Seks­dob­let sin an­del

I 2019 mot­tok for­enin­ger, lag og so­sia­le tje­nes­ter i gam­le Aust- Ag­der 13,9 mil­lio­ner kro­ner gjen­nom gras­rot­an­de­len. Pen­ge­ne er for­delt. På bi­drags­top­pen tro­ner Otra IL.

Agderposten - - FORSIDE - Eline Stor­saeter [email protected]­der­pos­ten.no

Helt på top­pen av gras­rot­lis­ten tro­ner Otra IL. Igjen.

Otra IL, Barne­kreft­for­enin­gen i Ag­der, Jerv FK og Trau­ma IF top­per lis­ten med fle­re hundre­tu­sen kro­ner i bi­drag fra uli­ke gi­ve­re.

Helt på top­pen av lis­ten tro­ner Otra IL i Ev­je og Horn­nes, som mot­tok nes­ten 600.000 kro­ner i bi­drag.

Det­te er ikke førs­te gan­gen de top­per gras­rot­lis­ta, men sum­men er na­er­me­re seks­dob­let si­den førs­te gan­gen gras­rot­mid­ler ble delt ut i 2009. Da fikk Otra IL rett i over­kant av 90.000 kr.

Et stort mil­jø

Dag­lig le­der i Otra IL, To­ny Hal­sall, for­tel­ler til Ag­der­pos­ten at pen­ge­ne kom­mer godt med.

– Det er kjempe­fint med al­le mid­le­ne vi har fått, det kos­ter å dri­ve idrett. Jeg tror suk­ses­sen vår har va­ert at vi har va­ert på si­den det star­tet opp med gras­rot­an­de­len i 2009. Det er et stort mil­jø her oppe, og bu­tik­ker og and­re stør­re virk­som­he­ter har også bi­dratt mye, for­tel­ler Hal­sall på te­le­fon til Ag­der­pos­ten.

Gir til­ba­ke til idret­ten

– Det er vik­tig for oss at pen­ge­ne går rett til­ba­ke i idret­ten. Vi bru­ker for ek­sem­pel pen­ge­ne på å drif­te tur­løy­pe­ne på Hau­gås. Det er vel­dig man­ge gi­ve­re som er hytte­ei­ere her oppe, leg­ger han til. Så vi prø­ver å sør­ge for at løy­pe­ne er fine, for­tel­ler Hal­sall.

Det er alt­så man­ge iv­ri­ge hytte­tip­pe­re i Ev­je og Horn­nes?

– Ja, det kan nok kan­skje si. Vi er takk­nem­li­ge for al­le mid­ler vi får, og vi for­sø­ker å gi til­ba­ke så godt vi kan. I til­legg øns­ker vi å sat­se på de unge ta­len­te­ne i idret­ten, leg­ger Hal­sall til.

På agp.no kan du en­kelt na­vi­ge­re for å fin­ne ut hva ditt lo­kal­lag el­ler fore­ning fikk i 2019 (tall fra Norsk Tip­ping).

FOTO: ELI­SA­BETH GROSVOLD

SUK­SESS: Otra IL, her ved dag­lig le­der To­ny Hal­sall, top­pet igjen Gras­rot-lis­te­ne for Aust-Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.