Jo visst hand­ler det om juss, men mest om til­lit – og også om de­mo­kra­ti

Agderposten - - MENINGER -

Aren­dal kom­mu­ne har sendt var­sel til Nye Vei­er AS om at kom­mu­nen sterkt vur­de­rer å gi sel­ska­pet en bot (over­tre­del­ses­ge­byr) på 400.000 kro­ner – som er det mak­si­ma­le kom­mu­ner har an­led­ning til. Bak­grun­nen er at kom­mu­nen me­ner det stat­li­ge vei­bygge­sel­ska­pet har gjort seg skyl­dig i ulov­lig­he­ter i for­bin­del­se med det sto­re mo­tor­vei­pro­sjek­tet for ny E18 mel­lom Aren­dal og Tvede­strand.

▶Kom­mu­nen me­ner Nye Vei­er skul­le ha søkt om en rek­ke end­rin­ger, som av­vi­ker fra den re­gu­le­rings­pla­nen Aren­dal by­sty­re ved­tok i 2014. Det lis­tes opp seks end­rin­ger som kom­mu­nen be­trak­ter som brudd på plan- og byg­nings­lo­ven.

▶Nye Vei­er AS vil fore­lø­pig ikke kom­men­te­re ge­byr­vars­let over­for Ag­der­pos­ten. Men vi­ser til tid­li­ge­re ut­ta­lel­ser. Se­nest i et in­ter­vju med oss i for­bin­del­se med kom­mune­plan­ut­val­gets møte sist ons­dag, ut­tal­te Nye Vei­ers ut­byg­gings­sjef til Ag­der­pos­ten: «Vi har ikke gjort noe ulov­lig». I mø­tet i kom­mune­plan­ut­val­get, stil­te samt­li­ge ni po­li­ti­ke­re – fra Frp til SV – seg bak for­sla­get fra KrF om en nok­så oppsiktsvekkende ut­ta­lel­se. Her ut­tryk­kes kri­tikk og man­gel på til­lit til det stat­li­ge vei­bygge­sel­ska­pets opp­tre­den.

▶Når Ag­der­pos­ten spør om Nye Vei­er har søkt råd fra de­par­te­men­tet om tolk­ning av hvil­ket «sling­rings­monn» re­gu­le­rings­pla­nen gir dem i for­hold til lov­ver­ket, sva­rer ut­byg­gings­sje­fen: «Nei». «Det­te er egent­lig en ju­ri­disk tolk­ning nå (..) det lig­ger på et ju­ri­disk nivå nå», sva­rer ut­byg­gings­sje­fen.

▶Jo­da, det­te drei­er seg selv­sagt litt om juss. Og når det gjel­der tolk­ning av et re­gu­le­rings­pla­ner i for­hold til plan- og byg­nings­lo­ven, er det fak­tisk lov­gi­ver – re­pre­sen­tert ved Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet – som er na­er­mest til å tol­ke. Da Ag­der­pos­ten i au­gust i fjor stil­te spørs­mål til Di­rek­to­ra­tet for bygg­kva­li­tet, fikk vi føl­gen­de svar på Nye Vei­ers og kom­mu­nens uli­ke tolk­ning om «sling­rings­monn»: «Spørs­mål om tolk­ning av re­gu­le­rings­pla­nen bør ret­tes til kom­mu­nen el­ler Plan­av­de­lin­gen i Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet».

▶Fra samme di­rek­to­rat, fikk Ag­der­pos­ten også be­kref­tet at den vei­le­de­ren fra 2006 som Aren­dal kom­mu­ne vi­ser til i sitt var­sel til Nye Vei­er – fort­satt er re­le­vant. Den­ne vei­le­de­ren til­si­er at det unn­ta­ket fra søk­nads­plikt som Nye Vei­er AS har fått for of­fent­li­ge vei­an­legg, er be­tin­get av at ved­tatt re­gu­le­rings­plan er til­strek­ke­lig de­tal­jert. Og det fast­slås at det er opp til kom­mu­nen å av­gjø­re om en end­ring er søk­nads­plik­tig el­ler ikke.

