7 av 10 fort­set­ter svan­ger­ska­pet til tross for syk­dom hos fos­te­ret

Agderposten - - NYHETER -

av 10 kvin­ner vel­ger å fort­set­te svan­ger­ska­pet til tross for syk­dom el­ler av­vik hos fos­te­ret, vi­ser forsk­ning fra Trøn­de­lag. – Det er ikke slik at tren­den går i ret­ning av at fle­re vel­ger å av­bry­te svan­ger­ska­pet for mind­re al­vor­lig syk­dom hos fos­te­ret, sier pro­fes­sor eme­ri­tus Stur­la EikNes ved NTNU til Af­ten­pos­ten. Han me­ner det er vik­tig in­for­ma­sjon å ta med seg i de­bat­ten om abort­lo­ven. 56.312 gra­vi­de kvin­ner fra en «nor­mal­be­folk­ning» i Trond­heim og åtte om­egns­kom­mu­ner var in­ne til ru­tineul­tra­lyd i tids­rom­met 1987–2001. 838 fost­re ble dia­gnos­ti­sert med al­vor­lig syk­dom el­ler ut­vik­lings­av­vik. Av dem valg­te 252 kvin­ner å av­bry­te svan­ger­ska­pet. Rundt 90 pro­sent av abor­te­ne var i grup­pen med for­ven­tet død el­ler al­vor­lig funk­sjons­hem­ning. To fost­re ble abor­tert i ka­te­go­ri­en «over­le­vel­se med mo­de­rat funk­sjons­hem­ming».(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.