Bo­lig­brann star­tet i peis

Det brøt lør­dag kveld ut brann i en ene­bo­lig på Gås­å­sen, men flam­me­ne ble raskt slått ned.

Agderposten - - FORSIDE - Jon An­dre­as­sen og Frank Jo­hann­es­sen jon.an­dre­as­[email protected]­der­pos­ten.no

Hen­del­sen ble meldt av po­li­ti­et på Twit­ter like før klok­ken halv ni lør­dag kveld.

– Mel­ding om brann i ene­bo­lig i Gås­å­sen. Det skal ikke va­ere folk in­ne i hu­set. Nød­eta­te­ne er på vei. Opp­da­te­res, står det i mel­din­gen fra po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral.

Ti mi­nut­ter se­ne­re kom imid­ler­tid be­skje­den om at bran­nen var sluk­ket.

– Bran­nen skal va­ere sluk­ket. Ikke be­hov for eva­ku­e­ring av and­re be­bo­ere. Bran­nen skal ha star­tet i en peis.

In­gen per­soner had­de be­hov for lege­hjelp i for­bin­del­se med bran­nen.

Får skryt

Etter lør­da­gens brann i en in­nen­dørs bio­pe­is, ber brann­ve­se­net hus­ei­ere va­ere eks­tra nøye på å bru­ke de spe­si­el­le pei­se­ne rik­tig.

– For­bil­led­lig ut­ført inn­sats re­sul­ter­te i mi­ni­ma­le brann- og røyk­ska­der, skri­ver Øst­re Ag­der brann­ve­sen på sin face­bo­ok­side etter bran­nen.

Det be­gyn­te av ukjen­te år­sa­ker å bren­ne på ut­si­den av en slik bio­pe­is i Aren­dal og hus­ei- eren for­søk­te først å sluk­ke ved å leg­ge lok­ket på pei­sen. Når det ikke gikk, ble et brann­tep­pe for­søkt, før til slutt pulver­ap­pa­ra­tet kom frem og fikk slått ned flam­me­ne. Dø­ra til nes­te rom ble luk­ket og brann­ve­se­net til­kalt. Nå ber brann­ve­se­net alle som har sli­ke pei­ser, som fy­res med en tykt­fly­ten­de al­ko­hol, bio­e­ta­nol, om å set­te seg grun­dig inn i hvor­dan de bru­kes.

Lik­ner ben­sin

– Bio­e­ta­nol har man­ge av de samme egen­ska­pe­ne som ben­sin og må der­for hånd­te­res med størs­te for­sik­tig­het, ad­va­rer brann­ve­se­net.

Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap ad­va­rer om at de al­ler fles­te bran­ner opp­står for­di pei­se­ne er fylt på feil, og at det har hav­net al­ko­hol på ut­si­den av be­hol­de­ren, som så tar fyr og star­ter en stør­re brann el­ler eksplosjon.

Pei­se­ne er som re­gel bare en be­hol­der for bio­e­ta­nol, ofte med en mind­re åp­ning i top­pen der man ten­ner på. Flam­men er svak og blå og kan va­ere vans­ke­lig å se.

FOTO: ELI­SA­BETH GROSVOLD

BIO­PE­IS: Det var den­ne pei­sen som star­tet bran­nen på Gås­å­sen. Her blir den un­der­søkt av po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.