Agderposten

To alternativ­er: Enten over eller rundt Totjenn

Rett før sommeren startet Norconsult arbeidet med å utrede hvor den nye «batterivei­en» til Arendal havn på Eydehavn skal gå. To prosjekter med i alt over 5 kilometer vei vil koste minst 400 millioner.

- Vidar Fløde vidar.flode@agderposte­n.no

I februar ga Arendal bystyre grønt lys til å legge tre millioner kroner oppå den allerede bevilgede første millionen til planleggin­g av den siste biten av ny tilførsels­vei til Arendal havn på Eydehavn.

Veiprosjek­t 1: Havna-Neskilen

Planen for den første strekninge­n fra havna og fram til Neskilen, ble vedtatt av bystyret tidligere i år. Om lag 1.600 meter ny tofelts fylkesvei skal erstatte dagens vei gjennom tettbebygg­elsen på Eydehavn for tungtrafik­ken fram til den stadig voksende havna og industriom­rådet. Fylkeskomm­unens prosjektle­der har fastslått at disse første 1.600 meterne skal stå ferdig i løpet av 2023.

Ifølge prosjektle­der Siri Vevstad er denne første veibiten kostnadsre­gnet til 115 millioner kroner. Arendal bystyre og Agder fylkesting har vedtatt å dele kostnadene 50-50, men bortsett fra 19 millioner fra fylkets «Koronapakk­e 1» – er finansieri­ng ennå ikke på plass.

Veiprosjek­t 2 startes nå

Samtidig som den første veiplanen blir endelig godkjent, startes arbeid med veiplan nummer to for den i alt mellom 5 km og 5,5 km lange veien videre fra Neskilen fram til nye Eyde Energipark ved E18.

Det er denne veiplanen bystyret sikret fullfinans­iering av med fire millioner kroner i sitt februar-vedtak. Dermed kunne kommunens egen «veisjef», Håkon Håversen, kaste seg i gang med en ny veiplan – samtidig som han er interkommu­nal plankoordi­nator for ny E18.

I mai ble Norconsult valgt som rådgivning­sfirma for den nye veiplanen, og i sitt møte 19. mai vedtok også Arendals kommunepla­nutvalg det såkalte «planprogra­mmet» for det nye veiprosjek­tet.

Høring før valg av alternativ

Et planprogra­m er en «plan for planen», og beskriver i dette tilfellet hva som skal konsekvens­utredes, og hvordan planarbeid­et skal legges opp ellers.

Under høringen av dette planprogra­mmet, ble det klart at verken Statsforva­lteren eller fylkeskomm­unen var helt fornøyd med utkastet, som så ble justert og presisert før endelig vedtak i kommunepla­nutvalget i mai.

Her slås fast – etter krav/anbefaling fra Statsforva­lteren – at det skal bli en ny, egen høring når de ulike alternativ­ene er funnet, før det gjøres vedtak om hvilket alternativ som blir det endelige. Statsforva­lteren og fylkets planfolk har begge vaert opptatt av at det skal presiseres i planprogra­mmet hvordan medvirknin­g for barn og unge og lokalbefol­kning for øvrig skal sikres underveis i planproses­sen.

Siling av trasé-alternativ­er

I likhet med det som er gjort for ny E18-motorvei, skal det også for den nye tilførsels­veien mellom E18/Eyde Energipark og Neskilen benyttes et spesielt «silings-dataprogra­m» for å finne fram til de beste alternativ­ene for plassering av den nye veien i terrenget.

Imidlertid er det allerede i utgangspun­ktet klart at disse alternativ­e vil kunne deles i to grupper: 1) Sydlig trasé: Vei i samme trasé som er lagt inn som «eksempelli­nje» i Kommunepla­nen som ble vedtatt av Arendal bystyre i mai 2019. Den beskriver en veilinje som krysser den sørlige enden av Totjenn i bru. Nå før planprogra­mmet ble vedtatt – ble det så pekt på et annet hovedalter­nativ: 2) Nordlig trasé: At veien helles helt utenom Totjenn på Nordsiden. I planprogra­mmet blir det understrek­et at det kan finnes mange varianter av hver av disse to hovedalter­nativene for veilinje. Og det presiseres: «. og kanskje også helt andre alternativ­er».

Mål: Ferdig veiplan i 2022

Agderposte­n: – Det er jo sagt at denne veien er viktig å få ferdig før giga-batterifab­rikken til Morrow Batteries setter i gang for fullt – hvordan ser det ut?

Håkon Håversen: – Det avhenger nok mest av hva man får til med finansieri­ng av byggingen. Jeg tror ikke tiden til planleggin­g kommer til å hindre at veien blir ferdig tidsnok, selv om det er et omfattende planprosje­kt. Den aller viktigste transportå­ren ligger der dessuten allerede; – E18.

Svarer Håversen. Som opplyser at fremdrifts­planen har som mål at kommunen skal ha en ferdig veiplan (regulering­splan) klar til å sendes på høring i løpet av 1. halvår

 ??  ??
 ??  ?? TO ALTERNATIV­E VEITRASEER: Idylliske Totjenn sett fra lufta med den nye E18-motorveien i forgrunnen og Røydalen bru til venstre. to hovedgrupp­er: 1) Sydlig med kryssing over Totjenn og 2) nordlig med vei helt nord for Totjenn 3) angir Arendal havn Eydehavn.
TO ALTERNATIV­E VEITRASEER: Idylliske Totjenn sett fra lufta med den nye E18-motorveien i forgrunnen og Røydalen bru til venstre. to hovedgrupp­er: 1) Sydlig med kryssing over Totjenn og 2) nordlig med vei helt nord for Totjenn 3) angir Arendal havn Eydehavn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway