For­la­ter ØIF for mer spille­tid

Is­lands­ke Nökk­vi Dan El­li­da­son har spilt sine sis­te mi­nut­ter i ØIF-drak­ten.

Agderposten - - SPORT -

Den 21 år gam­le play­ma­ke­ren vel­ger å rei­se hjem til Is­land for å ut­vik­le seg som spil­ler, skri­ver ØIF Aren­dal på sin nett­side. Spil­le­ren had­de et til­bud fra ØIF om å va­ere med vi­de­re, men tre­ner Marin­ko Kurtovic kun­ne ikke lo­ve så mye spille­tid som øns­ket, etter­som Jo­sip Vido­vic for øye­blik­ket hol­der et høy­ere nivå.

– Jeg må ten­ke hva som er best for meg og min ut­vik­ling som hånd­ball­spil­ler. Jeg sy­nes det var fan­tas­tisk å spil­le for det bes­te nors­ke la­get, men for meg hand­ler det om å få mest mu­lig spille­tid for å få en best mu­lig ut­vik­ling, sier han.

El­li­da­son var på en så­kalt prøve­kon­trakt i førs­te halv­del av se­son­gen. Han var med i tolv kam­per i svart og rødt.

– Jeg had­de et flott opp­hold i Aren­dal og hå­per ØIF vil gjø­re det sterkt fram­over. Jeg rei­ser hjem til Is­land med man­ge gode min­ner, fast­slår El­li­da­son.

Kurtovic har for­stå­el­se for spil­le­rens valg.

– Han øns­ker spille­tid og da for­står jeg at han sø­ker lyk­ken hjem­me på Is­land. Han er en fan­tas­tisk gutt som all­tid var po­si­tiv, ro­ser ØIF-tre­ne­ren.

Hans nye klubb er Sel­foss som for øye­blik­ket lig­ger på 3.-plass i hjem­lig se­rie.

FOTO: JAN ESPEN THORVILDSEN

DRAR: Nökk­vi Dan El­li­da­son er fer­dig i ØIF Aren­dal i den­ne om­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.