Res­tau­rant­kon­gen star­ter drift på Ho­ve

Midt oppe i den sto­re de­bat­ten rundt Can­vas Ho­ve, re­gu­le­rings­pla­ner og cam­ping­vog­ner, tar Aren­dals res­tau­rant­kon­ge Sig­mund Ro­se over drif­ten av Hove­stua.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ Øystein Bjerke­strand oy­[email protected]­der­pos­ten.no

– Det er helt til­fel­dig at det skjer ak­ku­rat nå, sva­rer han på Ag­der­pos­tens spørs­mål om ti­min­gen.

– Jeg var førs­te gang i kon­takt med Ter­je Stalle­land og HDU (Ho­ve Drift- og Ut­vik­ling) for et par år si­den, men først nå pas­set det for alle par­ter, for­tel­ler Ro­se vi­de­re.

I Aren­dal sen­trum har hans fem res­tau­ran­ter vokst seg for sto­re for kjøk­ke­net. Med hundre­talls jule­bord, bryl­lup og and­re ar­ran­ge­men­ter har han i leng­re tid for­søkt å fin­ne en måte å si ja til alle fore­spørs­ler. Der­for etab­le­rer han nå en ny «base» på Ho­ve.

– Vi har en del sel­skap vi må si nei til for­di vi ikke har ka­pa­si­tet. Nå flyt­ter vi blant an­net ca­te­rin­gen ut hit til Ho­ve hvor det er et stort og funk­sjo­nelt kjøk­ken.

– Hvor­for Ho­ve?

– Jeg har all­tid va­ert fa­sci­nert av Ho­ve og har va­ert en stor le­ve­ran­dør un­der fes­ti­va­ler og and­re ar­ran­ge­men­ter. Vi kan ar­ran­ge­re man­ge av sel­ska­pe­ne her ute. I ti­den fram­over skal vi rus­te opp litt og byg­ge et ba­ke­ri slik at vi kan pro­du­se­re alt vi tren­ger til res­tau­ran­te­ne i sen­trum.

Pus­le­spil­let falt på plass

Det var fle­re ting som gjor­de at det pas­set å over­ta Hove­stua 1. ja­nu­ar. Det ene var plass­man­ge­len i sen­trum, men like før jul kom det også nabo­kla­ger på mat­lukt.

– Vi la­ger all kraft fra bunn og i sto­re por­sjo­ner. Når vi for ek­sem­pel la­ger skall­dyr­kraft kan det luk­te kraf­tig. Like før jul, 20. de­sem­ber tror jeg, fikk en nabo­kla­ge på den­ne luk­ta. Da fant jeg vel ut at vi måt­te lage det­te en an­nen plass.

Til slutt var kjøk­ken­sjef Joa­chim Ring den sis­te brik­ken i pus­le­spil­let som mang­let. Med barn i skole­al­der øns­ket Ring en end­ring i hver­da­gen etter sju år på Lang­bryg­ga. Da pas­set det per­fekt at han tok an­sva­ret for den dag­li­ge drif­ten på Hove­stua.

– Etter å ha job­bet mye net­ter og hel­ger, så ten­te han vel­dig på den­ne ide­en. Han skal sty­re alt her, så skal vi skaf­fe ham alt han tren­ger.

Vil trek­ke sto­re ar­ran­ge­men­ter

Ter­je Stalle­land som er sjef i HDU er sva­ert for­nøyd med sin nye leie­ta­ker. Tid­li­ge­re har Eli­te Ser­vice­part­ner drif­tet Hove­stua, men det har ikke va­ert en «perfect match», er­kjen­ner Stalle­land.

– De er gode på sine ting, men kon­sep­tet pas­set ikke helt.

– Nå er vi først og fremst vel­dig glad for at Sig­mund kom­mer inn og over­tar. Han ser po­ten­sia­let og har krea­ti­vi­te­ten som skal til. Vi har man­ge gjes­ter som vil ha mat, men i det sis­te har vi slitt litt med kva­li­te­ten, samt å le­ve­re nok og til rik­tig tid. Vi tren­ger de bes­te fol­ke­ne, og da er Sig­mund per­fekt, sier Stalle­land.

Han tror Ro­ses kon­sept og kva­li­tets­stem­pel vil va­ere med å styr­ke Ho­ve som ar­ran­gør for sto­re even­ter.

– Da får vi ar­ran­ge­men­te­ne som kan­skje vil­le truk­ket seg mot Oslo, Stav­an­ger el­ler and­re stor­byer.

Fle­re tu­sen gjes­ter

For Ro­se vil det nye stor­kjøk­ke­net og lo­ka­le­ne for øv­rig, gjø­re at man kan si ja til fle­re – og stør­re – ar­ran­ge­men­ter. Tid­li­ge­re har han holdt even­ter for opp til 3000 men­nes­ker. Frem­de­les har han ut­sty­ret som be­hø­ves, men det er lag­ret på ulike ste­der i by­en. Nå skal alt sam­les på ett sted.

– Det be­tyr jo at vi kan «step­pe» opp et hakk. Vi har hatt ar­ran­ge­men­ter for 6–700 per­soner, men sagt nei til de med over 1000. Det tren­ger vi ikke leng­re, sier Ro­se, som leg­ger til at han fore­lø­pig ikke har la­get en av­ta­le med som­mer­ens fes­ti­val på Ho­ve.

Fle­re ar­beids­plas­ser

Bå­de Ro­se og Stalle­land hå­per at de kan dra god vek­sel på hver­and­re. HDU stil­ler med lo­ka­ler, mens Ro­se tar av seg res­ten. Stalle­land me­ner det blir helt na­tur­lig med et tett sam­ar­beid.

– Det tje­ner vi alle på. De tje­ner litt på ut­leie og jeg tje­ner på ma­ten, fast­slår Ro­se.

– Det­te be­tyr vel også fle­re ar­beids­plas­ser?

– Å, ja! Jeg må ha folk i jobb, fast­slår han en­tu­si­as­tisk.

Vur­de­rer åp­nings­ti­de­ne

Al­le­re­de søn­dag er det ny­åp­ning med søn­dags­buf­fe­ten. I fram­ti­den hå­per han også å hol­de åpent på hver­da­ge­ne.

– Når ba­ke­ri­et er oppe og går, så skal jeg se på noen and­re mo­del­ler med mer dag­lig drift og noe å til­by de man­ge som er her for å gå tur, sier Ro­se.

– Og til slutt: Ble na­bo­ene på Lang­bryg­ga gla­de for å slip­pe luk­ten?

– Det vet de fak­tisk ikke ennå. Kan­skje de le­ser det i avi­sa, av­slut­ter han med et smil.

DUO: Sig­mund Ro­se er strå­len­de for­nøyd med at Joa­chim Ring (t.h.) tar an­sva­ret for den dag­li­ge drif­ten på Hove­stua.

STORT BYGG: Hove­stua har stort are­al som Sig­mund Ro­se skal be­nyt­te seg av.

FOR­NØYD: Ter­je Stalle­land er godt for­nøyd med å ha fått lo­ka­le Sig­mund Ro­se med på Ho­ve-la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.