Si­ta­ter

Agderposten - - FOLK - Ger­hard Zaar Fi­ladel­fia Aren­dal Tlf. 950 85 132

Den­ne uken hand­ler det om si­ta­ter fra kjen­te og ukjen­te per­soner. Vi skal se om dis­se har ver­di for oss i dag. «Folk slut­ter ikke å jak­te på drøm­me­ne sine for­di de blir gam­le; de blir gam­le for­di de slut­ter å jak­te på drøm­me­ne sine.» En ny ar­beids­uke har nett­opp be­gynt – året 2019 er også helt i sin be­gyn­nel­se. Hva med våre drøm­mer? Na­tur­lig­vis for­and­rer drøm­me­ne seg med al­der og be­hov. Men drøm­mer er en driv­kraft gjen­nom hele li­vet. Drøm­mer kan også gis navn som; øns­ker, vi­sjo­ner og tro. Noen drøm­mer om å vin­ne i lot­to, gjør man det, kan det be­teg­nes som flaks. Det er ikke sli­ke drøm­me jeg ten­ker på, men drøm­mer som opp­fyl­les gjen­nom selv å ak­tivt bi­dra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.