Fle­re søks­mål i kø hvis om­sorgs­ar­bei­de­re vin­ner retts­sak mot Ale­ris

Agderposten - - NYHETER -

24 om­sorgs­ar­bei­de­re får med­hold i at de bur­de va­ert an­satt og ikke inn­leid som kon­su­len­ter hos Ale­ris, kan det få be­tyd­ning for tu­sen­vis av ar­beids­ta­ke­re. Man­dag star­ter retts­sa­ken mel­lom 24 om­sorgs­ar­bei­de­re og det pri­va­te helse- og om­sorgs­sel­ska­pet Ale­ris Ung­plan & Boi AS i Oslo ting­rett. Med Fag­for­bun­det i ryg­gen har de 24 sak­søkt sel­ska­pet for å ha blitt leid inn som selv­sten­di­ge na­e­rings­dri­ven­de iste­den­for å bli an­satt som or­di­na­ere ar­beids­ta­ke­re. Det har gjort at de ikke har hatt rett til pen­sjon, fe­rie, over­tids­be­ta­ling og hel­ge- og hel­lig­dags­til­legg. De kre­ver i snitt 1,3 mil­lio­ner kro­ner til­bake­be­talt i tap­te til­legg og ytel­ser. Ale­ris Ung­plan & Boi av­vi­ser kra­ve­ne og hev­der de 24 selv har øns­ket å job­be som selv­sten­di­ge na­e­rings­dri­ven­de. Iføl­ge sel­ska­pet har løn­nen de har fått som selv­sten­di­ge, for de fles­te over­gått det de vil­le ha fått som ar­beids­ta­ke­re. Sel­ska­pet me­ner Fag­for­bun­det bru­ker saken i en po­li­ti­sert kamp mot selv­sten­dig na­e­rings­dri­ven­de og pri­va­te til­by­de­re av om­sorgs­tje­nes­ter. – Ale­ris-saken er en av de størs­te og vik­tigs­te ar­beids­livs­sa­ke­ne i norsk rett på åre­vis. Saken hand­ler om hvor­vidt ar­beids­folk skal ha rett til å va­ere ar­beids­ta­ke­re som er be­skyt­tet av ar­beids­miljø­lo­ven, sier Fag­for­bun­dets le­der Met­te Nord til NTB.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.