Jeg er pen­sjo­nist nå, og revy­en gjør jo at jeg må skjer­pe hjerne­cel­le­ne, la­ere teks­ter og va­ere litt tøye­lig og bøye­lig.

Magne Knutsen, del­ta­ker i Grane­revy­en

Agderposten - - FORSIDE - Liv Ekeberg [email protected]­der­pos­ten.no

–Revy­en gir meg så mye! Vi ser at pub­li­kum vil ha det vi ba­erer vi­de­re av tra­di­sjo­ner, og så len­ge folk kom­mer, syns jeg det er mor­somt, sier Magne Knutsen.

67-årin­gen har nett­opp kjørt gjen­nom sket­sjen med «Man­nen i sjek­ta», en ka­rak­ter som opp­sto for man­ge år si­den, og som, etter noen års fra­va­er, har va­ert en fast gjen­gan­ger i Grane­revy­en si­den 2011.

I år har­se­le­rer sket­sjen med «Ung­dom­men nå til dags», som bare spi­ser sunt og multi­tas­ker i høyt tem­po. Nei, «Man­nen i sjek­ta» fore­trek­ker nok hel­ler li­vet i dorje­fart med en pils i hån­da. Magne tar av seg six­pen­cen. Den­ne lør­da­gen har de holdt på fra tid­lig for­mid­dag.

Si­den sep­tem­ber har gjen­gen på 11 skue­spil­le­re øvd og fin­slipt teks­ter og trinn, men med pre­miere kom­men­de fre­dag, den 18. ja­nu­ar, er det bånn gass med øving i hel­ga og på kvel­de­ne.

– El­vis på speed

De kjen­te førs­te tak­te­ne til Jailou­se Rock fyl­ler Kul­tur­stua og iført stri­pe­te ge­van­ter syn­ger de fi­re revy­ar­tis­te­ne:

«Ar’ndal feng­sel sten­ges det er alt for kleint ...

D’er nok! / Ar’ndal by har fått nok! /Er­na Sol­berg sa med spa­den stopp! /Se Fro­land dan­ser Jail­house rock.»

– Det der hø­res ut som El­vis på speed. Skul­le vi prø­ve den litt ro­li­ge­re? Jeg skal helst høre hva dere syn­ger også, sier Lø­ge, myn­dig, men med et smil på lur. Skue­spil­ler­ne er eni­ge, og star­ter for­fra igjen.

Så er det av med stripe­klaer­ne og kjapt på med glitter­kjo­ler og ves­ter før nes­te num­mer.

Og selv da vi er inn­om lør­dag etter­mid­dag, etter fi­re ti­mers in­tens gjen­nom­kjø­ring der Lø­ge puk­ker på de­tal­jer og fin­pus­ser tem­po i mu­sikk­num­re­ne, er

stem­nin­gen sa­er­de­les god og lat­te­ren sit­ter løst.

Sjef for sin 20. revy

Leif Ger­hard «Lif­fe» An­der­sen har full kon­troll ved mikse­pul­ten og skjer­me­ne.

For 20. gang er han revy­sjef, og for sam­bo­er Ma­ri­an­ne Lø­ge er det­te revy num­mer 18. Pa­ret ut­gjør også kjer­nen i Aren­dal Mu­sikk­tea­ter. Ja, det­te er li­den­skap og hobby for dem.

Hundre­vis av ti­mer leg­ger de ned på fri­vil­lig ba­sis. I fjor gikk revy­en med un­der­skudd, og nå hå­per de at folk kjø­per bil­let­ter til de fi­re fore­stil­lin­ge­ne.

– Hvis man li­ker at byen har en revy, er det vik­tig å kjen­ne sin be­sø­kel­ses­tid, for in­gen av oss gjør det­te for å tje­ne pen­ger, men det kos­ter å leie kul­tur­hu­set, sier Lø­ge, som bob­ler over av ro­sen­de ord om en­sem­blet:

– En sab­la jill gjeng

– En kjempe­gjeng! Jeg tror det­te må va­ere den bes­te revy­gjen­gen på man­ge år. Vi har jo so­li­de Magne og Astri som veteraner, og tre de­bu­tan­ter som vir­ke­lig er gode, sier Lø­ge.

– Hvert år sier jeg: «Nå skal jeg ikke va­ere med mer», men så kom­mer høs­ten og da krib­ler det og jeg sav­ner luk­ta av sag­mugg, sier Astri Ed­vard­sen, som er med for 14. gang.

– Mi e en sab­la jill gjeng! I år har vi hatt det spe­si­elt mor­somt, alt­så. Sam­hol­det er så sterkt. Man­ge gan­ger kan jeg va­ere trøtt, men så er det så gøy når vi står på sce­nen!

Magne Knutsen nik­ker. Det er mye helse i en le­ken hobby som revy.

– Å ska­pe noe sam­men, som gle­der and­re, det er gøy. Jeg er pen­sjo­nist nå, og revy­en gjør jo at jeg må skjer­pe hjerne­cel­le­ne, la­ere teks­ter og va­ere litt tøye­lig og bøye­lig. Gjen­nom høs­ten og mørke­tida har en all­tid noe å gle­de seg til. Revy­en gir meg vel­dig mye, sier Knutsen.

Og som van­lig blir det sleiv­spark i man­ge ret­nin­ger:

– Feng­se­let, tog­for­vik­lin­ger, Ho­ve Camping, nye vei­er, Jom­fru­hol­men og miljø­venn­lig par­ke­ring er noen av te­ma­ene, rø­per in­struk­tør Lø­ge.

Grane­revy­en spil­les 18., 19., 25. og 26. ja­nu­ar.

FENGSELSROCK: Fart og frek­ke teks­ter til Jail­house Rock. – Det der er El­vis på speed! Skal vi prø­ve litt ro­li­ge­re, sier in­struk­tør Ma­ri­an­ne Lø­ge.

ÉN; TO; TRE: Lif­fe tel­ler på fing­re­ne for å hjel­pe med å fin­ne ut hvor man­ge revy­er kja­eres­ten Ma­ri­an­ne Lø­ge har va­ert in­struk­tør: – 18!

GJENGANGEREN: Som van­lig trek­ker Magne Knutsen på seg den fas­te gen­se­ren og six­pen­ce-lua og set­ter seg i sjek­ta når tep­pet går opp for pre­miere på Grane­revy­en 19. ja­nu­ar. Her fra øvel­se i Kul­tur­stua på lør­dag.

«GARDEROBEN»: Skue­spil­ler­ne har man­ge skift gjen­nom revy­en. Her kan man ikke va­ere sje­nert.

UNIK: Lif­fe po­se­rer ved kaka en av skue­spil­ler­ne har bakt, med en Lif­fe-fi­gur til å spi­se opp.

FOTO: LIV EKEBERG

FOTO: STEIN HA­RALD ØIGÅRD

SJEK­TA: Det elds­te vi fant i ar­ki­vet med Man­nen i sjek­ta, er fra 2001, med Magne Knutsen (i midt­en). T.v. Jostein Het­land, t.h Ivar Tellef­sen.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

RØD TRÅD: Magne Knutsen (t.h) med gen­ser og kaps, etter hvert ble det fast an­trekk for Man­nen i sjek­ta, som har va­ert med hvert år fra 2011.

FOTO: JAN ESPEN THORVILDSEN

LIKE BLID: Magne Knutsen som Man­nen i sjek­ta i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.