Fle­re Kje­vik-pas­sa­sje­rer

Over 54 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer fløy til el­ler fra Avi­nors luft­hav­ner i fjor. Det er en opp­gang på 2,8 pro­sent fra 2017 til tross for ned­gang i an­tall fly­gin­ger.

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN - ▶ LUFTFART ▶ Sil­je Brat­land Roks­våg og NTB

An­tall fly­gin­ger gikk ned med – Vi had­de 30.000 fle­re pas­sa­sje­rer på Kje­vik i 2018 sam­men­lig­net med året før, og det er vi godt for­nøyd med, sier luft­havn­sjef Ar­ne Jo­han John­sen til Faed­re­lands­ven­nen.

To­talt reis­te 1.061.130 pas­sa­sje­rer til el­ler fra Kje­vik i fjor. Det var in­nen­lands­tra­fik­ken som sto for veks­ten.

Faer­re av­gan­ger

An­tall fly­gin­ger på lands­ba­sis gikk ned med drøyt 3.000, el­ler 0,4 pro­sent, fra 2017, mel­der Avi­nor.

– Tren­den i fly­mar­ke­det fort­set­ter. Det vi­ser at fly­sel­ska­pe­ne gjør en bed­re jobb med å ut­nyt­te ka­pa­si­te­ten sin, med blant an­net ful­le­re fly, sam­ti­dig som vi på blant an­net Oslo Luft­havn har fle­re sto­re fly med plass til fle­re pas­sa­sje­rer per fly­ging, sier kon­sern­sjef Dag Falk-Pe­ter­sen i Avi­nor.

Uten­lands økte mest

22,5 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer reis­te til el­ler fra Nor­ge på uten­lands­fly­gin­ger. Det er her øk­nin­gen er størst.

For førs­te gang si­den opp­star­ten i 2002 var Nor­we­gi­an det størs­te fly­sel­ska­pet på Avi­nors fly­plas­ser over et helt ka­len­der­år med drøyt 20,5 mil­lio­ner. SAS had­de nes­ten 20,3 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer.

FLE­RE PAS­SA­SJE­RER: Over 54 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer fløy til el­ler fra Avi­nors luft­hav­ner i fjor. FOTO: NTB SCANPIX

FOR­NØYD: Dag Falk-Pe­ter­sen i Avi­nor er for­nøyd med ut­vik­lin­gen i norsk luftfart. PRESSEFOTO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.