Fle­re lagt inn med over­dose

▶ Po­li­ti og helse­ve­sen ser en bøl­ge av GHB­mis­bruk blant ung­dom i Aren­dal. Nå fryk­ter de at stof­fet bru­kes som et par­tyd­op blant årets russ.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ HEL­SE ▶ Marit Eli­sa­beth Strand [email protected]­der­pos­ten.no

– Ung­dom­mers ters­kel for å prø­ve noe nytt, selv om de ikke vet hva det er, har sun­ket som en stein, sier Tor­bjørn Tromme­stad, leder for fore­byg­gen­de en­het ved Aren­dal po­liti­sta­sjon.

Syke­hu­set og po­li­ti­et i Aren­dal går nå sam­men i et nytt sam­ar­beid i for­søk på å be­kjem­pe den be­kym­rings­ful­le bøl­gen av det nar­ko­tis­ke stof­fet GHB.

– Stof­fet er lett til­gjen­ge­lig. Det bru­kes ikke bare i det kjen­te, etab­ler­te rus­mil­jø­et, men også blant ung­dom uten tid­li­ge­re er­fa­ring med po­li­ti el­ler helse­ve­sen, sier Tromme­stad.

For­ri­ge helg ble tre per­soner inn­lagt på syke­hu­set i Aren­dal med GHB-over­dose.

Hav­ner i koma

Å ta GHB, som er et fly­ten­de stoff, kal­les gjer­ne «å kor­ke», for­di va­es­ken ofte hel­les oppi en kork. Noen må­ler også an­tall mil­li­li­ter i sprøy­ter, og hel­ler i seg fra den.

Ved lave do­ser kan virk­nin­gen va­ere en opp­kvik­ken­de ef­fekt – de­ret­ter kan man bli sløv, slapp og like­gyl­dig.

– I en li­ten kork er det små mar­gi­ner mel­lom be­ru­sen­de ef­fekt og koma­til­stand, un­der­stre­ker Tromme­stad.

En akutt over­dose med­fø­rer nem­lig at bru­ke­ren ikke kla­rer å pus­te selv, og hav­ner i koma.

– Til­stan­den va­rie­rer fra dyp søvn til ut­age­ren­de, psy­ko­tisk at­ferd, der pa­si­en­ten kan på­fø­re seg selv el­ler and­re ska­de, for­tel­ler medi­sinsk­fag­lig an­svar­lig As­bjørn Berg-Horn­nes ved akutt­mot­ta­ket i Aren­dal.

Fle­re pa­si­en­ter skal ha for­klart at de ikke var klar over hva de fikk i seg.

– Kom til syke­hu­set

Det fin­nes in­gen mot­gift til GHB. For man­ge pa­si­en­ter går tu­ren vi­de­re fra akutt­mot­ta­ket til in­ten­si­ven.

– Opp­ga­ven vår er å hol­de krop­pen i gang med alt til­gjen- ge­lig ut­styr, som re­spi­ra­tor, frem til stof­fet blir skilt ut, for­kla­rer Berg-Horn­nes,

En over­dose er der­med sva­ert res­surs­kre­ven­de.

En­hets­le­der for akutt­mot­ta­ket ved syke­hu­set i Aren­dal, Kris­tin Epland, un­der­stre­ker vik­tig­he­ten av at den som har tatt en over­dose, kom­mer til syke­hus.

– Ikke va­er redd for å sen­de ven­ner med am­bu­lan­se. Det er in­gen som kla­rer å pas­se på dem uten­for syke­hus når de slut­ter å pus­te. Va­er hel­ler ikke redd for å for­tel­le at det er GHB som er brukt, for­di vi tren­ger in­for­ma­sjon for å gi mest mu­lig trygg og rik­tig be­hand­ling. Vi rin­ger ikke vi­de­re til po­li­ti­et, un­der­stre­ker Epland.

GHB kan ikke på­vi­ses i blo­del­ler urin­prø­ve når pa­si­en­ten kom­mer til akutt­mot­ta­ket.

– Vi er der­for nødt til å be­hand­le på sym­pto­mer, mis­tan­ke og opp­lys­nin­ger fra pa­si­en­ten el­ler vit­ner, for­tel­ler Ber­gHorn­nes.

– Vi har der­for ikke grunn­lag for å opp­gi an­tall GHB-over­do­ser, men vi ser en øk­ning, sier Epland.

Po­li­ti­et fryk­ter russe­ti­den

GHB har va­ert på mar­ke­det pe­riode­vis, og po­li­ti­et i Aren­dal har opp­levd en øk­ning det sis­te året.

Po­li­ti­et har in­gen tro på at stof­fet for­svin­ner fra mar­ke­det.

GHB kal­les også vold­tekts­dop.

– Jeg er redd for at russe­ti­den 2019 blir ut­ford­ren­de, sier Tromme­stad, som vet at man­ge eks­pe­ri­men­te­rer med ulike stoff i russe­ti­den, uten tan­ke på at det er for­bun­det med fare.

– Vi ser bruk av GHB i for­bin­del­se med fes­ti­va­ler og russe­treff. Det bru­kes som et par­tyd­op, be­kref­ter Epland.

Etter først ha inn­tatt al­ko­hol, kan det va­ere vans­ke­li­ge­re å si nei til and­re til­bud, et­ter­som vur­de­rings­ev­nen er svek­ket.

– Alle bør der­for be­stem­me seg på for­hånd at de ikke skal ta stof­fet, rå­der Epland.

– Det er stor ri­si­ko å ta et stoff som kan gi deg et dår­lig liv, el­ler at li­vet tar slutt, un­der­stre­ker Berg-Horn­nes.

Po­li­ti­et øns­ker kon­takt

Det fin­nes in­gen ste­der hvor GHB pro­du­se­res lov­lig, men det er en­kelt å pro­du­se­re, med fel­grens og kaus­tisk soda som in­gre­di­en­ser. GHB fore­kom­mer som en farge­løs, lukt­fri va­eske med salt smak. Noen be­skri­ver også sma­ken som «gam­melt vann».

I fjor gjor­de po­li­ti­et ti­de­nes størs­te be­slag av GHB i Aren­dal. Po­li­ti­et be­slag­la da tolv li­ter av stof­fet, noe som ut­gjør over 2.000 bru­ker­do­ser. Man­nen som ble på­gre­pet, er nå dømt for for­hol­det.

Tromme­stad øns­ker å kom­me i kon­takt med noen av de men­nes­ke­ne som tar over­dose av GHB. Det­te er noe han øns­ker som en del av po­li­ti­ets fore­byg­gen­de ar­beid.

– Det er selv­føl­ge­lig helt fri­vil­lig, men jeg sy­nes det er flott hvis pa­si­en­te­ne i hvert fall får mu­lig­he­ten. Det er også ver­di­fullt for oss, sier Tromme­stad.

SAM­AR­BEID: Po­li­ti og syke­hus har etab­lert kon­takt i et for­søk på å be­kjem­pe bøl­gen av det livsfarlige stof­fet GHB.

BE­KYM­RET: Leder for fore­byg­gen­de en­het ved Aren­dal po­liti­sta­sjon, Tor­bjørn Tromme­stad, en­hets­le­der for akutt­mot­ta­ket ved syke­hu­set i Aren­dal, Kris­tin Epland og medi­sinsk­fag­lig an­svar­lig ved akutt­mot­ta­ket, As­bjørn Berg-Horn­nes, i sam­ta­le om øk­nin­gen av GHB-over­do­ser. Tromme­stad fryk­ter årets russe­tid, da han vet at man­ge eks­pe­ri­men­te­rer med ulike stoff.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.