ONS­DAG

Agderposten - - KULTUR -

AND­RE

"Møte­plas­sen "Mor­gen­kafe. Kom å bli med på mor­gen kafe her på Fri­vil­lig­sen­tra­len hver mor­gen man. - freSalg av kaf­fe/ te so­si­alt treff­sted med gode sam­ta­ler. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Ons 16 Jan 09:00.

Se­nior­kafè Fro­land fri­vil­lig­sen­tral. Vel­kom­men til se­nior­kafè med ser­ve­ring av vaf­ler og kaf­fe fra kl.10. "Manne­bord" med Svein Kris­ti­an­sen + gam­le hånd­verk. 12-mat og åre­salg. Fro­land fri­vil­lig­sen­tral, Furu­ve­gen, 4, Ons 16 Jan 10:00.

Aren­dal Es­cape - Es­cape room. Aren­dal Es­cape til­by uni­ke Es­cape Room spill. Våre lo­ka­ler lig­ger ved Tor­vet. Vi åp­ner nå vårt førs­te spill: Bom­ben ved Tor­vet 9. Es­cape room pas­ser godt til be­drif­ter, ven­ner og fa­mi­li­er.Du og res­ten av grup­pen blir låst in­ne i et rom full av lede­trå­der og gå­ter. Må­let er å kom­me seg ut i tide. Og å ha det gøy!Dere kan va­ere mel­lom 2 og 5 del­ta­ke­re i et rom. Aren­dal Es­cape, gam­le Pakk­hu­set Gal­le­ri, Tor­vet, 9, Ons 16 Jan 11:00.

Strikke­treff på dag­tid hos Gar­n­uni­ver­set. Lyst til å strik­ke sam­men? Vi in­vi­te­rer til et ko­se­lig strikke­treff på dag­tid. Her kan du kom­me og til­brin­ge no-

en ti­mer sam­men med and­re strikke­gla­de. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men, og ta gjer­ne med deg en venn el­ler to. PS: Husk strikke­tøy­et :) Hil­sen Eli­sa­beth og Hei­di Gar­n­uni­ver­set, 2.etg på Fo­kus­sen­te­ret, St­or­ga­ten, 90, Ons 16 Jan 11:00.

BRID­GE. Gla­de bridge­spil­le­re sam­les til uhøy­ti­de­li­ge ti­mer sam­men med kort­stokk, kaf­fe og vaf­ler. Hvis du ten­ker at det­te er noe for deg, stikk inn­om en ons­dag da vel... Aren­dal, Kirke­vei­en, 172, Ons 16 Jan 11:00.

MU­SIKK

Ba­by­sang. Vel­kom­men til en sam­ling med san­ger, rim og reg­ler, dans og be­ve­gel­se, spill på in­stru­men­te­rog sanse­sti­mu­le­ring. Etter san­gen er det god tid til so­si­al prat un­der lun­sjen som kos­ter 30 kr. Ba­byer og små­barn un­der 2 år vel­kom­men. Drop-inUt­går i vin­ter­fe­rien og påske­fe­rien. Kon­takt­in­for­ma­sjon: Me­nig­hets­pe­da­gog Solveig Kjøl­bergs­olveig.kjol­[email protected]­der­kir­ken.no Øy­e­stad me­nig­hets­sen­ter, Ves­ter­vei­en, 721, Ons 16 Jan 12:00.

MAT OG DRIK­KE

" Møte­plas­sen" Mid­dag på fri­vil­lig­sen­tra­len. Vi ser­ve­rer mid­dag på sen­tra­len hver ons­dag. Mid­dag + kaf­fe og des­sert kr.100,- kom inn­om å bli ser­vert ved lang­bord el­ler ta med hjem. vi ser­ve­rer til gry­te­ne er tom­me. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, Ons 16 Jan 12:30.

Su­pe­rons­dag i Øy­e­stad me­nig­het. Su­pe­rons­dag i Øy­e­stad me­nig­het - an­nen­hver ons­dag16.00 - 16.45: Fa­mi­lie­mid­dag (På­mel­ding samme dag in­nen kl 12)16.45 - 17.45: Krea­tivt verk­sted (skole­barn)17.00 - 17.30: Barne­sang (un­der skole­al­der)17.45 - 18.45 : Barne­ko­ret Syng­s­ang (På­mel­ding. Ukent­lig ak­ti­vi­tet)Kon­takt­in­for­ma­sjon: Me­nig­hets­pe­da­gog Solveig Kjøl­bergs­olveig.kjol­[email protected]­der­kir­ken.no Øy­e­stad me­nig­hets­sen­ter, Ves­ter­vei­en, 721, Ons 16 Jan 14:00.

SPORT

TRIMGRUPPEN "STERK OG STØ­DIG". På­meld­te del­ta­ke­re til den­ne tre­nin­gen. Aren­dal, Kirke­vei­en, 172, Ons 16 Jan 14:30.

DANS

" Møte­plas­sen" Kil­sund Line­dan­ce. Kom bli med å dans line­dan­ce. Det er en for­del om du har dan­set line­dan­ce før, men kom å prøv om du sy­nes det­te hø­res gøy ut Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, Ons 16 Jan 18:30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.