TIRS­DAG

Agderposten - - KULTUR -

AND­RE

"Møte­plas­sen"Mor­gen­kafe. Kom å bli med på mor­gen kafe her på Fri­vil­lig­sen­tra­len hver mor­gen man. - freSalg av kaf­fe/ te so­si­alt treff­sted med gode sam­ta­ler. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Tir 15 Jan 09:00.

" Møte­plas­sen" Se­nior­treff. Kom å slå av en prat, her er det mye lo­kal­his­to­rie som dis­ku­te­resSalg av kaf­fe og vaf­fel Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Tir 15 Jan 10:00.

Aren­dal Es­cape - Es­cape room. Aren­dal Es­cape til­by uni­ke Es­cape Room spill. Våre lo­ka­ler lig­ger ved Tor­vet. Vi åp­ner nå vårt førs­te spill: Bom­ben ved Tor­vet 9. Es­cape room pas­ser godt til be­drif­ter, ven­ner og fa­mi­li­er.Du og res­ten av grup­pen blir låst in­ne i et rom full av lede­trå­der og gå­ter. Må­let er å kom­me seg ut i tide. Og å ha det gøy!Dere kan va­ere mel­lom 2 og 5 del­ta­ke­re i et rom. Aren­dal Es­cape, gam­le Pakk­hu­set Gal­le­ri, Tor­vet, 9, Tir 15 Jan 11:00.

Åpen sko­le på Aren­dal Vok­sen­opp­la­e­ring. So­si­alt møte­sted med lekse­hjelp.. Lekse­hjelp, hånd­ar­beid og prat. So­si­alt fel­les­skap i et fler­kul­tu­relt mil­jø. Vil du va­ere med på la­get?Vi har plass til fle­re! Vi kan lo­ve deg mø­ter med spen­nen­de men­nes­ker, både barn, ung­dom og voks­ne. Kan­skje får du nye ven­ner? Over­hørt sam­ta­le mel­lom fri­vil­li­ge: "Dis­se kvel­de­ne gir meg like mye, som dem jeg hjel­per." Du be­stem­mer selv hva du vil delta med, og hvor len­ge du vil... 2. eta­sje over Vi­ten­sen­te­ret. Inn­gang rett over­for par­ke­rings­hu­set., Aren­dal, Kyst­vei­en, 2, Tir 15 Jan 16:00.

"Møte­plas­sen"Hobby­kveld. Kom å bli med på en so­si­al kveld, her de­ler vi strikke­opp­skrif­ter, gir hver­and­re ide­er til nye ting som kan la­ges el­ler så kom­mer vi bare for å slå av en prat.Alle vel­kom­menSalg av kaf­fe og noe å bite i for de som øns­ker Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, Tir 15 Jan 17:30.

Strikke­grup­pa. Strikke­grup­pa mø­tes 2. hver tirs­dag kl.18-20 på fri­vil­lig­sen­tra­len. Ta med en nabo / venn og kom ! Fro­land fri­vil­lig­sen­tral, Furu­ve­gen, 4, Tir 15 Jan 18:00.

SPORT

TRIM FOR DA­MER 50 +. Et til­bud for da­mer som øns­ker å for­bed­re el­ler be­hol­de god fy­sisk form. Øvel­se­ne er ret­tet mot kon­di­sjon, styr­ke og ba­lan­se. Du tren­ger in­ne­sko, noe å lig­ge på, vek­ter ( som du kan lage av flas­ker du fyl­ler med sand el­ler vann), og strikk. Ta kon­takt med in­struk­tør An­ne Ho­ve Sun­nar­vik : 90601434, hvis du øns­ker yt­ter­li­ge­re in­for­ma­sjon. Til­bu­det er et sam­ar­beid mel­lom Øy­e­stad me­nig­hets­sen­ter og His­øy Nye... Me­nig­hets­hu­set til Øysetad me­nig­het., Aren­dal, Ves­ter­vei­en, 721, Tir 15 Jan 10:00.

"Møte­plas­sen" Trening El­ro­bic for Her­rer. Be­gynn 2019 med El­ro­bic­tre­ning. Tre­nin­gen tar for seg alle mus­kel­grup­pe­ne, samt ved­li­ke­hold av alle kropps­funk­sjo­ner.Vi har plass til fle­re, pas­ser for al­leKr 20 trening kr.10 kaf­fe/te (sam­ling etter­på) Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, Tir 15 Jan 10:30.

Tirs­dags­trim­men. Trom­øy Helse­lags Tirs­dags­trim er i full gang .Dyk­tig in­struk­tør, fo­kus på styr­ke og ba­lan­se, nak­ke og skuld­re.Kaf­fe og frukt etter trim­men.In­gen på­mel­ding, bare å møte opp. Kr. 50.- pr. gang .Alle al­ders­grup­per vel­kom­ne :) Trom­øy Me­nig­hets­hus, Aren­dal, Tir 15 Jan 11:00.

Hjerte­trim/nivå3. LHL Aren­dal og om­egn øns­ker vel­kom­men til hjerte­trim/nivå3 på My­ra Grende­hus hver tirs­dag kl 16.30 og fre­dag kl 17.00 kon­takt­info tlf 47334702/ 48004462. Trim­men er åpen for alle. Gra­tis for med­lem­mer. My­ra Grende­hus, Aren­dal, Myr­a­vei­en, 131, Tir 15 Jan 17:00. Aren­dal og Om­egn Hel­ses­ports­lag. Ved­li­ke­holds­tre­ning, svøm­ming og boc­cia..Etter trening er det so­si­alt sam­va­er med kaf­fe. Gym­sal, svømme­hall, Aren­dal, Molte­myrsvin­gen, 33, Tir 15 Jan 18:00.

Aren­dal og Om­egn Hel­ses­ports­lag. Molte­myr sko­le, Molte­myrsvin­gen, 33, Tir 15 Jan 18:00.

FORE­DRAG

FORMIDDAGSTREFF. Sri Lan­ka­fe­rie med me­ning. MAR­GRETHE HAL­VOR­SEN for­tel­ler og vi­ser bil­der fra rei­ser og pro­sjek­ter i lan­det.Mu­sikk ved Jan Erik Spigseth.En­kel be­vert­ning.Ut­lod­ning. Inn­gangs­pen­ger kr 50.-Ar­ran­gør: Øy­e­stad me­nig­het Øy­e­stad me­nig­hets­sen­ter, Ves­ter­vei­en, 721, Tir 15 Jan 12:00.

DANS

Se­niordans.. Vi mø­tes hver tirs­dag på His­øy fri­vil­lig­sen­tral (Elim) . Både sing­le og par er vel­kom­men . Aren­dal, Kirke­vei­en, 172, Tir 15 Jan 17:30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.