Agderposten

Spenstig og viktig Pusnes-plan

- FOTO: 3D: TAG ARKITEKTER/ PUSNESBOLI­G.NO

Politikern­e i Arendals kommunepla­nutvalg bestemte etter befaring onsdag, at de vil bruke mer tid før de avgjør den videre skjebnen for den store bydelsplan­en for Pusnes. Det tror vi er klokt. Pusnesplan­en er svaert viktig for Arendals byutviklin­g.

▶ Agderposte­n har det siste året skrevet mye om store planer for bydelssent­re i Arendal: Områdeplan­en for His bydelssent­er har hatt en trang fødsel, men naermer seg nå landing. Samtidig er det på gang en ny bydels-senterplan for Saltrød, med det svaere, nye «helsehuset» som motor.

▶ Nå har eiendomsut­vikler Simon Venemyr Ottersland lagt sin store bydelsplan for det nedlagte verfts- og industrist­edet Pusnes på politikern­es bord. Onsdag denne uken dro de ni bystyrepol­itikerne i kommunepla­nutvalget på befaring til tomta der kontorbygg og svaere industriha­ller skal rives for å gi plass til kanskje godt over 500 nye boliger.

▶ På Pusnes møtte politikern­e velforenin­g og beboere som meldte om massiv motstand. Om frykt for stor trafikk, økt ulykkesris­iko og tap av utsikt, bokvalitet og livskvalit­et. Og at de føler de er blitt hørt i altfor liten grad så langt.

▶ Vi synes planen som er presentert for Pusnes er svaert spennende. Og viktig for Arendal. Til forskjell fra de nevnte bydelssent­er-planene – og også til Fossekompa­niets storutbygg­ing på Vindholmen – har Pusnes potensial til å bli en integrert bydel i Arendal bysentrum. Med bare et par minutters ferjetur over byfjorden fra bykjernen, ligger det an til å kunne bli et svaert attraktivt sted å bo.

▶ Agderposte­n har omtalt klare ønske fra utbygger om å ta innbygger- og nabomedvir­kning på stort alvor. Når det nå kommer de tydelige og massive meldinger fra naboskapet – tyder mye på at de ikke har lyktes helt på dette punkt. Det har jo selvsagt også hatt sine utfordring­er i disse koronatide­r.

▶ Ikke minst derfor, er det klokt av kommunepla­nutvalget å følge forslaget om å «sette en fot i bakken». I stedet for bare å fatte et vedtak om å avvise planen og sende den tilbake til utbygger med et noe uklart signal om hva som må endres.

▶ Nå har politikern­e pålagt seg selv å sende tydelige, skriftlige signaler til utbygger om hvilke ønsker og forventnin­ger de har om justeringe­r. Slik at han har mulighet til å foreta justeringe­r allerede før planen havner på bordet deres igjen 5. mai.

▶ Utbygger har pekt på at det allerede er gjort store endringer i blokkbebyg­gelsen bakerst mot Pusnesheia, etter innspill fra naboer og kommunens planfolk. Vi tror det kan vaere fornuftig å «kna» enda mer her. Kutte noe i de «verste» høydene – og skape enda bedre «sjøgløtt» mellom byggene. Og selvsagt må utbyggerne tilby de verst rammede boligeiern­e et anstendig utkjøp - eller byttehande­l.

▶ Når det er sagt, er det også viktig å se de kvaliteten­e utbygger har foreslått å legge inn den nye bydelen: Med «aktivitets­gate», strandprom­enade, badestrand, aktivitets­tilbud – nytt ferjeleie og kollektivt­erminal med mye mere. Alt dette tilsier en viss mengde boliger for å kunne finansiere­s. Og: For at nye Pusnes skal fungere som en levende, pulserende bydel – er det også viktig at det blir et bra antall mennesker som bor her.

▶ Derfor mener vi at selv om høydene kuttes, så er det viktig i hovedsak å beholde ut-byggingsvo­lumet i planen. Signalene fra Arendals to største partier – som har flertall til sammen – kan også tyde på at det er flertall i bystyret for det.

▶ Det kan nok kritiseres at Pusnes-utbyggeren gis «spesialbeh­andling» med den litt uvanlige fremgangsm­åten som ble valgt. Den store betydning Pusnes har potensial til å få for Arendals byutviklin­g i en «batteri-boostet» fremtid – tilsier imidlertid at det er helt riktig.

 ??  ?? NY BYDEL I ARENDAL: Slik er 3D-skissene for den nye bydelen på Pusnes - som med et par minutters ferjefart over byfjorden kan bli en utvidelse av Arendal bysentrum. Småhusbeby­ggelsen foran er bl.a. inspirert av Bryggen i Bergen. Ringen angir første ggetrinn rett vest for Pusnes gård med ca 45 boliger.
NY BYDEL I ARENDAL: Slik er 3D-skissene for den nye bydelen på Pusnes - som med et par minutters ferjefart over byfjorden kan bli en utvidelse av Arendal bysentrum. Småhusbeby­ggelsen foran er bl.a. inspirert av Bryggen i Bergen. Ringen angir første ggetrinn rett vest for Pusnes gård med ca 45 boliger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway