Kan ikke sky­te seg ut av ulve­kon­flik­ten

Agderposten - - MENINGER - Shi­rin Bag­heri, nest­le­der Grønn Ung­dom Ag­der og 2. kan­di­dat for Grim­stad MDG.

Re­gje­rin­gen har gitt til­la­tel­se til å sky­te en hel flokk med ulv i Hed­mark til tross for at den­ne ar­ten er kri­tisk ut­ryd­nings­tru­et i Nor­ge. Å åpne for mer sky­ting av ulv i ulve­so­nen, er å settena­tur­mang­folds l oven­på spill, og det er vel­dig al­vor­lig.

Vil­le patte­dyr ut­gjør nå bare fire pro­sent av vek­ten av alle land­patte­dyr i ver­den. Res­ten er men­nes­ker og hus­dyr. Men­nes­ke­he­ten pløy­er over vill­mark og dy­re­nes ter­ri­to­ri­er, og det går ikke bare ut­over na­tu­ren og dyra, men også oss men­nes­ker som er av­hen­gig av at øko­sys­te­me­ne ikke sprek­ker. Øde­leg­gel­se­ne er ofte ir­re­ver­sib­le, og ar­ter som dør ut, dør ut for godt.

Det er un­der hund­re ul­ver i Nor­ge. Det er sva­ert få, og lo­ven sier at vi kun kan dre­pe ulv der­som det er for å av­ver­ge ska­de. Hvor far­lig er egent­lig ul­ven? Vel­dig lite! Ul­ven ska­der ald­ri men­nes­ker, og bare et få­tall av sau­ene som dør på bei­te, dør for­di de tas av ulv. De dør for­di de er av­let opp til å ikke kla­re å ta vare på seg selv. Og selv blant rov­dy­re­ne er ikke ul­ven noen ver­sting.

Ulve­mot­stan­den er bare ren po­pu­lis­me. Ul­ven får na­er­mest skyl­da for alt som går dår­lig i norsk land­bruk, men den­ne peke­fin­ge­ren er ret­tet helt feil. Det går trått i dis­trik­te­ne for­di re­gje­rin­gen fø­rer en svak land­bruks­po­li­tikk, ikke for­di en hånd­full vil­le rov­dyr tar et få­tall sau­er i året. Ulve­sky­ting er en alt­for en­kel løs­ning på kom­plek­se ut­ford­rin­ger. Ven­st­res miljø­mi­nis­ter Ola Elve­stu­en og stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg må ta til for­nuft, og ikke la hen­sy­net til en hånd­full ulve­po­pu­lis­ter veie tyng­re enn hen­sy­net til na­tur- og arts­mang­fold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.