Ca­na­da vil ta imot over 1 mil­lion mi­gran­ter

Agderposten - - NORGE & VERDEN - CANDA

Ca­na­da har pla­ner om å ta imot over 1 mil­lion inn­vand­re­re og flykt­nin­ger de nes­te tre åre­ne. Det ut­gjør na­er­me­re 1 pro­sent av lan­dets be­folk­ning hvert år. ▶ Ca­na­da ga na­er­me­re 286.000 per­soner per­ma­nent opp­hold i 2017, og spår at det tal­let vil sti­ge til 350.000 i år. Nes­te år ven­ter lan­det å ta imot 360.000, og i 2021 plan­leg­ger Ca­na­da å gi 370.000 men­nes­ker mu­lig­he­ten til å bo fast i lan­det, skri­ver CNN.

– I stor grad tak­ket va­ere alle ny­kom­mer­ne vi har tatt imot gjen­nom vår his­to­rie, har Ca­na­da ut­vik­let seg til å bli det ster­ke og flot­te lan­det vi alle els­ker, sier inn­vand­ring- og flykt­ning­mi­nis­ter Ah­med Hus­sen.

Til­strøm­nin­gen av nye lands­menn bi­drar til å for­yn­ge lan­dets ald­ren­de be­folk­ning, hjel­per på den lave fød­sels­ra­ten, og styr­ker ar­beids­kraf­ten, leg­ger Hus­sen til. Den ca­na­dis­ke stats­rå­den er selv født i So­ma­lia.

Ca­na­das venn­li­ge inn­stil­ling til inn­vand­re­re står i kon­trast til man­ge and­re vest­li­ge land, in­klu­dert nabo­lan­det USA, som inn­fø­rer sta­dig mer re­strik­tiv inn­vand­rings- og flykt­ning­po­li­tikk. (NTB)

MOTTAKER: Ca­na­da, her ved stats­mi­nis­ter Jus­tin Trudeau, plan­leg­ger å ta imot over 1 mil­lion flykt­nin­ger de nes­te tre åre­ne. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.