Lo­ka­le bu­tik­ker står seg godt mot gi­gan­ter

Godt år for Brek­ke Sport.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ NAERINGSLIV ▶ Tore Ellingsen to­[email protected]­der­pos­ten.no

Et flott vin­ter­va­er med mye snø, og en stor in­ter­es­se for fel­le­ski, er blant fak­to­re­ne som bi­drar til at dag­lig leder Chris­top­her Brek­ke hos Brek­ke Sport AS, kan for­tel­le om et godt år for en tra­di­sjons­rik be­drift i en tøff bran­sje.

Va­er og tren­der i bran­sjen kan de ikke gjø­re så mye med, men det er mye an­net de kan gjø­re som også bi­drar sterkt til fort­satt frem­gang for be­drif­tens to for­ret­nin­ger i sen­trum og på Stoa.

– Vi spis­ser ut­val­get og kom­pe­tan­sen enda mer enn før. Vi fav­ner ikke hele spek­te­ret, men har noen vare­grup­per hvor vi me­ner vi kan til­by mye kom­pe­tan­se om pro­duk­te­ne og bru­ken av dem, sier Brek­ke.

Da er det ski, og sa­er­lig fel­le­ski. Der har sal­get tatt av, og av­de­lin­gen på Stoa som le­des av bran­sje­ve­te­ra­nen Åge Li­en, mer­ker end­rin­gen godt, for­tel­ler Brek­ke.

Krav til kom­pe­tan­se

Vin­te­ren i fjor, kombinert med at man­ge går over til fel­le­ski som kre­ver mer til­pas­sing til den oppå ski­ene og hvil­ken bruk ved­kom­men­de har, set­ter krav til kom­pe­tan­sen hos sel­ge­ren.

Chris­top­her Brek­ke me­ner at de med sin av­de­ling på Stoa har den kom­pe­tan­sen og måle­verk­tøy­et som be­hø­ves for et godt re­sul­tat.

For­uten ski, sat­ser de sa­er­lig på kla­er og fot­tøy, og ikke minst klubbav­de­lin­gen hvor Ter­je Ras­mus­sen har man­ge års kon­takt med klub­be­ne og er­fa­ring med hva be­hø­ver.

– Også her er det kon­kur­ran­se, blant an­net kjø­rer kom­mu­ne­ne og be­drif­ter mye på an­bud, men det er en vik­tig del av virk­som­he­ten, sier tred­je ge­ne­ra­sjons Brek­ke.

Guns­tig med to bu­tik­ker

Det har vist seg sva­ert guns­tig å ha for­ret­nin­gen på Stoa i til­legg til den tra­di­sjons­rike sen­trums­bu­tik­ken.

– De to ut­fyl­ler hver­and­re, vi har stor om­set­ning i vin­ter­se­son­gen på Stoa, mens i by­en er juli en like stor må­ned som de­sem­ber, for­tel­ler Brek­ke.

At de via Sta­dion-kje­den, som først og fremst er et inn­kjøps­sam­ar­beid for mind­re fag­bu­tik­ker, tel­ler også mye.

– Det gir oss pri­ser som kan matche de sto­re kje­de­ne, men vi står fritt i ut­val­get, og kan til­pas­se etter lo­ka­le for­hold og hva vi øns­ker å sat­se på, sier Brek­ke.

Vik­tig med kon­kur­ren­ter

Og selv om kon­kur­ren­te­ne lig­ger tett på Stoa, og de sto­re kje­de­ne har sva­ere bu­tik­ker, me­ner Brek­ke det er vik­tig at de er der.

– Had­de de ikke etab­lert seg i Aren­dal, og kun va­ert i Kris­tian­sand for ek­sem­pel, vil­le vi fått en stor han­dels­lek­ka­sje som vi had­de tapt på, me­ner han.

Også nett­han­del er en kon­kur­rent, og igjen me­ner han det er vik­tig med kom­pe­tan­se og vei­led­ning som ikke fun­ge­rer så godt på nett, og sat­se på de pro­duk­te­ne hvor det­te er vik­tig.

– Jeg har tro på at vi skal va­ere her fy­sisk med vår kom­pe­tan­se i man­ge år frem­over, sier Chris­top­her Brek­ke.

En­tu­si­as­tis­ke med­ar­bei­de­re

Det kan også Lin­da Kor­sør si om virk­som­he­ten hun leder. Jakt og Fri­luft på Stoa er også en lo­kal tra­di­sjons­rik be­drift som også sat­ser på spe­sia­li­se­ring og kom­pe­tan­se.

Jakt og Fri­luft, som for øv­rig lei­er ut til Brek­ke Sport, er en so­lid be­drift som har gode re­sul­ta­ter, be­kref­ter Kor­sør.

– Med­ar­bei­der­ne her er en­tu­si­as­ter med stor kom­pe­tan­se og lang er­fa­ring in­nen det de job­ber med. Det er en land­strend at ni­sje­bu­tik­ke­ne øker. Kun­de­ne sø­ker kom­pe­tan­se, me­ner den dag­li­ge le­de­ren.

Nye kunde­grup­per

Hun for­tel­ler at de har sam­let seg sa­er­lig om jakt, vå­pen, am­mu­ni­sjon og fiske. Gjen­nom man­ge år er de godt inn­ar­bei­det.

– Vi ny­ter også godt av tenden­sen til at sta­dig fle­re sø­ker na­tur­opp­le­vel­ser og at tur­li­vet øker. At også ung­dom og yng­re voks­ne i øken­de grad vil be­nyt­te na­tu­ren, gjør at vi også får nye kunde­grup­per, sier en for­nøyd dag­lig leder hos Jakt og Fri­luft på Stoa.

SPE­SIA­LI­SE­RING OG KOM­PE­TAN­SE: Chris­top­her Brek­ke me­ner en sta­dig øken­de spe­sia­li­se­ring og kom­pe­tan­se gir de mind­re bu­tik­ke­ne mu­lig­he­ten til å hev­de seg mot de sto­re kje­de­ne. Selv had­de de et godt år i fjor.

SO­LID: Ge­org Wahl­strøm er vå­pen­spe­sia­list, Ha­rald Ny­land kan mye om fiske og Lin­da Kor­sør er dag­lig leder hos Jakt og Fri­luft på Stoa, som også er en so­lid be­drift som sat­ser på spe­sia­li­se­ring og kom­pe­tan­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.