Svin­del­se­mi­nar for NHO Ag­der

Kid­nap­pings­fare har så langt ikke va­ert tema for NHO Ag­der. Men kri­mi­nel­le tap­per na­e­rings­li­vet for bå­de in­for­ma­sjon og pen­ger, og det blir det se­mi­nar om.

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN - ▶ KIDNAPPINGSSAKEN ▶ In­ger Sta­ve­lin in­ger.sta­ve­[email protected]­der­pos­ten.no

– Kid­nap­pin­gen av fru Ha­gen er en vel­dig spe­si­ell sak. Hel­dig­vis! sier di­rek­tør Si­ri Mat­hie­sen i NHO Ag­der.

Med­lem­me­ne i Na­e­rings­li­vets Hoved­or­ga­ni­sa­sjon (NHO) er be­drif­ter, og NHO Ag­der har der­med di­rek­te el­ler in­di­rek­te kon­takt med folk med sto­re for­muer.

Ikke ennå

– Har kid­nap­pings­ri­si­ko va­ert tema for NHO Ag­der på noe vis?

– Nei, vi har ikke hatt det på agen­da­en ennå. Det­te er en gans­ke ny type kri­mi­na­li­tet i Nor­ge. Der­for er også de fles­te som ut­ta­ler seg i den­ne sa­ken så rys­tet, sier hun.

Tid­li­ge­re har kid­nap­ping va­ert mest brukt av for­eld­re som har va­ert ueni­ge om hvor bar­na skal bo, og in­ternt i kri­mi­nel­le mil­jø­er her i lan­det.

22. juli end­ret Nor­ge

Si­ri Mat­hie­sen har ob­ser­vert hvor­dan sam­fun­net har end­ret seg og sy­net på sik­ker­het etter ter­ro­ren 22. juli 2011. Fy­sis­ke sper­rin­ger og skjerm­ing av po­li­ti­ke­re og of­fent­li­ge om­rå­der er blitt mer van­lig.

Om noe til­sva­ren­de vil skje knyt­tet til kid­nap­pings­fare, er et åpent spørs­mål.

– Vi har ikke så man­ge mil­li­ar­da­erer på Sør­lan­det. Men det blir fle­re, og hvis det blir mer av den­ne ty­pen kri­mi­na­li­tet, så kan det bli tema, sier hun.

Så langt har NHO Ag­der ikke tatt opp mu­lig fare for per­soner. Men fare for ver­di­er står på agen­da­en i vin­ter. De plan­leg­ger nem­lig et se­mi­nar om tap­ping av kri­tisk in­for­ma­sjon og penge­over­fø­rin­ger i lø­pet av fe­bru­ar el­ler mars.

– Det er noe som ram­mer be­drif­ter også her lo­kalt, i langt stør­re grad enn vi tror, sier Mat­hie­sen.

Trover­dig

Mens en tid­li­ge­re nes­ten kun­ne kjen­ne igjen for­bry­ter­ne på bil­skil­te­ne, blir be­drif­ter i dag lurt av folk, nett­si­der og kon­trak­ter som vir­ker tro­ver­di­ge.

– Man­ge leg­ger også ut så mye in­for­ma­sjon på sine nett­si­der – for ek­sem­pel kom­mu­ner – at kjelt­rin­ger ikke be­hø­ver å hacke seg inn en gang, for å få vik­tig in­for­ma­sjon om in­fra­struk­tur, sier Mat­hie­sen.

Da hun var i Ki­na, er hun gans­ke sik­ker på at hun ble over­vå­ket. Først ved at hun hør­te nye klikke­ly­der på mo­bil­te­le­fo­nen. Så ved at hun mis­tet in­ter­nett­til­gang når hun be­søk­te nett­si­der som hun tror «noen» ikke lik­te at hun les­te.

Be­visst­gjø­ring

– Vi blir over­vå­ket i mye stør­re grad enn vi vet, og vi gir selv bort mye mer in­for­ma­sjon enn vi bur­de på nett­si­der, på­pe­ker hun.

Se­mi­na­ret de plan­leg­ger, skal be­visst­gjø­re na­e­rings­li­vet om hvil­ke fa­rer som lu­rer – bå­de knyt­tet til penge­over­fø­rin­ger, kon­trak­ter og tap­ping av vik­tig in­for­ma­sjon.

– Det sis­te kan vel også bru­kes til å pres­se be­drif­ter og folk med pen­ger?

– Det kan nok det, sier Si­ri Mat­hie­sen.

Nye Vei­er ble opp­ret­tet som et stats­eid ak­sje­sel­skap i 2015 og over­tok an­sva­ret for ut­byg­ging og drift av vis­se mo­tor­vei­er fra Sta­tens veg­ve­sen. Sel­ska­pet har ikke mer enn 150 an­sat­te, men har li­ke­vel et stort an­svar for vei­pro­sjek­ter til nes­ten 150 mil­li­ar­der kro­ner de nes­te 20 åre­ne.

De tre strek­nin­ge­ne sel­ska­pet nå ser ut til å få an­sva­ret for, inne­hol­der fle­re pro­sjek­ter som lig­ger in­ne i Na­sjo­nal Trans­port­plan 2018– 2029. Sta­tus for pro­sjek­te­ne er ulike, og det er plan­lagt gjen­nom­fø­ring på ulike tids­punk­ter. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.