FRYK­TER pan­de­mi-top­pen

Iføl­ge til­lits­valgt Lars Ver­ei­de er ma­jo­ri­te­ten av de an­sat­te han re­pre­sen­te­rer ut­mat­te­de og slit­ne som føl­ge av ar­beids­pres­set un­der ko­ro­na-pande­mi­en. Nå fryk­ter am­bu­lanse­ar­bei­de­ren hvor­dan det blir når kri­sen når top­pen.

Agderposten - - FORSIDE - Jon An­dre­as­sen jo­[email protected]­der­pos­ten.no

▶ Til­lits­valgt am­bu­lanse­sjå­før Lars Ver­ei­de har va­ert to gan­ger i ka­ran­te­ne på få uker. Nå fryk­ter han og res­ten av kol­le­ge­ne hvor­dan det vil bli når kri­sen når pan­de­mi-top­pen.

▶ – Folk er slit­ne og ut­mat­te­de. Jeg hå­per vi unn­går ita­li­ens­ke og spans­ke tilstander, sier han.

Ver­ei­de er kli­nikk­til­lits­valgt i Fag­for­bun­det for am­bu­lan­se, AMK og pa­si­ent­rei­ser, og re­pre­sen­te­rer am­bu­lanse­per­so­nell over hele Sør­lan­det. I til­legg job­ber han i felt. Midt i krise­si­tua­sjo­nen har Ver­ei­de tatt seg tid til en prat med Ag­der­pos­ten for å skild­re litt av hver­da­gen til am­bu­lanse­per­so­nel­let.

– Folk er slit­ne og ut­mat­tet, og det er len­ge før vi får den pan­de­mi-top­pen vi for­ven­ter før som­mer­en. Jeg hå­per vi unn­går spans­ke og ita­li­ens­ke tilstander, men det be­tin­ger at folk hol­der seg hjem­me og føl­ger myn­dig­he­te­nes kla­re an­be­fa­lin­ger, sier Ver­ei­de.

– Går ut og inn av ka­ran­te­ne

Som alle and­re an­sat­te ved Sør­lan­det syke­hus har med­ar­bei­der­ne ved kli­nik­ken for pre­hos­pi­ta­le tje­nes­ter fått hver­da­gen full­sten­dig snudd på ho­det etter at ko­ro­na-pande­mi­en ram­met Nor­ge i star­ten av mars. Pro­se­dy­rer og re­gel­verk end­res na­er­mest fra dag til dag, og Ver­ei­de for­tel­ler at det er sva­ert tid­kre­ven­de å hol­de seg opp­da­tert.

– Vi går inn og ut av ka­ran­te­ne.Nå­har­viiover­kantav10i ka­ran­te­ne, men vi har va­ert oppe i over 50. Selv har jeg ruk­ket to run­der på tre uker, men er hel­dig­vis til­ba­ke på jobb etter at min co­vid-19 prø­ve var ne­ga­tiv, sier Ver­ei­de.

– Du be­skri­ver dere al­le­re­de som slit­ne, hvor­dan blir det hvis pande­mi­en øker på?

– Det må vi bare va­ere rus­tet til å stå imot. Det er man­ge for­skjel­li­ge til­tak på tegne­bret­tet ak­ku­rat nå. Til­lits­valg­te og verne­om­bud har en god dia­log med en for­stå­el­ses­full le­del­se, men vi sav­ner enda tet­te­re dia­log før be­slut­nin­ger tas, sier Ver­ei­de.

– Det er vik­tig å pre­si­se­re at alle nå job­ber på spreng for å imøte­kom­me de ut­ford­rin­ge­ne vi står over­for, leg­ger han til.

Opp­dra­ge­ne tar mye mer tid

Si­den en stor del av det nors­ke sam­fun­net er luk­ket ned – og man­ge ar­beids­ta­ke­re har hjemme­kon­tor, har det va­ert ned­gang i an­tall ut­ryk­nin­ger for am­bu­lanse­tje­nes­ten. For­skjel­len er at det bru­kes mer tid på hvert opp­drag. Det kos­ter kref­ter.

– Et van­lig am­bu­lanse­opp­drag tar en­kelt for­klart dob­belt så lang tid nå som før Co­vid19-pande­mi­en. Mine kol­le­ger be­skri­ver at de er be­ty­de­lig mer slit­ne etter endt vakt nå enn før vi­rus­ut­brud­det, sier Ver­ei­de.

Hoved­år­sa­ken er at per­so­nel­let, etter hvert opp­drag med smitte­mis­tan­ke, må du­sje, skif­te uni­for­mer og ha full smitte­vask av am­bu­lan­se.

– Og i dis­se da­ger hos­ter jo alle. Da må vi ta våre for­be­hold og kle oss opp med smitte­vern­ut­styr. Det se­es hel­dig­vis nå på løs­nin­ger som kan bi­dra til at am­bu­lanse­ar­bei­der­ne slip­per å ut­fø­re smitte­vask etter endt opp­drag med mu­lig inn­leid per­so­nell. I til­legg er ut­styrs­lag­re­ne i ferd med å dek­ke for­ven­tet be­hov for smitte­vern, men det­te be­tin­ger for­nuf­tig bruk, sier Ver­ei­de.

Ber om for­nuf­tig bruk av 113

Inn­til nå har av­de­lin­gen hatt sva­ert dår­lig ka­pa­si­tet på vask av uni­for­mer. De har kun hatt

til­gang på noen få hus­hold­nings­ma­ski­ner, til­na­er­met like de som folk flest har i bo­li­gen.

