Agderposten

Ville forhandle med laksebaron uten presse

Finansakro­baten Mikael Lade Rønes skylder gjennom to av sine selskaper store penger til den Sveits-utflyttede laksebaron­en Bjørn Apeland. Fredag ønsket han å stenge offentligh­eten ute fra rettsforha­ndlingene, men fikk nei av tingrettsd­ommer Alice Jervell.

- Jon Andreassen joan@agderposte­n.no

Den tidligere domfelte aksjemegle­ren møtte selv i retten sammen med kompanjong­ene Eirik William Jørs og Thomas Buksholt for å represente­re Grimstad-selskapene Blue Future AS og Global AS.

– Jeg har ingen kommentar utover at det ble et forlik begge parter aksepterte, uttaler Rønes til Agderposte­n.

Han eier begge de to selskapene som er trukket for retten av nevnte Apeland for et beløp som samlet er på rett i underkant av 20 millioner kroner.

Apeland, som flyttet til Sveits like før jul i fjor, kjemper for pengene han mener Rønes-selskapene skylder hans eget Amar Invest I AS.

Hjalp Rønes med båt Forretning­smannen involverte seg på et tidspunkt nemlig i businessen til den Grimstad-bosatte mannen som Agderposte­n har omtalt en rekke ganger det siste året.

Apeland stilte ikke personlig i retten, men sendte advokat Vilde Karoline Lindsetmo Trana. Grunnlaget for kravet er at Sveits-utflyttere­n hjalp Rønes med en båt da sistnevnte jobbet med å etablere oppdrett i lukkede merder i sjø i Maine i USA.

I 2021 kjøpte han dessuten også 20 prosent av Rønes-selskapet Blue Future AS.

Beløpene den nå Sveits-utflyttede industrigr­ünderen nå kjemper for stammer fra tilbakebet­aling av lån og en avtale knyttet til tilbakekjø­p av de 20 prosentene.

Har tatt arrest

Apeland har allerede har fått rettens godkjennin­g til å sikre i verdier tilhørende Mikael Lade Rønes.

Fredag formiddag inngikk partene et såkalt rettsforli­k. Det har samme virkning som er rettskraft­ig dom og innebaerer at man ikke kan anke på et rettsforli­k etter at det er underskrev­et.

Kravene fordeler seg på begge de to selskapene Global AS og 3,6 millioner i Blue Future AS, henholdsvi­s 15,3 millioner kroner og 4,2 millioner kroner.

«Partene begjaerer saken hevet som forlikt. Forliket omfatter også saksomkost­nader. Partene frafaller forkynnels­e av hevingskje­nnelse», står det blant annet i kjennelsen – hvor begge de to selskapene erkjenner å skylde Apeland penger.

I forkant av inngåelsen av forliket forsøkte Fredag partene å sende offentligh­eten og pressen ut fra forhandlin­gene, men etter argumentas­jon fra Agderposte­n fikk de ikke medhold av tingrettsd­ommer Alice Jervell.

«Retten meddelte for åpne dører at domstollov­en ikke hjemler lukkede dører under hovedforha­ndlingen, og at forhandlin­gene går for åpne dører», var hennes konklusjon.

Det nevnes ikke når pengene skal betales, men arrestbesl­utningen i Mikael Rønes’ eiendel gjelder imidlertid til de to kravene er betalt.

 ?? ?? FORSØKTE Å LUKKE DØRENE: Partene fikk ikke medhold av tingrettsd­ommer Alice Jervell om å stenge pressen og offentligh­eten ute fra rettssalen. Foto: Marianne Stene
FORSØKTE Å LUKKE DØRENE: Partene fikk ikke medhold av tingrettsd­ommer Alice Jervell om å stenge pressen og offentligh­eten ute fra rettssalen. Foto: Marianne Stene

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway