Vil kut­te i egne frynse­go­der

Får SV i Aren­dal det som de vil, blir det faer­re kon­su­lent­tje­nes­ter, le­der­tu­rer og and­re frynse­go­der for po­li­ti­ker­ne og an­sat­te på Råd­hu­set. Par­ti­et vil hel­ler styr­ke om­sorgs­sek­to­ren, som for øv­rig må be­ta­le for sin egen kaf­fe.

Agderposten - - FORSIDE - Ma­rie N. Kalvehagen

▶ Det er mer enn de folke­valg­tes gra­tiskaf­fe på råd­hu­set som In­ger Brok­ka de Rui­t­er og Aren­dal SV nå vil til livs: – Vi vil hel­ler at kom­mu­nen skal få en eks­tra syke­plei­er, enn en kon­su­lent.

– I kre­ven­de øko­no­mis­ke ti­der kut­ter po­li­tisk og ad­mi­ni­stra­tiv le­del­se i pri­maer­helse­tje­nes­te­ne. Vi kan ikke fort­set­te å skjer­me oss selv, og sam­ti­dig kre­ve kutt av and­re.

Det sier gruppe­le­der i Aren­dal SV, In­ger Brok­ka de Rui­t­er. Par­ti­et, som før hel­gen måt­te for­la­te po­si­sjo­nen på bak­grunn av bud­sjett­kon­flik­ter, la man­dag fram sitt bud­sjett­for­slag for ad­mi­ni­stra­sjons­ut­val­get og for­mann­ska­pet.

Mø­te­godt­gjø­rel­se og kaf­fe

For å skra­pe sam­men nok pen­ger til å be­hol­de Sol­haug bo- og om­sorgs­sen­ter, styr­ke hjemme­tje­nes­ten og øko­no­misk so­sial­hjelp, me­ner alt­så SV at råd­hu­set må feie for egen dør.

– Vi har valgt å far­ge vårt bud­sjett med røde og grøn­ne farge­stif­ter. Vi vil ta fra det som er fjer­nest fra inn­byg­ger­ne, og gi til det som er kom­mu­nens lov­på­lag­te opp­ga­ver, sier Brok­ka de Rui­t­er.

Fjer­nest fra inn­byg­ger­ne hev­der SV blant an­net er kom­mu­nens bruk av kon­su­lent­tje­nes­ter, som par­ti­et øns­ker å re­du­se­re med 4,5 mil­lio­ner kro­ner år­lig fram til 2023. Det er også et øns­ke om å kut­te 3 mil­lio­ner kro­ner år­lig ved råd­hus­en­he­ten.

– Vi vil hel­ler at kom­mu­nen skal få en eks­tra syke­plei­er, enn en kon­su­lent. Kutt i råd­hus­en­he­ten in­ne­ba­erer blant an­net le­der­tu­rer, mat­va­rer til be­vert­ning, frynse­go­der og le­der­sko­le­ring, sier Brok­ka de Rui­t­er vi­de­re.

SV vil også at de folke­valg­te skal be­ta­le for sin egen kaf­fe på lik lin­je med de and­re an­sat­te i kom­mu­nen. Vi­de­re øns­ker de å re­du­se­re po­li­tisk mø­te­godt­gjø­rel­se og kut­te støt­ten til kom­mune­revy­en. Da fler­talls­kon­stel­la­sjo­nen sprakk før hel­gen om­hand­let det SVs krav i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne med Ap, Sp, KrF, V og MDG om at barne­tryg­den ikke skul­le va­ere en del av be­reg­nings­grunn­la­get for so­sial­hjelp. Vi­de­re at ut­fa­sing av de 29 plas­se­ne på Sol­haug ikke skjer før nytt helse­sen­ter på Salt­rød er klar til bruk.

Mindre­tall­spo­si­sjo­nen til ord­fø­rer Ro­bert C. Nord­li la også man­dag fram sitt al­ter­na­tiv til råd­man­nens for­slag. Po­si­sjo­nen står fort­satt på sitt hva gjel­der ned­leg­gel­se på Sol­haug.