▶In­di­rek­te på­pe­ker kom­mu­nen at det er en selv­mot­si­gel­se i Nye Vei­ers ar­gu­men­ta­sjon: På den ene si­den hev­der Nye Vei­er at re­gu­le­rings­pla­nen er sva­ert «grov­mas­ket» – og blant an­net ikke be­skri­ver kote­høy­de på vei­ba­nen. Og de hev­der at de un­der­lig­gen­de do­ku­men­te­ne til re­gu­le­rings­pla­nen som be­skri­ver hvor vei­en skal lig­ge nes­ten helt ned til centi­me­ter­nivå – ikke er ju­ri­disk bin­den­de. På den and­re si­den hev­der Nye Vei­er imid­ler­tid sam­ti­dig at re­gu­le­rings­pla­nen er til­strek­ke­lig de­tal­jert til at de kan på­be­ro­pe seg unn­ta­ket fra søk­nads­plik­ten – som nett­opp be­tin­ger en sva­ert de­tal­jert re­gu­le­rings­plan. Man be­hø­ver ikke va­ere ju­rist for å skjøn­ne at det­te ikke hen­ger på greip.

▶Vi skal li­ke­vel ikke se bort fra at Nye Vei­er kan fin­ne noen skarp­skod­de ad­vo­ka­ter som støt­ter de­res tolk­ning. Men da skal de hus­ke at en even­tu­ell kla­ge på kom­mu­nens over­tre­del­ses­ge­byr, ikke av­gjø­res i ret­ten, men av Fyl­kes­man­nen. Dess­uten: Det­te hand­ler langt fra bare om juss. Det hand­ler om hvil­ken til­lit et nytt, stat­lig vei­bygge­sel­skap skal ha hos lo­ka­le po­li­ti­ke­re i sta­dig nye om­rå­der der de øns­ker å byg­ge vik­ti­ge mo­tor­vei­er i stort tem­po. Og det hand­ler om de­mo­kra­ti. Den om­tal­te de­par­te­men­ta­le vei­le­de­ren fra 2006 un­der­stre­ker nett­opp et vik­tig de­mo­kra­tisk prin­sipp; At det til­lig­ger kom­mu­nen å de­fi­ne­re hvil­ke end­rin­ger som er så sto­re at de kre­ver po­li­tisk be­hand­ling. Så er det en helt an­nen sak at det er fullt mu­lig at det er re­gio­nal el­ler stat­lig myn­dig­het som av­gjør saken til slutt.

▶Det over­ras­ker oss at Nye Vei­er i inn­spur­ten av det som skal bli det stat­li­ge vei­byg­ge elska­pets førs­te sto­re suk­sess­pro­sjekt – vel­ger å bru­ke tid på noe som frem­står som et på for­hånd tapt slag. Kan­skje ikke ju­ri­disk – men så av­gjort om­dømme­mes­sig.

Enig? Uenig? Dis­ku­ter på: ag­der­pos­ten.no

FOTO: VIDAR FLØDE

ME­NER DE HAD­DE LOV Å HEVE NY E18 5 ME­TER: Her la­ges ny lo­kalvei i bru til ven­st­re for da­gens E18. De to tun­nel­lø­pe­ne som ses i bak­grun­nen, blir sønd­re ut­løp av Tors­buå­sen-tun­ne­len. Ved ut­lø­pet er ny E18 he­vet nes­ten 4,5 me­ter høy­ere enn det som er be­skre­vet i for­bin­del­se med re­gu­le­rings­ved­ta­ket Aren­dal by­sty­re gjor­de i 2014. Selv om de be­kla­ger at de ikke søk­te på for­hånd, hev­der Nye Vei­er AS fort­satt at de had­de an­led­ning til å heve vei­en så mye uten god­kjen­ning – mens både plan­sjef i kom­mu­nen og kom­mune­plan­ut­val­gets po­li­ti­ke­re – har hev­det de ikke had­de an­led­ning. Nå av­ven­tes en ny støy­ut­red­ning før saken kom­mer til po­li­tisk be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.