Mil­lion-bu­si­ness for evan­ge­lis­te­ne

Inn­tek­te­ne til stif­tel­sen Evan­ge­li­et for Alle, som står bak som­mer­stev­net Him­mel og Hav, har vokst med fle­re mil­lio­ner på få år. I fjor had­de stif­tel­sen 7,3 mil­lio­ner kro­ner i inn­tek­ter.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ Ma­rit Eli­sa­beth Strand maes@ag­der­pos­ten.no

De an­sat­te tok ut 1,5 mil­lio­ner kro­ner i lønn i fjor.

Evan­ge­li­et for Alle, som hol­der til på Blak­stad­heia i Fro­land, kan vise til et me­get godt drifts­re­sul­tat. Regn­ska­pet for 2018 vi­ser at pos­ten for and­re inn­tek­ter har vokst med nes­ten fire mil­lio­ner si­den 2013. Lønns­kost­na­de­ne er nes­ten dob­let i sam­me pe­rio­de.

Mil­lion-øk­ning

Per­nil­le Strand, som grunn­la stif­tel­sen Evan­ge­li­et for alle (EFA) i 1994 sam­men med ekte­man­nen Jørn Strand, er nest­le­der i sel­ska­pet mens man­nen er dag­lig le­der. Per­nil­le Strand vil ikke kom­men­te­re sel­ska­pets års­regn­skap når Ag­der­pos­ten tar kon­takt. Hun vil så­le­des ikke sva­re på om mil­lio­ne­ne skyl­des ga­ver til stif­tel­sen.

I 2013 var pos­ten over and­re drifts­inn­tek­ter, som ofte er nett­opp ga­ver, 1,8 mil­lio­ner kro­ner – mens i fjor inn­kas­ser­te stif­tel­sen over 5,8 mil­lio­ner kro­ner.

I sum had­de stif­tel­sen over 7,35 mil­lio­ner kro­ner i inn­tek­ter i fjor, noe som er en mil­lion kro­ner mer enn året før. I 2013 had­de stif­tel­sen 2,56 mil­lio­ner kro­ner i inn­tek­ter.

Lønns­kost­na­de­ne steg fra 884.000 kro­ner i 2013 til nes­ten 1,5 mil­lio­ner kro­ner i 2018. Dag­lig le­der had­de en lønn på 667.472 kro­ner i fjor, noe som er en øk­ning på 350.000 kro­ner si­den 2014. Stif­tel­sen er opp­ført med tre an­sat­te.

For­kyn­ner til tu­sen­vis

Ekte­pa­ret Strand etab­ler­te stif­tel­sen hjem­me i ga­ra­sjen, men den har vokst til å bli en be­ty­de­lig ak­tør. I 2014 sto EFA-sen­te­ret fer­dig i Fro­land, til en sam­let ver­di av 20 mil­lio­ner kro­ner. Sen­te­ret er over 1.800 kvad­rat­me­ter stort, og har plass til 230 be­sø­ken­de. På hjemme­si­den for­tel­ler stif­tel­sen at de gjen­nom tv-ar­beid når ut til tu­sen­vis av men­nes­ker med evan­ge­li­et, og at de får man­ge til­bake­mel­din­ger om at folk blir frelst, hel­bre­det, løst fra len­ker og bånd og for­ny­et i tro­en. Sen­din­ge­ne kan ses på TV Vi­sjon Nor­ge og på YouTu­be.

Ekte­pa­ret rei­ser også lan­det rundt i den lett gjen­kjen­ne­li­ge trai­le­ren Him­mel­eks­pres­sen.

Tid­li­ge­re i som­mer ble det nye møte­tel­tet på stev­net Him­mel og Hav på Ho­ve i Aren­dal fylt opp kveld etter kveld. Tel­tet har plass til 5.200 men­nes­ker. Inn­gan­gen var gra­tis.

Stif­tel­sen opp­gir vi­de­re på hjemme­si­den at de er av­hen­gi­ge av fas­te støtte­part­ne­re for å kun­ne ha en for­ut­sig­bar øko­no­mi, og for å kun­ne leg­ge lang­sik­ti­ge pla­ner. Stif­tel­sen er der­for takk­nem­li­ge for alle som er fas­te part­ne­re, og som gir må­ned­li­ge, kvar­tals­vise el­ler år­li­ge ga­ver.

Per­nil­le og Jørn Strand har sin til­hø­rig­het i pinse­be­ve­gel­sen.

FOTO: ARNE INGMAR EGGEN

HIM­MEL OG HAV: Som­mer­stev­net Him­mel og Hav har øken­de til­slut­ning. Også for stif­tel­sen Evan­ge­li­et for Alle går det bra øko­no­misk, iføl­ge års­regn­ska­pet.

FOTO: MA­RIE N. KALVE­HA­GEN

GRUNN­LEG­GER: Per­nil­le Strand grunn­la stif­tel­sen sam­men med ekte­man­nen Jørn Strand, og de star­tet virk­som­he­ten hjem­me i ga­ra­sjen. Per­nil­le Strand vil ikke kom­men­te­re års­regn­ska­pet over­for Ag­der­pos­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.