– Leg­ges Sol­haug ned vil det gå ut over hjemme­tje­nes­ten, som al­le­re­de er un­der hardt press. Ap har satt av 5 mil­lio­ner kro­ner til hjemme­tje­nes­ter, men det vil ikke kom­pen­se­re for ned­leg­gel­se av Sol­haug. Om­sorg går al­le­re­de 22 mil­lio­ner kro­ner i mi­nus, sier Brok­ka de Rui­t­er.

Råd­man­nen er også ty­de­lig på at ned­leg­gel­sen vil med­føre et press på hjemme­tje­nes­ten.

– Vi får en «mis­sing link» ved at vi fa­ser ut Sol­haug og ikke har kort­tids­plas­ser stå­en­de kla­re. Det vil mer­kes ved at pres­set på hjemme­syke­plei­en øker, sa Ha­rald Da­ni­el­sen i man­da­gens for­mann­skaps­møte.

15 pa­si­en­ter på sju ti­mer

At hjemme­tje­nes­ten al­le­re­de er un­der hardt press, kan plass­til­lits­valgt ved His­øy og Ne­de­nes hjemme­syke­pleie, Met­te Lange­myr, be­kref­te.

På en van­lig ar­beids­dag skal hun i gjen­nom­snitt rek­ke inn­om 15 pa­si­en­ter, noen gan­ger fle­re, og gjer­ne med et par mils av­stand. Det­te kom­mer i til­legg til rap­port­skriv­ning, jour­nal­fø­ring, til­taks­pak­ke for de­men­te og and­re ad­mi­ni­stra­ti­ve opp­ga­ver.

– Vi lø­per fort i en vel­dig hek­tisk hver­dag. Jeg tri­ves med job­ben min, men skul­le gjer­ne hatt mer tid med hver en­kelt pa­si­ent. Fle­re av pa­si­en­te­ne har vi ikke tid til å va­ere hos mer enn ti mi­nut­ter. Så vi sit­ter in­ne med en kon­stant for­tvi­lel­se om å ikke strek­ke til, sier Lange­myr.

Lange­myr tar ikke stil­ling til de po­li­tis­ke for­sla­ge­ne, men hun skul­le gjer­ne sett at grunn­be­man­nin­gen had­de økt og at det ikke ble fle­re kutt.

– Vi ser en mar­kant øk­ning av pa­si­en­ter, så jeg for­står ikke hvor­dan det kan kut­tes noe mer. Det er også dumt om in­sti­tu­sjo­ne­ne fjer­nes; det er jo fak­tisk en del som øns­ker å bo på in­sti­tu­sjon, men der er det ofte kø for å få plass, sier hun.

In­gen gra­tis kaf­fe

Lange­myr og de and­re an­sat­te i hjemme­tje­nes­ten må for øv­rig be­ta­le for sin egen kaf­fe. Selv om de også er mye ute i kul­den mel­lom pa­si­en­te­ne, får de ikke dek­ket ver­ken sko el­ler vin­ter­jak­ker.

– Vi har etter­spurt vin­ter­jak­ker len­ge nå, så jeg håper det skjer noe der. Kaf­fen trek­kes fra løn­nen vår hver må­ned. I til­legg had­de vi tid­li­ge­re Ag­der­pos­ten på pause­rom­met, men den har de også kut­tet nå, sier hun.

Ag­der­pos­ten har ved fle­re an­led­nin­ger for­søkt å kom­me i kon­takt med ord­fø­rer Ro­bert C. Nord­li og råd­mann Ha­rald Da­ni­el­sen for en kom­men­tar, uten å lyk­kes.

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

BUDSJETTFO­RHANDLINGE­R: Ei­nar Krafft Myh­ren (SV) og parti­fel­le In­ger Brok­ka d mer enn gjer­ne slik at man kan spa­re inn til and­re til­tak.

TIL­LITS­VALGT: Met­te Lange­myr, plass­til­lits­valgt ved His­øy og Ne­de­nes hjemme­syke­pleie, håper på økt grunn­be­man­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.