– Nå har vi hel­dig­vis fått inn fire in­du­stri­vaske­ma­ski­ner. Det hjel­per noe, men er fort­satt for lite, sier Ver­ei­de.

Alarm­sen­tra­len 113 har si­den ko­ro­na-ut­brud­det tid­vis blitt ned­ringt av folk som er be­kym­ret for om de kan ha blitt smit­tet av vi­ru­set.

– Det er vik­tig å si nå at 113 er til bruk for akutt, livs­tru­en­de syk­dom­mer. Det er hel­ler ikke der man får den bes­te in­for­ma­sjo­nen om ko­ro­na, ut­tal­te di­vi­sjons­di­rek­tør i Helse­di­rek­to­ra­tet Jo­han Tor­ger­sen til NRK i slut­ten av fe­bru­ar.

Ver­ei­de ber inn­sten­dig om at folk må drop­pe 113-num­me­ret der­som de bare hos­ter og har sva­ke sym­pto­mer på Co­vid-19.

– Folk må selv­føl­ge­lig rin­ge der­som de har bryst­smer­ter el­ler ska­der seg. Selv om vi står i en vi­rus­pan­de­mi er det fort­satt folk som får hjerne­slag og in­farkt. Dis­se må for all del kon­tak­te 113, men det er vik­tig at de som har spørs­mål om Co­vid-19 ikke tar de­res plass i te­le­fon­køen, un­der­stre­ker Ver­ei­de, som leg­ger til at sam­ar­bei­det mel­lom am­bu­lanse­tje­nes­ten og AMK Sør­lan­det er sva­ert god.

Han for­tel­ler at AMK Sør­lan­det av­kla­rer en god del om­kring po­ten­si­ell smit­te i form av ut­spør­rin­ger av inn­rin­ge­re til 113, og ori­en­te­rer am­bu­lanse­tje­nes­ten fort­lø­pen­de.

– Vi får nes­ten bare se hvor­dan det ut­vik­ler seg. Det vik­tigs­te nå er at vi alle må va­ere rus­tet til en øk­ning av Co­vid19-smit­te­de pa­si­en­ter som blir al­vor­lig syke, sier den Ver­ei­de.

Stolt av de an­sat­te

I til­legg til det enor­me ar­beids­pres­set som er un­der ko­rona­kri­sen, har an­tall opp­drag i Aren­dal økt be­trak­te­lig de sis­te 14 åre­ne. I 2006 var det i alt 4.855 opp­drag i kom­mu­nen, mens det i 2019 var 7.791.

– Det er ba­sert på bort­imot sam­me meng­de am­bu­lanse­res­sur­ser, sier Ver­ei­de.

Kli­nikk­di­rek­tør Espen Jarle Hansen ved Pre­hos­pi­ta­le tje­nes­ter set­ter stor pris på den vik­ti­ge job­ben de an­sat­te gjør.

– Nå, som all­tid, er jeg stolt over den job­ben med­ar­bei­der­ne i kli­nik­ken ut­fø­rer, skri­ver han i en e-post til Ag­der­pos­ten.

For­be­redt på pan­de­mi-topp

På spørs­mål om det er mu­lig let­te ar­beids­pres­set på sta­ben, sva­rer kli­nikk­di­rek­tø­ren føl­gen­de:

– Vi har etab­lert krise­le­del­se i kli­nik­ken, og leg­ger blant an­net opp til at na­er­mes­te le­der kan føl­ge opp den en­kel­te med­ar­bei­der best mu­lig. Det har va­ert brukt mye tid på ut­ar­bei­del­se og im­ple­men­te­ring av smitte­vern­pro­se­dy­rer, slik at både pa­si­en­ter og per­so­nell be­skyt­tes. Den førs­te pe­rio­den har va­ert pre­get av mye over­tid for en­kel­te med­ar­bei­de­re. I dia­log med til­lits­valg­te, vil vi vur­de­re om det er be­hov for å jus­te­re ar­beids­tids­ord­nin­ger. Ba­sert på ak­ti­vi­tets­tall, vil vi også vur­de­re å øke am­bu­lanse­ka­pa­si­te­ten i kli­nik­ken, skri­ver han.

– Hvor­dan skal dere hånd­te­re en even­tu­ell pan­de­mi-topp, noe som fø­rer til økt opp­drags­meng­de?

– Vi er for­be­redt på at pande­mi­en kan gi økt opp­drags­meng­de frem­over, og har pla­ner for hvor­dan vi skal øke vår ka­pa­si­tet. Vi har blant an­net et sam­ar­beid med Røde Kors. Sør­lan­det syke­hus har tid­li­ge­re an­non­sert etter per­so­nell som øns­ker å job­be hos oss i den­ne pe­rio­den. Sø­ke­re fra den pro­ses­sen kan også va­ere ak­tu­el­le for å job­be hos oss, skri­ver Hansen.

MÅ VAS­KE: Lars Ver­ei­de og kol­le­ge­ne må ha full smitte­vask av am­bu­lan­se­ne etter hver tur hvor det er mis­tan­ke om

FOTO: FRANK JO­HANN­ES­SEN

HAR VA­ERT I KA­RAN­TE­NE: Til­lits­valgt am­bu­lanse­sjå­før Lars Ver­ei­de ved am­bu­lanse­sta­sjo­nen i Aren­dal har va­ert to gan­ger i ka­ran­te­ne på få uker.

FOTO: FRANK JO­HANN­ES­SEN

ko­ro­na-syk­dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.