Fis­keri­mi­nis­te­ren vil job­be på Sør­lan­det

Fis­keri­mi­nis­ter Ha­rald T. Nesvik (Frp) vil ut og job­be i sjø­mat­be­drif­ter i hele lan­det. Nå opp­ford­rer han be­drif­ter på Sør­lan­det til å in­vi­te­re ham.

Agderposten - - NYHETER -

– Hver dag går fle­re tu­sen per­soner til en jobb i sjø­mat­na­e­rin­gen. Jeg vil møte de som er ute på ha­vet, de som job­ber på fab­rik­ke­ne, de som røk­ter lak­sen og de som fors­ker på nye ar­ter – kort sagt alle som står på for sjø­mat­na­sjo­nen Nor­ge. Der­for opp­ford­rer jeg nå be­drif­ter om å in­vi­te­re meg til en ar­beids­dag, sier fis­keri­mi­nis­ter Ha­rald T. Nesvik.

Ar­beids­da­ge­ne skal gjen­nom­fø­res i lø­pet av våren og høs­ten.

La­ere­vil­lig

– Jeg gle­der meg til å la­ere mer om hvor­dan det er å job­be i sjø­mat­na­e­rin­gen. Jeg er inn­stilt på å lyt­te og la­ere, og ser frem til man­ge gode dis­ku­sjo­ner, sier Nesvik.

Bjørn Si­mon Rød i Tor­un­gen i Aren­dal har ikke hørt om fiskeri­mi­nis­te­rens ini­tia­tiv når Ag­der­pos­ten tar kon­takt.

– Jeg må snak­ke med pro­duk­sjons­le­de­ren før jeg sier at vi skal in­vi­te­re fis­keri­mi­nis­te­ren. Men det hø­res ut som et bra ini­tia­tiv, sier Rød.

Han har ikke opp­levd så kon­kret in­ter­es­se fra tid­li­ge­re fiskeri­mi­nist­re,

To år si­den sist

– Vi har hatt stats­råds­be­søk tid­li­ge­re. Da fikk Mo­ni­ca Mae­land om­vis­ning, for­tel­ler Rød.

Hun be­søk­te fer­dig­mat­pro­du­sen­ten som er kjent for både fiske­kar­bo­na­der og fiske­pud­ding i hjem­byen for to år si­den, da hun va­er na­e­rings­mi­nis­ter.

Fis­keri­mi­nis­ter Nesvik er fra Åle­sund og ut­dan­net in­nen mar­keds­fø­ring av fisk.

Han over­tok som stats­råd i au­gust i fjor, etter at Per Sandberg gikk av.

Be­drif­ter som øns­ker at fis­keri­mi­nis­te­ren skal kom­me og job­be hos dem, kan sen­de in­vi­ta­sjon til de­par­te­men­tet.

I en presse­mel­ding som er sendt ut blir be­drif­te­ne på Sør­lan­det opp­ford­ret til å skri­ve noen ord om hvor­for de vil at fis­keri­mi­nis­te­ren skal job­be i de­res be­drift.

TO ÅR SI­DEN: Da­va­eren­de na­e­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land, H, be­søk­te Tor­un­gen for to år si­den. Her for­tel­ler dag­lig le­der Bjørn Si­mon Rød om pro­duk­sjo­nen.

LA­ERE­VIL­LIG: Fis­keri­mi­nis­ter Ha­rald T. Nesvik, Frp, prø­ver seg som pro­duk­sjons­med­ar­bei­der hos klipp­fisk­be­drif­ten Ja­cob Bjør­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.