Po­li­ti­et tror Ha­gen hol­des skjult

Po­li­ti­et ber om tips om ste­der der An­ne-Eli­sa­beth Ha­gen kan hol­des skjult. Per­soner som har end­ret at­ferd el­ler gjort unor­ma­le inn­kjøp, er også av in­ter­es­se.

Agderposten - - NORGE & VERDEN - ▶ LØRENSKOG

– Vi vet fort­satt ikke hvor Ha­gen hol­des skjult. Vi vet hel­ler ikke om hun har blitt holdt skjult på sam­me sted hele ti­den. Skjule­ste­det kan va­ere in­nen­for el­ler uten­for Nor­ges gren­ser, sier po­liti­in­spek­tør Tom­my Brøs­ke i Øst po­liti­dis­trikt på en presse­kon­fe­ran­se om den an­tat­te bort­fø­rin­gen.

– Først og fremst er vi in­ter­es­sert i tips som er knyt­tet til funn av mu­lig skjule­sted. Et slik skjule­sted kan for ek­sem­pel iden­ti­fi­se­res ved unor­mal ak­ti­vi­tet, per­soner, ukjen­te kjøre­tøy, til­dek­te vin­du­er el­ler re­ha­bi­li­ter­te ar­beids­plas­ser som tas i bruk, sier Brøs­ke til NTB.

Po­li­ti­et ber om tips fra pub­li­kum om ak­ti­vi­tet i pe­rio­den før 31. ok­to­ber i fjor som kan in­di­ke­re et skjule­sted. De ber også om tips der­som noen har ob­ser­vert at per­soner de kjen­ner har gjort unor­ma­le inn­kjøp av for ek­sem­pel gjen­stan­der som kan bru­kes til å hol­de kon­troll på en per­son, kvinne­kla­er og and­re pro­duk­ter.

Man­ge tips

Po­li­ti­et tror An­ne-Eli­sa­beth Falke­vik Ha­gen (68) ble bort­ført fra sitt hjem i Sloravei­en på Lørenskog mor­ge­nen el­ler for­mid­da­gen 31. ok­to­ber i fjor. Til tross for trus­ler vars­let ekte­man­nen – for­ret­nings­man­nen og mil­li­ar­da­eren Tom Ha­gen (68) – po­li­ti­et sam­me dag.

Først ons­dag, over ti uker etter bort­fø­rin­gen, gikk po­li­ti­et of­fent­lig ut med sa­ken. Etter­forsk­nin­gen var blitt holdt hem­me­lig på grunn av gro­ve trus­ler mot kvin­nens liv og hel­se.

Po­li­ti­et har si­den ons­dag fått inn to­talt 250 tips. Det førs­te døg­net kom det 100 tips til etter­forsk­nin­gen.

Uiden­ti­fi­ser­te

Po­li­ti­et vis­te tors­dag over­vå­kings­bil­der av to mørk­kled­de menn og en syk­list uten­for Tom Ha­gens kon­to­rer i Fu­turum­byg­get på Ras­ta, tatt sam­me mor­gen kona hans ble borte. Byg­get lig­ger om lag 3,5 kilo­me­ter fra bo­li­gen i Sloravei­en. Po­li­ti­et har fått inn rundt nye 150 tips.

– Per­sone­ne er ennå ikke iden­ti­fi­sert. Vi gjen­tar der­for at det er nød­ven­dig for oss å kom­me i kon­takt med dis­se to el­ler mot­ta tips som sier noe om hvem de er, sier Brøs­ke.

Han sier po­li­ti­et har fått en rek­ke tips om per­sone­ne og om­rå­det rundt Fu­turum-byg­get.

Et­ter­spør mer di­gi­talt ma­te­ria­le

Brøs­ke sier po­li­ti­et er godt for­nøy­de med re­spon­sen.

– Det­te er tips om per­soner, adres­ser, kjøre­tøy, ak­ti­vi­te­ter og noe di­gi­talt ma­te­ria­le, sier Brøs­ke som gjen­tar opp­ford­rin­gen om at pub­li­kum frem­de­les kan kom­me med tips.

– Vi an­tar at fle­re kan sit­te på slikt di­gi­talt ma­te­ria­le, en­ten fra Sloravei­en, Fu­turum­byg­get el­ler riks­vei 159, Strøms­vei­en, fra mor­ge­nen den 31. ok­to­ber i fjor, sier Brøs­ke

(NTB)

ØNS­KER TIPS: Po­liti­in­spek­tør Tom­my Brøs­ke i Øst po­liti­dis­trikt ber inn­sten­dig pub­li­kum om fle­re tips etter den an­tat­te bort­fø­rin­gen av An­ne-Eli­sa­beth Ha­gen 31. ok­to­ber i fjor. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.