for sports­bran­sjen, iføl­ge bran­sjen selv

Agderposten - - ØKONOMI OG SAMFUNN -

▶ OMSETNINGEN i jule­han­de­len tok seg kraf­tig opp den sis­te uken før jul, vi­ser tall fra Vir­ke. Sports­kje­de­ne mel­der om en mo­de­rat vekst sam­men­lig­net med fjor­årets jule­han­del. Men at det i det hele tatt er vekst mot knall­året 2017, er sports­kje­de­ne for­nøyd med.

-Mye ty­der på at øns­ker om ull­un­der­tøy, kla­er og ut­styr til ski var en år­sak til det gode jule­sal­get, sier Trond Evald Han­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Norsk Sports bran­sje­for­ening.

Snø på sen­tra­le Øst­lan­det er all­tid gode ny­he­ter, og vil va­ere po­si­tivt for bran­sjen ut­over jule­rush­et i de­sem­ber.

Tall fra ALF, Al­pin­an­leg­ge­nes Lands­for­ening, ty­der på at det er en øken­de in­ter­es­se rundt al­pin­seg­men­tet. ALF mel­der om re­kord­godt salg av heis­kort, med sju pro­sent vekst fra se­song­start til nytt­år sam­men­lig­net med fjor­året, skri­ver sports­bran­sjen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.