DET­TE ER GHB

Agderposten - - NYHETER -

▶ Et psyko­ak­tivt stoff som bru­kes som rus­mid­del og i be­hand­ling av narkolep­si.

▶ Frem­stil­les il­le­galt og om­set­tes som tab­let­ter, i pulver­form el­ler fly­ten­de på små flas­ker. Det sis­te al­ter­na­ti­vet er mest van­lig.

▶ Vans­ke­lig å be­reg­ne rett do­se­ring og å be­hand­le til­fel­ler av GHB-over­dose, da det ikke fin­nes noen mot­gift.

▶ Små do­ser gir en opp­kvik­ken­de rus: Man fø­ler seg vå­ken og kuns­tig pigg og opp­lagt. Stør­re meng­der kan gi en be­dø­ven­de og slø­ven­de ef­fekt, og en hal­lu­si­no­gen ef­fekt (sanse­be­drag). Virk­nin­gen kom­mer etter 5–20 mi­nut­ter og kan vare i halv­an­nen til tre ti­mer.

▶ Man­ge blir his­si­ge og ag­gres­si­ve un­der rus. Selv små do­ser kan føre til svim­mel­het, snøv­ling, hode­pine, kram­per og la­ve­re blod­trykk. Ved over­dose kan bru­ke­ren svi­me av og hav­ne i koma mens hjer­tet svek­kes el­ler luft­vei­en blok­ke­res.

▶ Spe­si­elt far­lig når det bru­kes sam­men med al­ko­hol. Lang­tids­bruk kan føre til le­ver­ska­der, nyre­ska­der, psy­kis­ke pro­ble­mer og de­pre­sjo­ner.

▶ Ser i fly­ten­de form ut som en klar el­ler gul­ak­tig, seigt­fly­ten­de va­eske, og kan luk­te pa­ra­fin. Stof­fet blir ofte blan­det med juice el­ler brus på grunn av en ube­ha­ge­lig smak.

▶ Kjent som et «da­te rape drug» for­di det skal ha blitt brukt i over­g­reps­til­fel­ler. Bru­kes også i en­kel­te kropps­byg­ger­mil­jø­er da det an­gi­ve­lig bi­drar til å øke mus­kel­mas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.