TORS­DAG

Agderposten - - KULTUR -

AND­RE

"Møte­plas­sen"Mor­gen­kafe. Kom å bli med på mor­gen kafe her på Fri­vil­lig­sen­tra­len hver mor­gen man. - freSalg av kaf­fe/ te so­si­alt treff­sted med gode sam­ta­ler. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Tor 17 Jan 09:00.

" Møte­plas­sen" Hånd­ar­beids­treff. Her mø­tes ca 30 da­mer for å strik­ke/ sy ting til fri­vil­lig­sen­tra­len som vi sel­ger el­ler lod­der ut på for­skjel­li­ge mar­ke­der og ar­ran­ge­ment. Vi be­ta­ler garn/ut­styr der­som du vil gjø­re job­ben.Du er selv­føl­ge­lig vel­kom­men med eget ar­beid også. So­si­al sam­ling med litt å bite i får vi også tid til den­ne for­mid­da­gen. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, Tor 17 Jan 10:00.

Aren­dal Es­cape - Es­cape room. Aren­dal Es­cape til­by uni­ke Es­cape Room spill. Våre lo­ka­ler lig­ger ved Tor­vet. Vi åp­ner nå vårt førs­te spill: Bom­ben ved Tor­vet 9. Es­cape room pas­ser godt til be­drif­ter, ven­ner og fa­mi­li­er.Du og res­ten av grup­pen blir låst in­ne i et rom full av lede­trå­der og gå­ter. Må­let er å kom­me seg ut i tide. Og å ha det gøy!Dere kan va­ere mel­lom 2 og 5 del­ta­ke­re i et rom. Aren­dal Es­cape, gam­le Pakk­hu­set Gal­le­ri, Tor­vet, 9, Tor 17 Jan 11:00.

Språk­treff for kvin­ner. Kvin­ner fra alle land er vel­kom­ne til språk­treff. Vi le­ser og snak­ker norsk sam­men i hyg­ge­li­ge lag. Tref­fe­ne blir le­det av kvin­ne­li­ge lese­om­bud. (Føl­ger sko­lens fe­rier) Aren­dal bi­blio­tek, kafé­en, Aren­dal, Tor­vet, 6, Tor 17 Jan 14:00.

SPORT

Sterk og stø­dig. Sterk og stø­dig er trening for å bed­re ba­lan­sen og styr­ke mus­kla­tu­ren. Hver tors­dag kl.10-11 på fri­vil­lig­sen­tra­len. Lu­rer du på om det pas­ser for deg ? Ta kon­takt med fy­sio­te­ra­peut Gry He­len Olsen 906 64 299. Fro­land fri­vil­lig­sen­tral, Furu­ve­gen, 4, Tor 17 Jan 10:00.

" Møte­plas­sen" Sterk og stø­dig trim­pro­gram. I sam­ar­beid med Aren­dal kom­mu­ne har vi star­tet opp et tre­nings­pro­gram for se­nio­rer her på sen­tra­len In­struk­tør Britt Ste­en Ta kon­takt med fy­sio­te­ra­peut på tlf: 917 93 627 der­som du lu­rer på om det­te er noe for deg. Der­som hun sier at det­te er noe for deg kan du mel­de deg på her på Eyde­havn Ku­ben Fri­vil­lig­sen­tral tlf: 450 09 193 Det er dess­ver­re fullt på den­ne grup­pen for øye­blik­ket, men sett deg på vente­lis­te så vi... Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Tor 17 Jan 11:00.

" Møte­plas­sen" Sterk og stø­dig trim­pro­gram. I sam­ar­beid med Aren­dal kom­mu­ne har vi star­tet opp et tre­nings­pro­gram for se­nio­rer her på sen­tra­len In­struk­tør Britt Ste­en Ta kon­takt med fy­sio­te­ra­peut på tlf: 917 93 627 der­som du lu­rer på om det­te er noe for deg. på­mel­ding: Eyde­havn Ku­ben Fri­vil­lig­sen­tral tlf: 450 09 193Det er dess­ver­re fullt på den­ne grup­pen for øye­blik­ket, men sett deg på vente­lis­te så vi ser be­ho­vet for fle­re grup­per Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Tor 17 Jan 12:00.

TUR

TURGRUPPA. Tur­gla­de men­nes­ker mø­ter uten­for Elim hver tors­dag. Her blir de talt opp, før de star­ter SIN vand­ring rundt om­kring på His­øy. Etter en ti­mes vand­ring kom­mer de inn til sen­tra­len, for å nyte en god lunch. Hvis du ten­ker at det­te had­de va­ert ko­se­lig, er du hjer­te­lig vel­kom­men en tors­dag. Aren­dal, Kirke­vei­en, 172, Tor 17 Jan 11:00.

Tors­dags­gå­tur Trom­øy Helse­lag. Trom­øy Helse­lag har gå­tur i Folke­sti­en på Ho­ve hver Tors­dag.In­gen på­mel­ding. Bare møt opp. Vi tar en li­ten raste­pau­se i Ga­pa­hu­ken vår :) Vel møtt til alle , uan­sett fy­sisk form. Par­ke­rings­plas­sen ved Ho­ve Leir­kon­tor, Ho­ve camping, Faer­vik, Nor­ge, Tor 17 Jan 11:00.

MØTE

Evan­ge­lie­sen­te­ret Aren­dal, kon­takt­sen­ter. Åpent møte for alle. Tors­dag kl. 19:00 Tale, sang og mu­sikk i kjent Evan­ge­lie­sen­ter stil. Kafe´med god mat etter mø­tet.Du er hjer­te­lig vel­kom­men.Tirs­dag og Tors­dag fra 11-15 åpen kafe med gra­tis varmt­mål­tid mat pri­ma­ert ret­tet mot rus­av­hen­gi­ge. Blå kors byg­get, null, Gren­sen, 1, Tor 17 Jan 19:00.

Møte. Fro­land mi­sjons­sam­band inn­byr til års­møte på Fro­land me­nig­hets­sen­ter kl. 19.30. Det blir tale av Egil Grind­land og sang av Jo­må­smu­sik­ken . En­kel be­vert­ning. Fro­land me­nig­hets­sen­ter, Ose­da­len, Tor 17 Jan 19:30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.