Høy­este­rett lar kjerne­spørs­mål lig­ge i snø­krabbe­sak

Agderposten - - NYHETER - HØY­ESTE­RETT

vil helst slip­pe å ta stil­ling til Sval­bard­trak­ta­ten i den be­ten­te snø­krabbe­sa­ken. Fis­ker­nes ad­vo­kat me­ner dom­sto­len tar po­li­tis­ke hen­syn. – Ufor­ståe­lig, sier ad­vo­kat Hall­vard Øst­gård til NTB. Tirs­dag skal saken mot den lat­vis­ke bå­ten Se­na­tor opp i stor­kam­me­ret i Høy­este­rett, med el­le­ve dom­me­re til ste­de. Men i for­kant av for­hand­lin­ge­ne har Høy­este­rett vars­let at stor­kam­me­ret ikke vil ta stil­ling til spørs­må­let om hvor­dan Sval­bard­trak­ta­ten skal for­stås. Øst­gård me­ner be­slut­nin­gen er po­li­tisk mo­ti­vert. – Jeg ser in­gen an­nen be­grun­nel­se for å vike til­ba­ke fra det­te spørs­må­let enn at det er po­li­tisk be­tent, sier han. Saken strek­ker seg til­ba­ke til ja­nu­ar for to år si­den. Den lat­vis­ke bå­ten Se­na­tor ble da tatt i ar­rest for å ha fan­get snø­krab­be uten­for Sval­bard uten gyl­dig til­la­tel­se. Se­na­tor had­de med seg li­sens fra EU, men re­de­ri­et og skip­pe­ren ble li­ke­vel dømt til bø­ter og inn­dra­ging av en mil­lion­sum. Bak­tep­pet er en dis­putt som har på­gått mel­lom Nor­ge og EU si­den 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.