FRE­DAG

Agderposten - - KULTUR -

AND­RE

"Møte­plas­sen"Mor­gen­kafe. Kom å bli med på mor­gen kafe her på Fri­vil­lig­sen­tra­len hver mor­gen man. - freSalg av kaf­fe/ te so­si­alt treff­sted med gode sam­ta­ler. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Fre 18 Jan 09:00.

Treff 28. Treff 28 mø­tes hver fre­dag kl.10 -14 på fri­vil­lig­sen­tra­len. So­si­alt sam­va­er, ak­ti­vi­te­ter og tu­rer. Fro­land fri­vil­lig­sen­tral, Furu­ve­gen, 4, Fre 18 Jan 10:00.

Di­gi­ta­li­se­ring/Bilde­be­hand­ling. Kom å få hjelp til bilde­be­hand­ling (foto,dias, ne­ga­ti­ver) Vår mann her vet også ett og an­net om data om du tren­ger noen råd. Kom inn­om å se hva vi kan hjel­pe deg med. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, Fre 18 Jan 10:00.

Aren­dal Es­cape - Es­cape room. Aren­dal Es­cape til­by uni­ke Es­cape Room spill. Våre lo­ka­ler lig­ger ved Tor­vet. Vi åp­ner nå vårt førs­te spill: Bom­ben ved Tor­vet 9. Es­cape room pas­ser godt til be­drif­ter, ven­ner og fa­mi­li­er.Du og res­ten av grup­pen blir låst in­ne i et rom full av lede­trå­der og gå­ter. Må­let er å kom­me seg ut i tide. Og å ha det gøy!Dere kan va­ere mel­lom 2 og 5 del­ta­ke­re i et rom. Aren­dal Es­cape, gam­le Pakk­hu­set Gal­le­ri, Tor­vet, 9, Fre 18 Jan 11:00.

STRIK­KE /SKRAVLEKAFE.. Strik­ke og skrav­le­gla­de men­nes­ker sam­les hver fre­dag for å drøf­te små og sto­re ver­dens­ut­ford­rin­ger. Det­te gjør de mens de spi­ser med­brakt nis­te og drik­ker kaf­fe, Av og til har de til og med vaf­fel til kaf­fen. Så hvis det­te hø­res ut som en fin fre­dags­stund for deg, er du hjer­te­lig vel­kom­men inn­om . Aren­dal, Kirke­vei­en, 172, Fre 18 Jan 12:00.

SPORT

TRIM DA­MER 50 +. Gøy­al trim for voks­ne da­mer . Du tren­ger mat­te, strikk og en vek­ter. In­for­ma­sjon ved An­ne Ho­ve Sun­nar­vik : 906014334 Me­nig­hets­hu­set til Øy­e­stad Me­nig­het., null, Ves­ter­vei­en, 721, Fre 18 Jan 10:00.

" Møte­plas­sen" Svøm­ming Flos­ta. Vi til­byr svøm­ming i bas­sen­get på Flos­ta sko­le hver fre­dag. gra­tis en­treMå va­ere svømme­dyk­tig. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Fre 18 Jan 15:00.

Hjerte­trim/nivå3. LHL Aren­dal og om­egn øns­ker vel­kom­men til hjerte­trim/nivå3 på My­ra Grende­hus hver tirs­dag kl 16.30 og fre­dag kl 17.00 kon­takt­info tlf 47334702/ 48004462. Trim­men er åpen for alle. Gra­tis for med­lem­mer. My­ra Grende­hus, Aren­dal, Myr­a­vei­en, 131, Fre 18 Jan 17:00.

MAT OG DRIK­KE

" Møte­plas­sen" Fre­dags­kafe. Kom å be­søk oss på fri­vil­lig­sen­tra­len hver fre­dag til en so­si­al prat.Salg av kaf­fe/te og vaf­fel Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Fre 18 Jan 11:00.

SHOW

Grane­revy­en 2019 - Li­vet i dorje­fart. Li­vet i dorje­far­tDet er en strå­len­de gjeng som kom­mer med årets Grane­revy. En mun­ter gjeng med skue­spil­le­re, tekst­for­fat­te­re og mu­si­ke­re gle­der seg til å gi Aren­dals pub­li­kum en Grane­revy som, tra­di­sjon tro, har sleiv­spark i man­ge ret­nin­ger. De tar for seg sto­re og små hen­del­ser gjen­nom 2018. Elbiler, by­par­ke­ring, vars­le­re, mal­te ka­na­ler, jom­fru­er på hol­mer, stein­røy­ser og hyt­ter i tra­er er noe av det du kan mo­re deg over i... Aren­dal Kul­tur­hus, Aren­dal, Sam Ey­des Plass, 2, Fre 18 Jan 21:00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.