Ho­ve camping skal end­res, og takk for det

Agderposten - - MENINGER - Per Ja­kob Ha­ak­stad, by­styre­po­li­ti­ker, H

Sist søn­dag var min fa­mi­lie og jeg på Hove­od­den. Det var sol og vind­stil­le, og par­ke­rings­plas­sen var smekk­full. Det kryd­de av folk. Om­rå­det er om­talt som indre­fi­let i Aren­dal, og med ret­te. Det er et fan­tas­tisk sted. Med unn­tak av sel­ve cam­pin­gen i midt­en.

For meg frem­står plas­sen som ute­sten­gen­de, både som­mer og vin­ter, og som vel­dig pri­va­ti­sert. Det er gjer­der, plat­tin­ger, vog­ner, som leg­ger be­slag på til­na­er­met hele cam­ping­om­rå­det, og sten­ger i prak­sis ute and­re, for an­net enn gjen­nom­gang. Det­te skal end­res, og takk for det. Pla­nen som fore­lig­ger er spen­nen­de, og vil åpne mer opp for all­menn­he­ten, enn slik det er i dag.

Kri­ti­ke­re av pla­ne­ne sy­nes å tro at hele Hove­od­den skal end­res og at om­rå­det er «gitt bort» til pri­va­te. Beg­ge de­ler er grunn­leg­gen­de feil. Pla­ne­ne gjel­der kun cam­ping­om­rå­det m/res­tau­ran­ten. Kyst­sti­en og folke­sti­en, og om­rå­det el­lers uten cam­pin­gen vil ikke bli be­rørt. Vi­de­re er plas­sen kun leid bort til nye ak­tø­rer som skal ska­pe ny og an­ner­le­des camping og res­tau­rant. Det­te vil lett til­trek­ke både lo­kal­be­folk­ning og tu­ris­ter. En til­leggs­ge­vinst er at de vil ska­pes fle­re ar­beids­plas­ser. Om­rå­det ei­es av fel­les­ska­pet, via kom­mu­nen. Fas­te cam­ping­gjes­ter har hatt det­te som en pa­ra­dis, de fles­te i man­ge år. Det er ikke vans­ke­lig å for­stå at tap av lei­e­av­ta­ler opp­le­ves tungt for lei­er­ne.

Men der­som om­rå­det skal end­res og bru­kes til noe nytt, må om­rå­det fri­gjø­res. In­gen bru­ke­re/leie­ta­ke­re har ga­ran­ti for en va­rig bruk.

Det er Ho­ve-Drift og ut­vik­ling AS (HDU) som har fron­tet saken for kom­mu­nen (som ei­er HDU). HDU har pre­sen­tert noe nytt og spen­nen­de, me­ner jeg. Det­te blir bra. HDU har gjort en god jobb med å få på plass en slik ny­ska­ping som nå kom­mer. De­tal­jer i pro­ses­sen kjen­ner jeg ikke til. Det er godt mu­lig at pro­ses­sen kun­ne va­ert gjort an­ner­le­des, med stør­re åpen­het og tid­li­ge­re, tross den ev. ri­si­ko for å mis­te in­ter­es­sen blant inn­sats­vil­li­ge ak­tø­rer. Det er vi­de­re godt mu­lig at av­ta­len – rent po­li­tisk sett- bur­de va­ert god­kjent av by­sty­ret som HDUs ei­ere.

Men det vel­ter uan­sett ikke ho­ved­sa­ken: at Hove­od­den med det­te blir enda bed­re. Og jeg er over­be­vist at det sto­re fler­tal­let i Aren­dal kom­mu­ne de­ler den­ne konklusjonen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.