Re­gje­rin­gen lei av man­ge­len på kvin­ne­li­ge le­de­re

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

Det er gam­mel­dags å slå seg til ro med dår­lig kjønns­ba­lan­se i le­der­grup­pa, me­ner bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H).

Helle­land og na­e­rings­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) sen­der i dis­se da­ger råd til 500 sel­ska­per om hvor­dan de skal få fle­re kvin­ner opp og fram i be­drif­ten.

– Vi har man­ge dyk­ti­ge le­de­re som vi­ser at det er mu­lig å re­krut­te­re fle­re kvin­ner i le­del­sen, og det for­tje­ner de hon­nør for. De blir lagt mer­ke til, og de frem­står som at­trak­ti­ve ar­beids­gi­ve­re, sa­er­lig for de unge flin­ke fol­ke­ne, sier Helle­land.

Rå­de­ne er ba­sert på inn­spill fra na­e­rings­li­vet selv.

Blant dem er å: – set­te mål for kjønns­ba­lan­se på alle ni­vå­er i be­drif­ten og måle ut­vik­lin­gen

– for­mu­le­re stil­lings­ut­lys­nin­ger sånn at bå­de kvin­ner og menn til­trek­kes

– ten­ke nytt når det gjel­der al­der og kar­rie­re­bak­grunn når folk skal an­set­tes

– all­tid ha bå­de kvin­ner og menn på lis­ta over dem som inn­stil­les Sel­ska­pe­ne blir opp­ford­ret til å leg­ge til ret­te for å kun­ne kom­bi­ne­re fa­mi­lie og kar­rie­re. Le­de­ren må gå foran med et godt ek­sem­pel og for­ven­te at fed­re tar pappa­perm og er hjem­me med sykt barn, iføl­ge bro­sjy­ren re­gje­rin­gen har ut­ar­bei­det. Dess­uten bør man føl­ge opp menn og kvin­ner når de kom­mer til­ba­ke fra for­eldre­perm.

– Ar­beid med kjønns­ba­lan­se i topp­le­del­sen er ikke noe man kan job­be med sånn inn­imel­lom, det må tvert imot va­ere en in­te­grert del av sel­ska­pe­nes re­krut­te­rings- og per­so­nal­po­li­tikk, sier Isak­sen. (NTB)

ER LEI: Like­stil­lings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land er lei av å høre unn­skyld­nin­ger om hvor­for sto­re sel­ska­per mang­ler kvin­ner i top­pen. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.