For­nuf­tig re­start for Ho­ve-plan

Agderposten - - MENINGER -

Ons­dag ved­tok Aren­dals kom­mune­plan­ut­valg å av­vise opp­start av plan­ar­beid for cam­ping­plass­om­rå­det på Ho­ve, med ut­gangs­punkt i plan­for­sla­get pre­sen­tert av sel­ska­pet Can­vas Ho­ve AS. Sel­ska­pet ei­es 34 pro­sent av kom­mu­nalt hel­eide Ho­ve Drifts og Ut­vik­lings­sel­skap AS, og 66 pro­sent av pri­va­te ak­tø­rer i Low Camp AS. Der­med kom­mer sa­ken nå opp i by­sty­rets møte 24. ja­nu­ar.

▶Vi me­ner det­te er en for­nuf­tig re­start av en pro­sess som det vis­te seg kom uhel­dig ut. An­sva­ret for det, må som tid­li­ge­re på­pekt til­leg­ges bå­de po­li­ti­ke­re og pri­va­te ak­tø­rer, selv om vi re­gist­re­rer at en­kel­te har va­ert opp­tatt av å toe sine hen­der den sis­te uken.

▶Da Ag­der­pos­ten 17. ok­to­ber i fjor ba sen­tra­le by­styre­po­li­ti­ke­re om en kom­men­tar til pla­ne­ne Can­vas Ho­ve AS had­de pre­sen­tert for tre­topp­hyt­ter med mye mer da­gen før – ap­plau­der­te de fles­te det som ble be­teg­net som «spen­nen­de» og «spek­ta­ku­la­ere» pla­ner. Som ble be­skre­vet som frem­tids­ret­te­de og mind­re pri­va­ti­se­ren­de for om­rå­det enn da­gens cam­ping­drift, do­mi­nert av fas­te vog­ner og plat­tin­ger. Ag­der­pos­ten ap­plau­der­te også pla­ne­ne, og står ved vår be­geist­ring.

▶Imid●er­tid har det, som vi har på­pekt, vist seg å va­ere fle­re uhel­di­ge si­der ved pro­ses­sen. Det­te er også do­ku­men­tert via de kraf­ti­ge re­ak­sjo­ne­ne – for ikke å si ak­sjo­ne­ne – som har ut­spilt seg de sis­te, hef­ti­ge må­ne­de­ne etter pre­sen­ta­sjo­nen av det som til da had­de va­ert en luk­ket, hem­me­lig pro­sess.

▶En sen­tral de­talj ved den mot­ak­sjon vars­let om pla­ne­ne har ut­løst, er at det er to grup­per med to­talt for­skjel­lig ut­gangs­punkt og in­ter­es­ser som har mo­bi­li­sert. På den ene si­den har vi de lo­ka­le fri­lufts- og tur-en­tu­si­as­te­ne – som er sterkt opp­tatt av at det­te uni­ke om­rå­det må sik­res bå­de når det gjel­der na­tur­kva­li­te­ter og til­gjen­ge­lig­het for all­menn­he­ten. På den and­re si­den har vi cam­ping­fol­ket. De som i åre­vis har hatt sine cam­ping­vog­ner stå­en­de som mer el­ler mind­re fas­te «hyt­ter». Dis­se har selv­sagt en in­ter­es­se av at sva­ert mye må bli som før.

▶Vi har stor for­stå­el­se for cam­ping­fol­kets frust­ra­sjon. Og for at de gjer­ne vil be­hol­de sitt fe­rie­pa­ra­dis uend­ret. De må nok li­ke­vel fin­ne seg i å vike, selv om kom­mu­nens drifts­sel­skap med bak­grunn i dår­lig kom­mu­ni­ka­sjon, bør sik­re smi­dig­het i av­vik­lings­fa­sen. De­bat­ten i kom­mune­plan­ut­val­get ons­dag av­slør­te at samt­li­ge av de ni po­li­ti­ke­re rundt bor­det som tok or­det, ga ut­trykk for at de ikke øns­ker at cam­ping­drif­ten skal fort­set­te slik den er i dag. Det er vi enig i.

▶Vi er også eni­ge med det kom­mu­nal­sje­fen på­pek­te om at det uan­sett er sva­ert for­nuf­tig og rik­tig at frem­ti­dens ak­ti­vi­te­ter på da­gens cam­ping­are­al blir re­gu­lert via en ved­tatt re­gu­le­rings­plan. Som mang­ler i dag.

▶Når by­sty­ret får sa­ken på bor­det 24. ja­nu­ar, har de i ho­ved­sak to al­ter­na­ti­ver: 1) De kan ved­ta det kom­mune­plan­ut­val­get av­vis­te, og som fort­satt vil bli frem­met som råd­man­nens for­slag; alt­så plan­opp­start av det pri­va­te re­gu­le­rings­plan­for­sla­get som lig­ger på bor­det fra Can­vas Ho­ve AS. El­ler 2) De kan ved­ta at det skal ut­ar­bei­des en kom­mu­nal re­gu­le­rings­plan – og på en måte star­te fra scratch. Skjønt helt fra null blir det uan­sett ikke, for­di kom­mu­nens drifts­sel­skap har bun­det seg opp til noen pri­va­te dri­ve­re al­le­re­de.

▶Det er inn­vendt at en kom­mu­nal plan vil kos­te litt pen­ger. Men vi me­ner at med den helt sen­tra­le sta­tus, og også ver­di, det­te om­rå­det har – og de bom­mer­ter det kom­mu­na­le drifts­sel­ska­pet har be­gått – så er det enes­te ret­te at by­sty­ret set­ter seg i fø­rer­se­tet når vil­kår og ram­mer for frem­ti­dens drift av cam­ping­area­let skal fast­set­tes. Og så må de av­tale­part­ner­ne en har inn­ret­te seg etter det­te.

▶Det sto­re fol­ke­li­ge en­ga­sje­men­tet i den­ne sa­ken bør for­tel­le po­li­ti­ker­ne at reg­nin­gen for en kom­mu­nal re­gu­le­rings­plan, er langt enk­le­re å for­sva­re over­for vel­ger­ne enn man­ge av de and­re mil­lion­reg­nin­ge­ne som hav­net i by­sty­rets post­kas­se i lø­pet av fjor­året. Skal vi nev­ne Bar­bu Park som et ek­sem­pel..?

HOVEODDEN: Det inn­fel­te kar­tet vi­ser Hoveodden på Trom­øy i Aren­dal. Det grå fel­tet til venst­re mar­ke­rer Ho­ve Cam­ping, og gren­se­ne for det area­let som nå skal re­gu­le­res. Det and­re grå fel­tet – til høy­re – vi­ser re­gu­le­rings­pla­n­om­rå­det for Ho­ve Leir­sen­ter, som ble ved­tatt i fjor for å leg­ge til ret­te for et na­sjo­nal­park­sen­ter – som tro­lig blir byg­get der den gule rin­gen mar­ke­rer. Som vi ser blir ikke tur­sti­ene be­rørt. Res­ten av Hoveodden inn­går i Ra­et Na­sjo­nal­park. Bak­grunns­bil­det vi­ser hvor­dan Can­vas Ho­ve AS – der kom­mu­nens hel­eide Ho­ve Drift og Ut­vik­lings­sel­skap AS – ei­er 34 pro­sent – og pri­va­te in­ves­to­rer res­ten. ILL.: CAN­VAS HO­VE/AREN­DAL KOM­MU­NE/MONTASJE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.