Av­ly­ser snøvar­se­let i den­ne om­gang

Agderposten - - NYHETER -

må godt inn i fyl­ket for å fin­ne snø­fall i hel­gen. Lør­dag blir kjø­li­ge­re, men tem­pe­ra­tu­ren vil fort­satt lig­ge på pluss. Det kom­mer inn litt ned­bør, men luft­mas­se­ne er var­me­re, noe som be­tyr at snø­en som var vars­let over sto­re de­ler av fyl­ket, kun vil fal­le i ind­re og høy­ere­lig­gen­de strøk. Langs kys­ten fal­ler ned­bø­ren som regn. Søn­dag kom­mer det inn et nytt sys­tem med sky­er og litt ned­bør. Det vars­les nok­så ro­li­ge vind­for­hold i Aust-Ag­der i hel­gen, med litt mer vind søn­dag med frisk bris langs kys­ten fra sør­vest­lig kant. I lø­pet av søn­dag drei­er vin­den fra mer nord­vest­lig ret­ning, med li­ten til stiv ku­ling i fjel­let. Nes­te uke be­gyn­ner vel­dig bra, med sol og opp­holds­va­er på man­dag. Tirs­dag blir det igjen mu­lig­he­ter for regn. Tem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge på 3–5 gra­der langs kys­ten, mens den syn­ker inn­over i lan­det. Det ser ut som det kan bli litt kal­de­re mot slut­ten av uka, men fort­satt gans­ke tørt. Det blir gode mu­lig­he­ter for sol, sier stats­me­teoro­log Han­ne Bea­te Skatt­ør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.