MAN­DAG

Agderposten - - KULTUR -

AND­RE

"Møte­plas­sen"Mor­gen­kafe. Kom å bli med på mor­gen kafe her på Fri­vil­lig­sen­tra­len hver mor­gen man. - freSalg av kaf­fe/ te so­si­alt treff­sted med gode sam­ta­ler. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Man 14 Jan 09:00.

Man­dags­tref­fet Trom­øy Helse­lag. Vi åp­ner lo­ka­let vårt klok­ka 10.00.og hol­der på ut­over etter­mid­da­gen.Vi har kjøpt inn sy­ma­ski­ner , stof­fer og ut­styr . Har du sy­ma­skin du stre­ver med, kom med den, så fik­ser vi den :) ( fag­folk ) Det er man­ge for­skjel­li­ge hånd­ar­beids­ak­ti­vi­te­ter her, men vil du bare tref­fe and­re og ta en kopp kaf­fe og skrav­le litt, er det vel­dig ko­se­lig.In­gen på­mel­ding, in­gen be­ta­ling ...bare kom når det pas­ser. Trom­øy Helse­lags lo­ka­le, Aren­dal, Man 14 Jan 10:00.

Aren­dal Es­cape - Es­cape room. Aren­dal Es­cape til­by uni­ke Es­cape Room spill. Våre lo­ka­ler lig­ger ved Tor­vet. Vi åp­ner nå vårt førs­te spill: Bom­ben ved Tor­vet 9. Es­cape room pas­ser godt til be­drif­ter, ven­ner og fa­mi­li­er.Du og res­ten av grup­pen blir låst in­ne i et rom full av lede­trå­der og gå­ter. Må­let er å kom­me seg ut i tide. Og å ha det gøy!Dere kan va­ere mel­lom 2 og 5 del­ta­ke­re i et rom. Aren­dal Es­cape, gam­le Pakk­hu­set Gal­le­ri, Tor­vet, 9, Man 14 Jan 11:00.

" Møte­plas­sen" Kniv­klubb/ sne­k­ker­verk­sted. Kom bli med å lage kniv­skaft og sli­re el­ler kan­skje du har lyst til å job­be litt i sne­k­ker­verk­ste­det?Vi har mas­se ut­styr til å lage mye fint, så kom å bli med da vel. For alle ald­re, men må va­ere 18 år for å bru­ke ma­ski­ne­ne. (Må ha eget ma­te­ri­ell) Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, Man 14 Jan 18:00.

MAT OG DRIK­KE

SENIORKAFE. Hver man­dag er det seniorkafe her i våre lo­ka­ler på Elim. Det ser­ve­res kaf­fe, smør­brød og vaf­ler. Aren­dal, Kirke­vei­en, 172, Man 14 Jan 10:30.

SPORT

"Møte­plas­sen " Trening El­ro­bic for da­mer. Be­gynn 2019 med El­ro­bic­tre­ning. Tre­nin­gen tar for seg alle mus­kel­grup­pe­ne, samt ved­li­ke­hold av alle kropps­funk­sjo­ner. Vi har plass til fle­re, pas­ser for alle Kr 20 trening kr.10 kaf­fe/te (sam­ling etter­på) Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Man 14 Jan 10:30.

Lunge­trim/ Nivå1. LHL Aren­dal og om­egn øns­ker vel­kom­men til lunge­trim/nivå1 på My­ra­tu­net hver man­dag kl 15.00 Kon­takt­info tlf 99444294 Trim­me er åpen for alle. Gra­tis for med­lem­mer. My­ra­tu­net, Aren­dal, Man 14 Jan 15:00.

Hjerte­trim /nivå 3. LHL Aren­dal og om­egn øns­ker vel­kom­men til hjerte­trim /nivå 3 på Stran­na­sen­te­ret hver man­dag kl 18.00. Kon­takt­info tlf 41568445 Trim­men er åpen for alle. Gra­tis for med­lem­mer. Stran­na­sen­te­ret, Tvede­strand, Man 14 Jan 18:00.

MØTE

Strikke­klub­ben"Etter skole­tid". Strikke­klub­ben star­ter opp igjen,og alle over 9 år er hjer­te­lig vel­kom­men til en tri­ve­lig stund med mat(10 kr),prat og strik­king. In­gen øv­re al­ders­gren­se. Me­nig­hets­sen­ter, Ves­ter­vei­en, Man 14 Jan 14:00.

Selv­hjelps­grup­pe for på­rø­ren­de til al­ko­ho­li­ke­re.. Aren­dal AlA­non er en selv­hjelps­grup­pe for på­rø­ren­de til de som sli­ter med rus. Dø­re­ne åp­nes kl. 19.00, 30 mi­nut­ter før mø­tet star­ter. For me­re in­for­ma­sjon se vår hjemme­side ala­non.no el­ler hjemme­si­den til Aren­dal Kom­mu­ne. Ta kon­takt om du øns­ker. Vel­kom­men. Fri­vil­lig­hets­sen­tra­len, 2. eta­sje, Ned­re Ty­holm­s­vei, 7, Man 14 Jan 19:30.

Med­lems­møte Fe­vik Sa­ni­tets­for­ening. Fe­vik Sa­ni­tets­for­ening har med­lems­møte på sa­ni­tets­hu­set man­dag 14. ja­nu­ar kl. 19.00. Gam­le og nye med­lem­mer er vel­kom­men til en hyg­ge­lig kveld! Hå­per vi se­es! Fe­vik Sa­ni­tets­for­ening, Søms­vei­en, 10, Man 14 Jan 19:00.

KURS

Lyst til å va­ere med å ska­pe de gode his­to­ri­er?. Lyst til å bli med å ska­pe de gode his­to­ri­er? Vi in­vi­te­rer til kurs for lekse­hjel­pe­re På­mel­ding til Trom­øy fri­vil­lig­sen­tral på mob 99 59 48 18 el­ler e-post [email protected]­moy. fri­vil­lig­sen­tral.no Lekse­hjelp/ lese­venn er et ar­bei­det mel­lom Trom­øy Røde Kors, FAU både på Ro­lig­he­den og Sand­nes sko­le, sko­le­ne og Trom­øy fri­vil­lig­sen­tral Trom­øy Røde Kors, Faer­vik, Man 14 Jan 18:00.

Man­dags­dans på Aren­dal Swing­klubb. Vi har danse­kveld hver man­dag ab­so­lutt hele året uten opp­holdAl­le er hjer­te­lig vel­kom­men, med el­ler uten part­ner.Du vil få en so­si­al og hyg­ge­lig opp­le­vel­se og i til­leg god trim Munke­hau­gen Kul­tur­sen­ter, Aren­dal, Munke­ga­ten, 4, Man 14 Jan 19:30.

DANS

LINEDANS. Linedans hver man­dag i våre lo­ka­ler på Elim .Hvis du har lyst til å prø­ve det­te, kom inn­om en man­dag. Aren­dal, Kirke­vei­en, 172, Man 14 Jan 19:00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.