Du bør vite hva som er i drin­ken

Ung­dom i Aren­dal er stort sett ukjent med GHB-mis­bruk. – En skal pas­se seg for sånt. Du vør vite hva det er du blir til­budt, sier Si­mon Stra­e­det Stei­ne (20)

Agderposten - - FORSIDE - An­ne Gro Balle­stad [email protected]­der­pos­ten.no

– Du bør se an fol­ke­ne du er på fest med, rå­der han, mens kja­eres­ten Adi­na Mar­cus­sen (18) min­ner han om at det ikke all­tid er så lett å vite hva man blir til­budt.

– Hvis de sier det er sprit, er det ikke så en­kelt å vite at det er noe an­net, me­ner hun.

Bør la­ere mer

– Jeg me­ner ung­dom bør la­ere mer om nar­ko­ti­ka. Hvor­dan de uli­ke ty­pe­ne ser ut og hvil­ken virk­ning de har. Vi vet alt­for lite, sier Si­mon.

Pa­ret lei­de hos en som solg­te GHB. Der­for har de sett hvor­dan stof­fet ser ut.

Adi­na har fått til­bud om hasj på fest, men kjen­ner ikke til noen som bru­ker GHB.

Det gjør Tore Jan Olsen (24) fra Tors­bu­da­len.

Selv­mord med GHB

– Jeg kjen­te en som bruk­te GHB til å ta li­vet sitt. Jeg fikk til­bud om å prø­ve det, men var ikke in­ter­es­sert. Her i Aren­dal blir man til­budt alt­for mye nar­ko­ti­ka. Selv har jeg flyt­tet til Grimstad og fø­ler det er bed­re der, sier han og leg­ger ar­men om lille­bror Chris­ti­an på 17.

– Du må ikke si ja til sli­ke til­bud. Du må pas­se deg, rå­der han.

– Jeg er ikke in­ter­es­sert, be­ro­li­ger Chris­ti­an Olsen (17) og tar på seg hjel­men for å kjø­re en tur på mo­pe­den.

Dumt å va­ere uvi­ten­de

Kja­ereste­pa­ret Hå­kon Monsen (16) fra Trom­øy og Ma­rie Mjå­s­und (16) fra Ne­de­nes har hørt om GHB etter at de les­te om det i Ag­der­pos­ten.

– Det er synd at unge bru­ker det. Jeg tror ikke det er de­res skyld. De tar imot noe de ikke vet hva er, tror Hå­kon.

– Det er dumt å put­te i seg noe de ikke vet hva er, sier Ma­rie.

Ante ikke

Cha­ris­ma Hen­rard (16) og No­ha Fins­rud (16) har hørt om GHB men ante ikke at det var noen som bruk­te det i Aren­dal.

– Det er vel ikke så mye bruk her, spør No­ha og blir over­ras­ket over å høre at tre ung­dom­mer ble inn­lagt på syke­hu­set i Aren­dal på grunn av GHBover­dose for­ri­ge helg.

Su­li­man Hussein (17) sy­nes det er mye nar­ko­ti­ka i om­løp i

Aren­dal. Men har ald­ri hørt om GHB.

– Hva er det? spør han. Su­li­man for­tel­ler det sel­ges mye hasj i Aren­dal, men GHB had­de han ikke hørt om før Ag­der­pos­ten for­tal­te ham om det.

PASS DEG: Store­bror Tore Jan (24) pas­ser på at lille­bror Chris­ti­an (17) ikke gjør noe han ikke bør. – Det er alt­for mye nar­ko­ti­ka i Aren­dal, me­ner Tore Jan Olsen.

OVER­RAS­KET: Cha­ris­ma Hen­rard (16) og No­ha Fins­rud (16) ante ikke at det var noen som bruk­te GHB i Aren­dal.

DUMT: Sy­nes Hå­kon Monsen (16) fra Trom­øy og Ma­rie Mjå­s­und (16) fra Ne­de­nes om GHB.

UVI­TEN­DE: Adi­na Mar­cus­sen (18) og Si­mon Stra­e­det Stei­ne (20) an­be­fa­ler seg å se an hva slags folk du går på fest med. Ogå sjek­ke hva som er i drin­ken du til­bys.

FOTO: ELI­SA­BETH GROSVOLD

MEST HASJ: Su­li­man Hussein (17) vet at det er mye hasj i Aren­dal, men har ikke hørt om GHB.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.