- Skum­melt at det ikke fin­nes mot­gift

Russe­pre­si­dent Ben­dik Sol­li An­der­sen ved Aren­dal vi­dere­gå­en­de skole­lo­ver vil ha in­for­ma­sjon om rus­mid­ler og ef­fek­ten av dem, før russe­ti­den.

Agderposten - - NYHETER -

– Jeg had­de ikke hørt om GHB før Ag­der­pos­ten tok det opp. I mitt naer­om­rå­de er det in­gen som bru­ker det, sier Sol­li An­der­sen.

Etter å ha lest at det ikke fin­nes mot­gift som kan bru­kes ved over­do­ser, vil han ta ini­tia­tiv til in­for­ma­sjon.

– Vi har tra­fikk­sik­ker­hets­am­bas­sa­dø­rer som har opp­lyst oss om at en­kel­te rus­mid­ler blir i blo­det opp til 14 da­ger. Hvis en kom­pis tar par­tyd­op og kjø­rer bil etter­på, kan det bli utrygt, fort­set­ter han.

Aren­dal vgs. har hatt be­søk av Bry deg-kam­pan­jen og fått in­for­ma­sjon om dop. Men alt­så ikke GHB.

Lise Ånon­sen Boye er pre­si­dent på Sam Ey­de Vi­dere­gå­en­de sko­le. Hel­ler ikke hun har hørt om GHB.

– Det er jo lov å håpe at in­gen på sko­len bru­ker det, sier hu–n.Jeg hå­per ikke noen vil bru­ke det­te i russe­ti­den. Vi skal ha in­for­ma­sjon fra helse­søs­ter og po­li­ti før fei­rin­gen, fort­set­ter hun.

Lise sy­nes det er over­ras­ken­de og uro­vek­ken­de at tre ung­dom­mer fra Aren­dal ble lagt inn med over­dose samme helg.

Le­der for Ung­dom­mens by­sty­re i Aren­dal, Nora Vic­to­ria Sø­by Arne­sen, har hørt om mye nar­ko­ti­ka, men ikke GHB.

– Fore­byg­ging mot rus­mis­bruk hos ung­dom er et vik­tig te­ma. Vi støt­ter rus­frie kul­tur­ar­ran­ge­ment og har pla­ner om ar­ran­ge­ment for ung­dom der vi tar av­stand fra rus, for­tel­ler hun.

FOTO: ELI­SA­BETH GROSVOLD

IN­FOR­MA­SJON: Russe­pre­si­den­ten ved Aren­dal vi­dere­gå­en­de sko­le, Ben­dik Sol­li An­der­sen, vil ha mer in­for­ma­sjon om rus­mid­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.