Kri­ser i kø for Stol­ten berg

En be­tent kon­flikt med Russ­land og en al­li­an­se som kna­ker i sam­men­føy­nin­ge­ne, står øverst på NATO-sjef Jens Stol­ten­bergs ar­beids­plan i 2019.

Agderposten - - NYHETER -

For hvor­dan skal nord­man­nen sik­re at NATO i frem­ti­den ikke hav­ner på his­to­ri­ens skrap­haug sam­men med «mot­styk­ket» fra den kal­de kri­gen, War­szawa­pak­ten?

– Jeg skal sør­ge for at NATO le­ve­rer. Og hel­dig­vis gjør NATO det. På tross av at det er uenig­het i man­ge vik­ti­ge spørs­mål, som han­del, kli­ma og Iran-av­ta­len, job­ber USA og Euro­pa mer sam­men på sik­ker­hets­om­rå­det enn vi har gjort på man­ge år, sier Stol­ten­berg til NTB.

Han vi­ser til at NATO-styr­ke­ne har høy­ere be­red­skap, for førs­te gang er ut­plas­sert øst i al­li­an­sen og at USA øker sitt na­er­va­er i Euro­pa.

– Jeg vil også min­ne om at det er i vår in­ter­es­se å stå sam­men, til tross for at vi er ueni­ge, sier Stol­ten­berg.

– Også i USAs in­ter­es­se

I Euro­pa er be­kym­rin­gen stor for at USAs pre­si­dent Do­nald Trump ikke ser nyt­ten av NATO. Uro­en fikk ny na­e­ring da USAs for­svars­mi­nis­ter Ja­mes Mat­tis, be­skre­vet som den sis­te «voks­ne» i Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen, ny­lig for­svant ut.

– Jeg skal min­ne om at det også er i USAs in­ter­es­se å ha et NATO. Noen gan­ger ten­ker vi at NATO bare er at USA pas­ser på Euro­pa. Nei, Euro­pa bi­drar også til USAs sik­ker­het. Det så vi etter 11. sep­tem­ber 2001, da NATO stil­te opp for USA. Det er klart det er en for­del for USA å ha 28 al­li­er­te og ven­ner, sier Stol­ten­berg.

– Men den job­ben vil bli mye let­te­re hvis vi de­ler mer rett­fer­dig på byr­de­ne, leg­ger han til.

Det er bred po­li­tisk enig­het i USA om at Euro­pa må be­ta­le mer av NATOs ut­gif­ter. Kra­vet er at NATO-lan­de­ne skal trap­pe opp for­svars­be­vilg­nin­ge­ne i ret­ning av 2 pro­sent av BNP in­nen 2024.

Atom­vå­pen­trus­sel

I til­legg do­mi­ne­rer et mer selv­hev­den­de Russ­land Stol­ten­bergs dags­or­den. Russ­land kom på kant med Ves­ten da lan­det an­nek­ter­te den ukrains­ke Krim-halv­øya i mars 2014, kort tid før Stol­ten­berg over­tok som NATO-sjef.

Da­gens mest på­tren­gen­de kri­se hand­ler om ned­rust­nings­av­ta­len INF, som USA og Russ­land inn­gikk i 1987. Av­ta­len for­byr land­ba­ser­te mel­lom­dis­tanse­ra­ket­ter.

– Nå har Russ­land brutt den av­ta­len i noen år ved å ut­plas­se­re nye ra­ket­ter, som kan nå euro­pe­is­ke byer, som er let­te å gjem­me, og re­du­se­rer vars­lings­ti­den. Der­med re­du­se­res også ters­ke­len for bruk av atom­vå­pen, ad­var­te Stol­ten­berg i sin tale til NHOs års­kon­fe­ran­se ons­dag.

Russ­land har på sin side nek­tet for at de nye ra­ket­te­ne, kalt SSC-8, ut­gjør et brudd på av­ta­len.

– Vi har gitt rus­ser­ne en sis­te sjan­se. Fris­ten lø­per ut 2. fe­bru­ar. På uten­riks­mi­nis­ter­mø­tet i NATO i de­sem­ber gjor­de ame­ri­ka­ner­ne det klart at de ga Russ­land 60 da­ger til å etter­leve av­ta­len på en åpen og kon­trol­ler­bar måte, sier Stol­ten­berg.

Ser på mi­li­ta­ere til­tak

Han vi­ser til at NATOs første­prio­ri­tet er å red­de av­tale­ver­ket, men sier sam­ti­dig vi må for­be­re­de oss på en ver­den uten INF­av­ta­len.

– Det er så al­vor­lig at jeg ikke kom­mer til å spe­ku­le­re på hva NATO da kan kom­me til å gjø­re. Det vil bare bi­dra til mer usik­ker­het, sier han, og vi­ser til at al­li­an­sen nå er i gang med drøf­tel­ser og ana­ly­ser av even­tu­el­le mot­til­tak.

– Det kan va­ere både mi­li­ta­ere til­tak, men også nye til­tak for å få i gang ar­bei­det for ned­rust­nings­av­ta­ler.

– Men hvor­dan hånd­te­re Russ­land uten å til­spis­se kon­flik­ten?

– Så len­ge vi er fas­te og ster­ke i NATO, kan vi også snak­ke med rus­ser­ne. Det har jeg la­ert fra norsk po­li­tikk. Nor­ge har hatt et na­ert sam­ar­beid med Russ­land på man­ge om­rå­der. Det er ikke på tross av NATO, men på grunn av NATO.

(NTB)

Vi har gitt rus­ser­ne en sis­te sjan­se. Fris­ten lø­per ut 2. fe­bru­ar.

Jens Stol­ten­berg, Ge­ne­ral­sek­reta­er i NATO

UT­FORD­RIN­GER I KØ: NATOs ge­ne­ral­sek­reta­er Jens Stol­ten­berg be­søk­te ons­dag NHOs års­kon­fe­ran­se i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.