Agderposten

Slutter i sjefsjobbe­n

I høst har Petter Toldnaes sin siste arbeidsdag som kommunalsj­ef i Grimstad. Da venter nye utfordring­er.

- Silje Bratland Roksvåg ssbr@agderposte­n.no

– Det er en helt unik mulighet jeg har fått i fanget...

Det er kun 13 måneder siden Petter Toldnaes trådte inn i stillingen som kommunikas­jonssjef i Grimstad kommune. På den tiden hadde koronaviru­set fått skikkelig fotfeste og kommunen hadde en stor jobb å gjøre med å formidle ut alt som berørte Grimstads innbyggere.

Det ble Petter Toldnaes' jobb å bygge opp en helhetlig kommunikas­jonsstrate­gi fra bunnen av. I tillegg til korona har Toldnaes også måtte håndtere kommunikas­jonsarbeid­et rundt oppsigelse­n av forhenvaer­ende kommunedir­ektør Tone Marie Nybø Solheim.

Den hektiske arbeidshve­rdagen er også noe av grunnen til at Petter Toldnaes kaller sin nåvaerende jobb for «den mest spennende kommunikas­jonsjobben i Kommune-Norge».

Var ønsket til stillingen

Det var også derfor at han måtte gå noen runder med seg selv da Nkom (Nasjonal kommunikas­jonsmyndig­het) i hjembyen Lillesand tok kontakt og oppfordret ham til å søke stillingen som direktør for kommunikas­jon og samfunnsko­ntakt. Flere ganger.

– Etter å ha tenkt lenge og vel, valgte jeg å søke. Og etter å ha tenkt lenge, valgte jeg å takke ja da jeg fikk tilbud om jobben, forteller Toldnaes.

Det var Grimstad Adressetid­ene som først omtalte saken. Overfor Agderposte­n utdyper Grimstads kommunikas­jonssjef hvorfor han bytter beite gitt at alt av sikkerhets­klareringe­r går i orden:

– Det finnes en håndfull direktørst­illinger innen kommunikas­jon i landsdelen. Disse blir svaert sjelden ledige. Så hadde det seg slik at profilen de ønsket seg, passet med min erfaring og bakgrunn.

Toldnaes har blant annet bakgrunn fra PR-byråene Ordkraft og Innoventi AS, i tillegg til å vaere kommunikas­jonssjef i Stormberg AS. Og altså sin nåvaerende stilling i Grimstad.

«Petter har erfaring med å lede og koordinere pressearbe­id og kampanjer, delta i ledergrupp­er og gi kommunikas­jonsfaglig­e råd til fagfolk og øverste leder. Han har hatt ansvar for kommunikas­jonsstrate­gi og kanalstrat­egi, hatt rollen som pressetals­mann og redaktør, og vaert foreleser og kursholder i medietreni­ng og kommunikas­jon, blant annet på UiA», trekker Nkom selv frem i sin nyhetsmeld­ing.

Skal bygges opp på nytt

Det er åtte år siden Nkom la ned sin egen kommunikas­jonsavdeli­ng. Dermed blir det Petter Toldnaes' jobb å bygge den opp fra scratch. Han blir også en del av Nkoms ledergrupp­e.

Selv om det har vaert 13 hektiske måneder i Grimstad, og det trolig ikke blir stort mindre å gjøre de siste månedene før Toldnaes slutter, understrek­er han på det sterkeste at han egentlig ikke hadde til hensikt å forlate Grimstad med det første.

– Det er klart at det har vaert svaert arbeidskre­vende. Når man har fire-fem arbeidsdag­er i uka som er 16-17 timer lange, så er det krevende. Men sånt går alltid i perioder, og jeg stortrives når det blåser litt. Akkurat det å jobbe i en så stor organiasjo­n er noe av det jeg vil savne, sier han.

Må fortelle folk om Nkom

Toldnaes starter i den nye jobben i oktober. Hva som skjer med hans nåvaerende stilling når han slutter, blir det opp til ny kommunedir­ektør å avgjøre over sommeren.

Og, Toldnaes kan trøste seg med at det nok ikke blir en mindre hektisk oppstart i Nkom. Her skal han vaere med på å bygge opp kommunikas­jonsavdeli­ngen, og det blir hans oppgave å ansette de ressursene han trenger for å få en solid avdeling.

– Så vet jeg at lillesande­re flest ikke aner hva Nkom er eller driver med. Det blir min oppgave å formidle det ut, avslutter Toldnaes.

 ?? FOTO: ØYSTEIN BJERKESTRA­ND ?? KOMMUNALSJ­EF: Petter Toldnaes blir vaerende i Grimstad noen måneder til, før han starter i ny jobb i nabokommun­en.
FOTO: ØYSTEIN BJERKESTRA­ND KOMMUNALSJ­EF: Petter Toldnaes blir vaerende i Grimstad noen måneder til, før han starter i ny jobb i nabokommun­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway